Ivaretagelse av åpenhetsloven i BDO

BDO AS og BDO Advokater AS (BDO) er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. De to selskapene har felles administrasjon, felles hjemmesider og i all hovedsak felles leverandører. Denne redegjørelsen omfatter begge selskapene.

I overenstemmelse med veiledning fra Forbrukertilsynet gjelder denne
redegjørelsen for perioden 1.7.2022 til 31.12.2022. 

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap som er tett på samfunns og næringsliv over hele landet. Vi har over 60 kontorer, og i 2022 hadde vi 1862 medarbeidere og omsatte for 2,7 mrd. Virksomhetsområdene til BDO er Revisjon, Business Services, Consulting og Advokat. Du kan lese mer om BDO på våre nettsider.

I våre bransjer er det generelt forhøyet risiko for at de ansatte arbeider for mye overtid. Alternativt omgås arbeidstidsreglene ved at stillinger defineres som ledende eller særlig uavhengige uten at det er grunnlag for det.

I BDO har vi rutiner og retningslinjer som skal sikre at vi til enhver tid overholder gjeldende regelverk. Rutinene støttes av prosesser som er automatisert i vårt personalsystem. Alle personalansvarlige ledere får grunnleggende opplæring i oppfølging av for eksempel overtid og sykefravær. Og ved konsistent bruk av stillingsnivå i virksomheten, for å definere blant annet ansvar og avlønningsstruktur, sikrer vi riktig bruk av ledende eller særlig uavhengig stilling. For å forfremmes til en ledende eller særlig uavhengig stilling må den ansatte gjennom et ‘review board’. Vi har etablert mekanismer og strukturer som følger opp at etterlevelse skjer både regionalt, lokalt og på individnivå. 

BDOs leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere (heretter «leverandører») er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. BDO ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler BDOs holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Styret i BDO AS og styret i BDO Advokater AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt administrerende direktør i BDO AS og daglig leder i BDO Advokater AS ansvar for BDOs etterlevelse av den. Med grunnlag i policyen har BDO utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører. Disse retningslinjene skal der det er mulig vedlegges kontrakter ved inngåelse eller fornyelse. For enkelte større utenlandske leverandører har vi sett at dette er krevende å få til.

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har etablert en egen gruppe, som flere ganger i året samles for å gjennomføre systematiske risikovurderinger av våre leverandører. Vi følger også det generelle nyhetsbildet, med særlig tanke på informasjon som kan indikere endret risiko hos våre leverandører. 

BDO har utviklet et eget verktøy for innledende risikovurderinger av våre leverandører. Verktøyet er også anvendt i leveranser til flere av BDO sine kunder. Vi har kartlagt våre leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. Med utgangspunkt i dette har vi vært i dialog med de leverandørene som etter våre innledende vurderinger innebærer størst potensiell risiko og vesentlighet, for å få ytterligere informasjon. Denne dialogen avdekket ikke faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for slike.

Vårt videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade. I neste fase er vår plan å arbeide bransjevis. Dette innebærer at vi prioriterer oppfølging av leverandører i bransjer som generelt er ansett å ha forhøyet risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Blant disse vil vi prioritere de leverandørene vi antar å ha størst påvirkning på. 

 

Se redegjørelse om aktsomhetsvurderinger for 2022 i henhold til åpenhetsloven:

Redegjørelse om åpenhetsloven BDO

Redegjørelse om åpenhetsloven BDO Advokater

 

 

Spørsmål vedrørende BDOs etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til apenhetsloven@bdo.no