Bilbransjeanalysen 2023: Prispress og lavere etterspørsel 

Bilbransjeanalysen 2023: Prispress og lavere etterspørsel 

Mens bilbransjen i 2022 var preget av et høyt aktivitetsnivå og en solid omsetning, har høsten i år snarere vært preget av ordresvikt og priskutt. En sterkere konkurransesituasjon med lavere etterspørsel ser ut til å prege bransjen, også i tiden som kommer.   
 

Bilde: Kjell Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder for bil i BDO.

Siden 2016 har BDO systematisk innhentet, bearbeidet og analysert data knyttet til bilbransjen i Norge. Årets analyse viser at bilbransjen samlet kan vise til en solid gjennomsnittlig omsetning i 2022 på nivå med rekordåret i 2021, mens gjennomsnittlig driftsmargin har gått ned.   

Det er de store bilforhandlerne som presterte best i fjor, med en gjennomsnittlig økning i omsetning på 10 prosent.   

Samlet sett viser tallene for 2022 en gjennomsnittlig økning i omsetning for hele bilbransjen på 4,5 prosent, sammenlignet med 2021.   

Gjennomsnittlig driftsmargin gikk derimot ned fra 2021, hvor den var på 3,5 prosent, mens det endte på 2,8 prosent i 2022.    

 

Rekordår  

I analysen for 2020 og 2021 konkluderte vi med rekordomsetning for bilforhandlerne. Lave lånerenter, et godt arbeidsmarked og økt innenlandsk forbruk som følge av koronapandemien bidro til en sterk økning i etterspørselen.   

Forbrukernes kjøpekraft var sterk også inn i 2022, kombinert med sterke incentiver for levering og registrering av elbiler før årsskiftet da merverdiavgiftsfritaket ble hevet fra 1. januar 2023.   

Dette var også hovedårsaken til at desember 2022 slo alle tidligere rekorder i antall nybilregistreringer, med totalt 39 497 registreringer.   

2022 var preget av et høyt aktivitetsnivå og en solid omsetning for bilbransjen, men møtte også på noen utfordringer. Høsten i fjor rapporterte mange forhandlere om leveringsproblemer og lange ventelister for populære bilmodeller.   

- Høsten 2023 er snarere preget av ordresvikt og priskutt. Forbrukernes kjøpekraft er endret, der økte renter og uvissheten om når eventuelt rentetoppen nås har medført at det er mye usikkerhet, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder for bil i BDO.   

 

Økning i konkurser  

Tall fra konkursanalyseverktøyet til BDO viser en sterk økning i antall konkurser i handelsbransjen første halvår 2023, sammenlignet med 2022. Per oktober 2023, tilsier tallene for bilbransjen en økning på 12 prosent.  

- Økningen i konkurser følger i en periode med lavere etterspørsel, som følge av redusert kjøpekraft blant forbrukerne, en svak kronekurs, økte energipriser samt høyere rente, sier Kristiansen.   

Et sentralt moment er at flere selskaper har blitt holdt kunstig i live gjennom koronapandemien på grunn av offentlige støtteordninger, høy innlandsomsetning og for bilbransjen har det medført noe gode år gjennom pandemien.  

 - Antall registrerte konkurser i bilbransjen akkumulert per oktober er 23 prosent bak tilsvarende tall for 2019. Det er likevel ikke overraskende at vi nå begynner å nærme oss nivået på tilsvarende tall før pandemien, sier Kristiansen.    

En sterkere konkurransesituasjon med lavere etterspørsel ser ut til å fortsette å prege bransjen i tiden som kommer.   

 

Elbiltrenden fortsetter   

Det som derimot med sikkerhet ser ut til å fortsette, er elbiltrenden. Hele 79,3 prosent av førstegangsregistrerte biler var i 2022 elbiler.   

Til tross for at enkelte incentiver for kjøp og bruk av elbil vil fjernes, er det lite som tyder på at elbilen ikke vil dominere blant nyregistrerte biler fremover.   

Pr september 2023 utgjorde elbiler hele 83,4 prosent av andelen nyregistrerte personbiler hittil i år.   

- Imidlertid viser registreringsdata at elbilandelen for hele bilparker kun er på 24 prosent pr første halvår.   

  

Flere nye krav  

 Nye krav vil prege bilbransjen i tiden som kommer, både internasjonalt og nasjonalt.  

Bærekraftsdirektivet i EU, Corporate Sustainbility Reporting Directive (CSRD) er vedtatt og medfører nye krav til selskapers bærekraftsrapportering.   

Nasjonalt har regjeringen foreslått nye krav til kvinneandelen i norske selskapsstyrer, som i praksis innebærer et krav om minst 40 prosent kvinner i styret.   

Det er foreslått en gradvis innføring av reglene, hvor første trinn omfatter virksomheter med mer enn 100 millioner kroner i samlede inntekter.   

Basert på regnskapstallene for bilbransjen i 2022 har 33 prosent en omsetning på over 100 millioner kroner og hvis det blir vedtatt må de oppfylle kravet innen 31. desember 2024.   

Tall for 2022 viser at styresammensetningen hos bilforhandlere, uavhengig av størrelse, gjennomsnittlig kun består av 3 prosent kvinnelige styreledere og kun 9 prosent kvinnelige styremedlemmer.   

- Tallene underbygger at selskapene som ikke har den riktige kjønnsbalansen bør starte arbeidet allerede nå med å rekruttere kvinner som innehar rett kompetanse for å sikre videre verdiskapning i styrerommene, samt bidra til likestilling, som er et av hovedmålene til lovforslaget, sier Kristiansen.  

Les mer og se hele analysen her.