1 av 5 bedrifter bryter arbeidsmiljølovens plikt til varslingsrutiner

1 av 5 bedrifter bryter arbeidsmiljølovens plikt til varslingsrutiner

Det følger av Arbeidsmiljøloven at bedrifter med minst fem arbeidstakere plikter å ha rutiner for intern varsling. En ny undersøkelse i regi av BDO viser at langt ifra alle innfrir dette kravet. 

På vegne av BDO har Norstat spurt 600 bedrifter landet over om en rekke forhold knyttet til deres informasjonssikkerhet og IT-sårbarhet. Blant spørsmålene var om bedriften har gode rutiner for varsling, der ansatte og samarbeidspartnere enkelt kan varsle om kritikkverdige forhold. 25 prosent av de spurte svarte nei.


- Varsling kan være en avgjørende kilde til informasjon om kritikkverdige forhold, særlig når det gjelder avdekking av økonomiske misligheter. Arbeidstakere som varsler kan bidra til at misligheter avdekkes og at virksomheter mottar informasjon som kan brukes til forebygging av uønskede hendelser, sier Henrik Dagestad, Partner i BDO.


At bedrifter ikke har gode nok varslingsrutiner er derfor uheldig for bedriftene selv, men også for arbeidsmiljøet.


- En effektiv varslingskanal skaper et tryggere arbeidsmiljø hvor utfordringer løftes internt. Dette kan bidra til å beholde nøkkelpersoner og minimere omdømmerisiko ved kritikkverdige forhold. En velfungerende og effektiv varslingsordning skaper tillit, og gir den som varsler trygghet om at det kritikkverdige forholdet blir fulgt opp, sier Vibeke Bisschop-Mørland, direktør i BDOs rådgivningsavdeling. 

 

Ulovlig


Mer graverende enn at 1 av 4 ikke har rutiner på plass, er det at mange bryter loven. Blant bedriftene i undersøkelsen med mer enn fem ansatte, svarer 20 prosent at de ikke har gode varslingsrutiner. I arbeidsmiljølovens paragraf § 2 A-6, 1 heter det at "virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det". 


- Plikten til å utarbeide interne varslingsrutiner faller inn under Arbeidstilsynets tilsyns- og påleggskompetanse, jf. arbeidsmiljøloven §§18-1 og 18-6. Dersom Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn avdekker at virksomhet med mer enn fem ansatte ikke har disse rutinene på plass, vil vi kunne gi pålegg til arbeidsgiver om å utarbeide rutiner. Arbeidstilsynet kan også kontrollere at innholdet i rutinene er i tråd med de minimumskravene som følger av loven, samt at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte har vært involvert ved utarbeidelsen av rutinene (noe som kreves etter loven). Ved pålegg vil arbeidsgiver få varsel om at manglende oppfyllelse av pålegg fra arbeidsgivers side vil kunne gi grunnlag for tvangsmulkt inntil det kan dokumenteres at rutinene er på plass og/eller prosess med de ansatte involvert er etablert, forteller Hanne Margrethe Meldal, seniorrådgiver og jurist i Arbeidstilsynet.


Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2022.