1:
  • Bank, forsikring
    og finans

Bank-, forsikrings- og finansbransjen er i stadig endring. Konjunktursvingninger, teknologisk utvikling, bærekraft og nye lover og regler er bare noen av faktorene som endrer rammebetingelsene for bransjen.  

 

Viktigheten av riktig samarbeidspartner 

For å lykkes må bankene, forsikringsselskapene og finansinstitusjonene være endringsvillige. Valg av riktig samarbeidspartner innen revisjon, rådgivning og regnskapstjenester er meget viktig når du skal tilpasse deg eksterne og interne rammeverk, øke endringsevnen og skape merverdi.
BDO tilbyr revisjon, regnskap, advokattjenester og forretningsrådgivning til store og små aktører i bank-, forsikrings- og finansbransjen og har som mål å være en foretrukken sparringspartner. Vi har et av Norges ledende kompetansemiljøer på nettopp denne bransjen, og kjenner svært godt til de spesifikke utfordringene virksomhetene står overfor.

 

Bærekraft i bank og finans 

Det skjer mye spennende arbeid på bærekraft i norsk banksektor. Temaet er komplekst og kan være ressurskrevende. Vi er nysgjerrig på hvor banker uten store, interne ressursmiljøer står i dette arbeidet. BDO gjennomfører årlig en undersøkelse for å kartlegge status på arbeidet med bærekraft blant små og mellomstore norske banker. Den tar for seg utviklingen innen områdene strategi, risikostyring, grønne produkter, rapportering og sertifisering.

Les mer om Bærekraftsundersøkelsen her

 

Bank, forsikring og finans i BDO

I bank- og finansbransjen bistår BDO på de fleste felter innen økonomistyring, risikostyring og internrevisjon. Vi skaper merverdi gjennom tre grunnstener. Dyptgående bransjekunnskap, en organisasjon med bredde gjennom godt samarbeid med spesialistmiljøer, samt gjennom tett oppfølgning og tydelig dialog. 

Vårt kjerneteam innen bank og finans besitter solid operativ kompetanse og erfaring fra lederstillinger innen treasury, risikostyring og compliance i banker og kredittforetak. Vi har også god kjennskap til relevant regelverk i bank og finansbransjen herunder særlig kapital- og likviditet reguleringen. BDO besitter ledende bank- og finanserfaring også gjennom våre fagspesialister. Våre fagspesialister har blant annet lang operativ erfaring innen granskning av økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering i bank. Vi har også spesialister med bred ekspertise innen cyber risk, herunder sikkerhetstesting og penetrasjonstesting. BDO har også en avdeling med lang erfaring med IT-revisjon i norske banker. 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code