Blogg: Hvordan sikre tilskudd som treffer

Gir eller mottar du tilskudd? BDO har utarbeidet en beskrivelse som gir en samlet oversikt over relevante aktører og aktiviteter i en tilskuddsforvaltningssirkel.

Her får du en oversikt over hva de ulike aktørene må tenke på for at tilskuddene skal treffe i henhold til formålet, med effektiv i ressursbruk i alle ledd. 

 

Hva er et tilskudd?
Tilskudd handler om at offentlige myndigheter, organisasjoner eller private donorer gir økonomisk støtte med hensikt å skape resultater av samfunnsmessig verdi. Tilskudd benyttes således til å oppnå et formål som myndighetene, organisasjoner eller donorer ønsker å prioritere, og som ikke kan forventes å bli realisert like godt uten tilskuddet. Tilskudd kan blant annet bidra til å motvirke fattigdom, øke livskvalitet, bidra til å stimulere ønsket økonomisk aktivitet og gjennomføre villet politikk. 

 

Hvorfor tilskudd kan være komplisert

Vi ser ofte at tildeling av tilskuddsmidler ikke automatisk innebærer at formålet nås. Ofte er tilskuddsordninger spesifikke og kompliserte ved at det er avgrenset til brukergrupper, geografiske områder eller begrenset i lengde. Mottakerne er ofte ikke en homogen gruppe, men består gjerne av ulike aktører med ulike forutsetninger. Den økonomiske støtten kan også variere innenfor en enkelt tilskuddsordning. 

Dette gjør det ofte utfordrende å sørge for at en tilskuddsordning treffer målgruppens behov, at den tiltrekker seg rett målgruppe, at det gis til de som er ment å skulle få, at den som mottar tilskudd bruker dette i tråd med formålet, at tilskuddet ikke innebærer ulovlig statsstøtte og at tilskuddet oppnår den effekt som var forutsatt ved etableringen av ordningen. Godt, helhetlig design av tilskuddsordningen kan bidra til å overkomme disse utfordringene.

 

Hvordan lykkes

God tilskuddsforvaltning bidrar til å sikre at pengene går til formålet. Dette innebærer både etablering av gode retningslinjer, at tilskuddet brukes i tråd med retningslinjer og at tilskuddet bidrar til å nå ordningens selvstendige og overordnede mål. For å oppnå god tilskuddsforvaltning må det være en helhetlig tilnærming til tilskuddsforvaltningsprosessen med de nødvendige aktivitetene for både tilskuddsgivere og -mottakere. Vi beskriver dette i tilskuddsforvaltningssirkelen, utviklet av BDO. 
 

Tilskuddsforvaltningssirkelen

 

Vi opplever at både tilskuddsmottaker og tilskuddsgiver kan ha utfordringer med flere av aktivitetene som er beskrevet i sirkelen over. Eksempelvis er det å etablere riktige kontrollordninger ofte en utfordring. Vi opplever alt for ofte at det er fokus på å få gjort kontrollene riktig, basert på at det etableres standardiserte kontrollordninger, gjerne basert på en er revisorattestasjon som skal løse det meste eller hele kontrollbehovet. Dette kan være både lite treffsikkert og lite effektivt. Vi har eksempler på tilskuddsordninger der de fleste opplever at de bruker mer penger på å svare ut kontroller enn hva de har mottatt i tilskudd. 

BDO anbefaler at det vurderes ulike typer kontroller, utført av ulike instanser, og kombinerer disse på en optimal måte. Det kan f.eks. være ledelseserklæring, egenkontroll, kontroll ved myndighetene, kontroll ved bransjeorganisasjon eller revisorkontroll. Ulike typer kontroller gir ulik effekt i forskjellige tilskuddsordninger, og kontrollordningen bør derfor vurderes i tilknytning til den enkelte ordningen.

Det er krevende å etablere en helhetlig tilskuddsforvaltning. Det kreves gjerne en kombinasjon av kompetanse om regelverksutforming, kompetanse om sammenhenger mellom tilskudd og effekt for den aktuelle bransje og bedrift, kompetanse om kontrollordninger og samfunnsøkonomisk kompetanse. Kompetansen er ulik på ulike stadier i tilskuddsforvaltningssirkelen. 

 

Bærekraftsmål som grunnlag for god tilskuddsforvaltning 

FNs 17 bærekraftsmål med 169 delmål er et sterkt og nyttig styringsverktøy som kan brukes som grunnlag for å vurdere tilskuddsordninger og hvordan tilskuddsforvaltningen bør designes. I tillegg til å være egnet til å oppnå et overordnet formål, bør ordningen også være samstemt med FNs bærekraftsmål. Dette kan gjøre tilskuddsforvaltningen mer målrettet, og sikre en mer omforent politikk knyttet til tilskuddsordninger. Bærekraftsmålene kan knyttes som grunnlag for tilskuddsordningen som opprettes, tildeling og effektmåling.

Dette innebærer at ordninger som opprettes knyttes til valgte hovedmål og konkrete delmål, og at eksisterende ordninger vurderes, og eventuelt justeres, i lys av hvordan de bidrar til bærekraftsmålene. 

Les mer om hvordan bærekraftsmålene eksempelvis kan brukes som grunnlag for kommunal tilskuddsforvaltning her.  

 

Hva er god tilskuddsforvaltning

God tilskuddsforvaltning kjennetegnes av at pengene går til formålet, hvilket betyr at tilskuddet i sin helhet benyttes til formålet (gis til de rette, ikke til andre formål, ikke til administrasjon, ikke «forsvinner» på veien i byråkrati) og gir den ønskede effekten i tråd med ordningens overordnete målsetting. God tilskuddsforvaltning bidrar til at

  • politiske, kommersielle eller ideelle formål oppfylles 
  • ordningen er bærekraftig
  • ordningen faktisk gir ønsket effekt
  • ordningen er relevant for mottakerne
  • ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket
  • pengene tildeles mottakere med relevante behov
  • forvaltningsressursene brukes effektivt

Ønsker du å vite mer om tilskuddsforvaltning, sjekk ut våre nettsider her.