Organisasjonsutvikling

Gjør virksomheten mer samstemt

BDO bidrar i organisasjonsutvikling

.Organisasjonsutvikling er et bredt fagområde som kan omfatte både kartleggingsaktiviteter, kulturarbeid og forbedringsløp. 

Arbeid med organisasjonsutvikling bør ha som hensikt å gjøre virksomheten mer samstemt rundt behov for endringer og tiltaksarbeid. Dette gjennom å sikre bedre samhandling på tvers av enheter og funksjoner, ha fokus på kontinuerlig forbedring, bygge opp en enhetlig og omforent kultur, samt styrke nødvendig gjennomføringskraft. 

I slikt arbeid, er det noen suksessfaktorer som bør etterstrebes å etterleve: 
 • Involvere bredt for å sikre læring og eierskap i hele virksomheten 
 • Motivere og fokusere på positivt engasjement og entusiasme 
 • Forsterke fokuset på mulighetene i utviklingen fremfor problemer og utfordringer
 • Sørge for at involverte og berørte har en felles forståelse for behovet for endring 
 • Styrke tilliten og tryggheten hos ledere og medarbeidere 
 • Holde en løpende åpen og samstemt kommunikasjon 
 • Synliggjøre ambisjonen og effekter av arbeidet
Arbeid med utvikling og forbedring av organisasjonen bør skreddersys behovet til den enkelte virksomhet. Aktiviteter som inngår i organisasjonsutvikling, kan være: 
 • Kartlegging av nåsituasjonen – sikre et relevant informasjons- og tallgrunnlag om ståstedet til virksomheten som gir et utgangspunkt for videre arbeid
 • Gjennomgang av organisering, roller og ansvarsfordeling – tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet i virksomheten, samt sikre en organisasjonsstruktur som er i tråd med strategisk retning
 • Styrke prosjektledelse og -styring – utarbeide felles kompetanse og metodikk for hvordan prosjekter organiseres, styres, gjennomføres og evalueres
 • Kartlegging og forbedring av arbeidsprosesser – styrker samhandling på tvers av organisasjonen, identifiserer sløsing, utfordringer og konflikter, samt synliggjør behovet for endring for å sikre en bedre flyt 
 • Bedre virksomhetsstyring – gjennom å etablere tydelig målstyring, resultatindikatorer, forbedret rapportering og oppfølging, samt å avdekke behov for verktøy og systemer for bedre virksomhetsstyring
 • Styrke ledelsessystem, kompetanse og sikkerhetskultur for HMS – gjennomgang etterlevelse av lovkrav og reguleringer, identifisere forbedringsområder og kompetansebehov, samt sikre nødvendige prosesser for risikoanalyser, -styring og -rapportering, samt HMS-håndbok, årsplan og beredskapsplan.  
 • Kartlegging av fremtidig behov for kompetanse, kapasitet og ressurser – styrker virksomhetens evne til å jobbe kontinuerlig med forbedring og utvikling, samt sikre at virksomheten har nødvendige ressurser til å nå målsetninger og strategi
 • Etablere medarbeider- og lederskap – utarbeide rammeverk for ledelse og medarbeiderskap i virksomheten som tydeliggjør forventninger, ansvar og kjennetegn ved ønsket kultur. Dette handler ofte om etterlevelse av virksomhetens verdier i praksis. 
Ønsker du å bistand med organisasjonsutvikling eller har spørsmål rundt hvordan vi kan hjelpe? 
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.

Kontaktperson:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.