Bedrifter i Nordland blant de beste i landet på helhetlig bærekraft

Bedrifter i Nordland blant de beste i landet på helhetlig bærekraft

Bærekraft består av mer enn miljøtiltak. Også ansattes rettigheter og en sunn økonomi hører med. Det har mange små og mellomstore bedrifter i Nordland tatt inn over seg.

Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO har i en fersk undersøkelse tatt pulsen på små og mellomstore bedrifter (SMB) over hele landet. På landsbasis er det omtrent halvparten (51 prosent) av de spurte som sier at de gjennomfører bærekraftstiltak. I Nordland er tallet 46 prosent. 21 prosent av disse igjen måler på effekten av tiltaket, og også 21 prosent velger å rapportere. Nordland ligger fire prosentpoeng høyere enn landssnittet på rapportering.

- Systematisk jobbing med bærekraft kan fremstå som en stor oppgave for mindre bedrifter, men vår erfaring tilsier at det ikke trenger å innebære en krevende prosess og en stor rapport. Man kan komme langt med enkle kartlegginger og dokumentasjon og kun enkle forbedringer kan gi et stort konkurransefortrinn, sier Snorri Sverrisson Rasch, partner og kontorleder ved BDO i Bodø.

 

Mer enn klima- og miljø

Resultatene fra barometeret gir grunn til å tro at mange ikke er bevisst at bærekraftig utvikling handler om tre dimensjoner som må spille sammen: Ikke bare klima og miljø, men også sosiale forhold og virksomhetsstyring. Barometeret viser at mens hele 86 prosent av bedriftene som gjennomfører bærekraftstiltak konsentrere disse mot klima- og miljøtiltak, er det kun 16 prosent av virksomhetene på landsbasis som gjennomfører tiltak innen sosiale forhold, og kun 15 prosent har tiltak knyttet til virksomhetsstyring og etikk.

Her har imidlertid bedrifter i Nordland fylke kommet lengre enn sine konkurrenter og kolleger i landet for øvrig.

- 29 prosent av de spurte i vår region gjennomfører tiltak rettet mot sosiale forhold, sier Rasch.

Det kan eksempelvis være likestillingstiltak, mangfold, utdanning og HMS.

- SMB-barometeret forteller oss også at den sterkeste motivasjonen bak tiltakene er at virksomhetene ønsker å ta større samfunnsansvar, sier Rasch. Her er andelen i Nordland 9 prosentpoeng høyere enn på landsbasis.

- Det vitner om at samfunnsengasjert og fremoverlent næringsliv i vår region, som bryr seg om menneskene rundt seg og vil det beste for det miljøet, påpeker han.

Virksomhetene som ikke gjennomfører bærekraftstiltak oppgir i hovedsak at de ikke ser behovet, snarere enn at de opplever at de ikke har forutsetninger eller muligheter.

 

Positive på sikt, men trenger folk

Av andre funn viser undersøkelsen at 1 av 3 SMB-virksomheter i Nordland forventet en økning i investeringsnivået de kommende 12 månedene, og enda flere forventet vekst i omsetningen. Bedriftslederne fryktet imidlertid å ikke ha folk til å gjøre jobben. Mens 35 prosent av små og mellomstore bedrifter i Norge opplever mangel på kompetanse/arbeidskraft som en utfordring - er tallet for Nordland hele 43 prosent.

- SMB-ene i Nordland ser positivt på fremtiden, og har like stor fremtidstro som bedriftene i landet for øvrig. Troen på omsetningsøkning er større i et treårsperspektiv enn på kort sikt. Det er naturlig at vi ser moderate forventninger etter de siste to, unormale årene, sier Rasch.

- Vi må samtidig ta med oss at en undersøkelse alltid vil være et øyeblikksbilde, og denne ble utført før krigen i Ukraina startet. En krise i Europa kan og vil påvirke både mindre og større virksomheter ikke bare i Nordland, men over hele landet i tiden fremover, avslutter kontorlederen i Bodø.

 


Om SMB-barometeret

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opp til 500 millioner kroner i omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. Undersøkelsen ble gjennomført i november-desember 2021. 72 av SMBene som har deltatt i undersøkelsen er lokalisert i Nordland.