Blogg: Hva kommer i revidert nasjonalbudsjett 2024?

I påvente av revidert nasjonalbudsjett, spekulerer vi på hvilke saker og tema som kan bli berørt.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 14. mai og BDO Advokater kommer til å følge fremleggelsen nøye.
 

Privat konsum i selskap

I 2022 sendte regjeringen på høring forslag om skatt på privat konsum i selskaper. Ifølge forslaget skal eiendeler som fly, båter, hytter mv. som er i selskapets eie, men benyttes av aksjonærer, sjablongbeskattes høyt for å motvirke at aksjonærene sparer kostnader og skatt ved å ikke ha eiendelene i personlig eie. 

Det endelige forslaget var forventet å bli lagt frem i statsbudsjettet for 2024, men ble nok en gang utsatt. Fra regjeringshold er det uttalt at man ønsker å legge frem et forslag som har ikrafttredelse fra og med 2025. 

Det kan være at forslaget legges frem i kommende revidert budsjett, men det kan også være at dette først blir i statsbudsjettet for 2025. 
 

Midlertidig ekstra arbeidsgiveravgift

Ekstra arbeidsgiveravgift ble innført i 2023 med 5 % ekstra avgift for den delen av lønnen som overstiger 750 000 kroner. I statsbudsjettet for 2024 ble terskelen hevet til å inkludere den delen av lønnen som overstiger 850 000 kroner. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har varslet at denne midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften skal fjernes «… innen valget 2025», men det er fortsatt uavklart når dette faktisk er. 

Er det i løpet av 2024, fra 1. januar 2025 eller skal den foreslås fjernet i forbindelse med valgkampen og statsbudsjettet 2025? 

Vi forventer ingen avklaringer i revidert budsjett for 2024, men det hadde gitt forutsigbarhet for næringslivet om avklaringen kom allerede nå. 
 

Skatt på salg av solkraft

BDO Advokater har tidligere skrevet om usikkerheten som nå råder rundt beskatning av gevinst hvis man har et solcelleanlegg som produserer mer kraft enn man selv forbruker, og denne overskuddskraften gir inntjening. Det er varslet at regjeringen her vil komme tilbake til hvordan dette eventuelt skal beskattes. 

Stortinget har vedtatt å be regjeringen utforme regler som gir skattefritak for salg av overskuddsstrøm fra privat boliger. Dette kan det komme en avklaring på i revidert budsjett. 
 

Skattemessig innbetalt kapital

Skattemessig innbetalt kapital ble tatt opp i skatteutvalgets utredning, hvor de foreslo begrensninger i adgangen til å ta ut innbetalt kapital. 

Etter Stordalen-dommen, som BDO Advokater har skrevet om i en egen blogg, ble dette på ny aktualisert. Siden forslaget fra Skatteutvalget er kommet frem og dommen tar opp temaet, blir det spennende å se om det kommer noen nye regler fra regjeringen nå i revidert nasjonalbudsjett. 

Vi mener det er behov for en klargjøring og en lovendring. 
 

Oppfølging av skatteutvalget NOU 2022: 20

Etter budsjettforlik med Sosialistisk Venstreparti, er det i alle fall to elementer som regjeringen er bedt om å gjøre en vurdering av i løpet av 2024.  

Det ene går på skjermingsfradraget. Her er regjeringen bedt om å utrede «nivået på fastsettelsen av skjermingsfradraget, herunder påslaget, i aksjonærmodellen». 

Det andre går på fritaksmetoden, hvor regjeringen skal utrede nivået på den såkalte «treprosentregelen». Skatteutvalget har foreslått å heve nivået fra 3 til 5 prosent, likt med andre EU-land. 

Det er usikkert om regjeringen her vil komme tilbake til Stortinget med sine vurderinger i revidert budsjett nå i mai, eller om de venter til statsbudsjettet for 2025. Statsbudsjettet legges frem i oktober.