• Åpenhetsloven og etiske
    retningslinjer for leverandører

Ivaretagelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger BDO en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven innebærer også at BDO må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet BDO gjør for å sikre dette.

BDOs leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. BDO ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler BDOs holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.

Styret i BDO AS og styret i BDO Advokater AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt administrerende direktør i BDO AS og daglig leder i BDO Advokater ansvar for BDOs etterlevelse av den. Med grunnlag i policyen har BDO utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører. Les retningslinjene her.

Spørsmål vedrørende BDOs etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til [email protected]