Blogg: Er du klar for styreverv?

Nye krav til kjønnsrepresentasjon i styrer gjør at flere selskaper nå er på jakt etter nye styremedlemmer. Å få spørsmål om styreverv er en tillitserklæring. Før du takker ja, er det viktig å være bevisst på hva rollen som styremedlem innebærer. Hva krever det og hvilket ansvar og risiko tar du på deg? 

Styreansvaret er personlig

Vær oppmerksom på at styreansvaret er personlig. Med andre ord, du hefter med «gård og grunn» dersom styret skulle komme i ansvar. Skulle det oppstå en ansvarssak, har du selv ansvar for å dekke kostnader til juridisk bistand og en eventuell erstatning. Siden styreansvaret er solidarisk, vil du også kunne risikere å hefte for andre styremedlemmers feil. 
 

Krav til styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning og utvikling av selskapet. Dette innebærer at styret må sørge for å ha løpende kontroll med virksomheten og daglig ledelse. Styret skal påse at selskapet har en forsvarlig organisering, holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og at selskapet har en fornuftig intern kontroll. 
 
I tillegg til å ha kontroll på økonomien, må styret også ha nødvendig kompetanse om den virksomheten som drives og relevant lovgivning som gjelder for virksomheten. 
 
Økt kompleksitet i lovverk og krav til omdømme og samfunnsansvar gjør at det stilles stadig større krav til styrets samlede kompetanse. Manglende kontroll på lover og regler vil fort være uaktsomt. Benytt derfor muligheten som åpner seg nå til å vurdere om styret har den kompetansen det trenger.  
 
Dersom styremedlemmene opplever at de mangler relevant kompetanse, har de et ansvar for å innhente bistand fra kompetente rådgivere. Det kan være selskapets revisor, andre økonomiske rådgivere, advokater eller andre med relevant ekspertise. 
 
Styret kan komme i økonomisk ansvar dersom noen lider tap som følge av styrets uaktsomhet. Å ikke ha tilstrekkelig kompetanse vil kunne være uaktsomt. Om styret har manglende kompetanse på for eksempel skatt/avgift, datasikkerhet, personvern etc. kan skadene være betydelige ved manglende oppfølging. Påføres selskapet tap som følge av dette kan styret holdes ansvarlig.
 

Forholdet til daglig leder og generalforsamling

Daglig leder har ansvar for den daglige driften av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret. Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning vil trolig kreve styrets involvering. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om økonomien. Dette er en forutsetning for at styret kan ivareta sitt strategiske ansvar, korrigere kurs og sette inn nødvendige tiltak. 
 
Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i selskapet. Alle eierne/aksjonærene har rett til å møte på generalforsamling for å ta overordnede beslutninger om selskapets virksomhet. Generalforsamlingen velger styret for å ivareta eiernes interesser. 
 

Hva bør du tenke over før du påtar deg et styreverv?

- Gjør deg tanker om styret samlet sett dekker nødvendig kompetanse.  
  • Har styret nødvendig bransjekompetanse? 
  • Har styret tilstrekkelig juridisk og økonomisk kompetanse? 
  • Kreves det mer kompetanse om personvern, datasikkerhet, bærekraft etc.? 
  • Hvordan er mulighetene for å innhente ekstern bistand der styret selv mangler kompetanse?   
- Er du motivert og har tid og kompetanse til å legge ned den innsatsen som kreves? 
- Vil styrevervet kunne medføre at du havner i interessekonflikter med andre verv som du har? 
- Hvor godt kjenner du selskapet? 
  • Fungerer samarbeidet mellom styret og dagens ledelse? 
  • Be om å få styreprotokoller, regnskap og revisjonsberetning. Dette vil kunne gi informasjon om protokollførsel og økonomi i selskapet.
- Har selskapet styreansvarsforsikring og hvor mye dekker den?
 
Ønsker du å øke kompetansen din om styrearbeid? BDO holder kurs i styrearbeid for både nye og erfarne styremedlemmer på flere steder på østlandet denne våren. 

Les mer og meld deg på her 


Du finner mer om BDOs tjenester innen styrearbeid her