• Internrevisjon

Internrevisjon

Hvordan kan BDO bistå?

BDO bistår finansnæringen med deres internrevisjon. Ofte betyr dette at vi engasjeres som for eksempel bankens internrevisjon og utfører alle oppgaver knyttet til en slik funksjon gjennom året. Dette er særlig relevant for banker som ikke ønsker å bruke egne ressurser for dette arbeidet.

Vi bistår også finansnæringen med enkelttemaer innen internrevisjon som f.eks. særskilte vurderinger innen anti-hvitvask, GDPR eller IT-sikkerhet. Her kan vi bistå med spesialressurser som bankene selv ikke har, enten som en sparringspartner eller som utførende ressurs. 

Utover disse typiske oppgavene for internrevisjon bistår vi også selskaper uten krav til internrevisjon. Noen av disse er i vekst og ønsker å forberede seg til at de snart får krav om internrevisjon. Andre ønsker en uavhengig vurdering av egen styring og kontroll for å forsikre seg om kvaliteten i eget arbeid.

 

Tre hovedprinsipper for vår bistand

Vi bygger vårt internrevisjonsarbeid på tre hovedprinsipper: 

Arbeidet er basert på et avtalt årshjul

Årshjulet starter med vår risikovurdering og forslag til relevante revisjonsområder. Vi presenterer våre forslag for virksomhetens styre som vedtar endelige revisjonsområder. I samarbeid med virksomhetens administrasjon utarbeider vi en plan for gjennomføring.  Vår revisjonsleder vil i hele revisjonsområdet ha kommunikasjon med virksomheten for å avtale oppstart av enkeltrevisjoner i henhold til plan, samt sikre nødvendig kvalitetssikring og kommunikasjon av resultater av alle enkeltrevisjoner. I tillegg til gjennomføring av enkeltrevisjoner inneholder årshjulet faste møtepunkter med styret for å informere om revisjonsresultater, samt gi innspill til endringer der det er relevant i løpet av revisjonsåret.

 

Revisjonsplanen inneholder ulike kategorier av revisjoner

Noen av revisjonene gjennomføres årlig på grunn av lovkrav. Andre gjennomføres årlig fordi de er særlig relevante risikoområder. En tredje gruppe gjennomføres med en viss regelmessighet, men ikke årlig. Til slutt kan spesielle hendelser i virksomhetene, eller i bransjen, føre til at enkelttemaer bør inngå i revisjonen. Vi systematiserer disse temaene og tar hensyn til denne kombinasjonen i vår internrevisjon for virksomheten over tid.

 

Vi benytter fageksperter for de enkelte områdene

Internrevisjonen strekker seg over en lang rekke temaer som alle krever særskilt innsikt. Vi benytter vårt samlede kompetansemiljø til å bistå med spesialister for det enkelte fagområdet. I tillegg har vi en lang rekke fageksperter med praktisk erfaring fra næringen, slik at vi kan ha fokus på verdiskapende forbedringer. Vi setter alltid sammen et team for hver internrevisjon, avhengig av hvilke temaer som er relevante. For å sikre god kvalitet gjennom hele revisjonen uavhengig av hvilke fageksperter som er involvert, følger vi IIAs standarder for internrevisjon. 
 

Har du spørsmål til internrevisjon eller ønsker du å diskutere hvilken løsning som kan passe best for din virksomhet? Ta kontakt med oss.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code