BDOs forenklingsrapport

Forenkling for små og mellomstore bedrifter

Forenklingsrapporten 2022/23

Uforutsigbarhet rundt skatter, avgifter, lover, forskrifter og krav er det største hinderet for vekst, verdiskaping og investeringer i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Det er et resultat som kommer tydelig frem i BDOs SMB-barometer, og setter rammen for BDOs forenklingsrapport.

Vi i BDO heier på små og mellomstore bedrifter, som utgjør en stor og viktig del av norsk næringsliv. SMB-ene er alt fra enkeltmannsforetak til lokale hjørnestensbedrifter. Felles er at de er med på å bygge norske lokalsamfunn. 

Forenklingsrapporten

Konkrete og konstruktive innspill

Forenklingsrapporten 2022/23 ble utarbeidet høsten 2022 for å kunne gi konstruktive og konkrete innspill til regjeringens og embetsverkets innsats for å skape forenkling for nettopp disse bedriftene. For å lage denne rapporten har vi samlet innspill fra våre rådgivere og revisorer over hele landet. Innspillene har blitt prioritert, og resulterte i 11 konkrete tiltak, hvor vi har belyst problemstillingene gjennom kundeeksempler og kommet med forslag til løsning. Regjeringens arbeidsgruppe for forenkling i næringslivet har fått rapporten, og uttrykt at de vil ta våre forslag med i det videre arbeidet.

Disse 11 konkrete løsningene mener vi vil gi god effekt. Mange av dem kan implementeres uten at det er urimelig krevende. Hvis regjeringen velger å gjennomføre dem, vil de medføre en enklere hverdag for mange bedrifter, SMB spesielt. 

Forslagene gjelder disse områdene:

 • Tiltak 1: Rapportering til Statistisk Sentralbyrå    
 • Tiltak 2: Saksbehandlingstid hos Foretaksregisteret
 • Tiltak 3: Virkemiddelapparatet    
 • Tiltak 4: Skattefunn    
 • Tiltak 5: Momskompensasjon    
 • Tiltak 6: Justeringsregler for merverdiavgift knyttet til transaksjoner    
 • Tiltak 7: Overføring av rett til tilbakegående avgiftsoppgjør    
 • Tiltak 8: MVA-regler og rapportering    
 • Tiltak 9: Konsekvensutredning av endringer i lov og forskrift    
 • Tiltak 10: Fritaksmetoden    
 • Tiltak 11: Skattlegging av naturalytelser som mottas fra tredjeparter