Blogg: Strammere innleieregler: Hvem er omfattet og hvilke muligheter har du til å leie arbeidskraft nå?

Fra 1. april 2023 ble adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak snevret inn. Reglene gjelder ikke bare de tradisjonelle bemanningsforetakene, som Manpower og Adecco. Om dere driver med inn- eller utleie, og virksomheten ikke anses som en produksjonsvirksomhet etter arbeidsmiljøloven, er dere omfattet av de nye, skjerpede innleiereglene. Hvilke muligheter har du?

I denne artikkelen får du vite hvem som omfattes og ikke omfattes av de nye innleiereglene, og hva som gjenstår av mulighetsrom for å skaffe ekstra arbeidskraft. Vi forklarer også hva som er risikoen og konsekvensene ved ulovlig innleie, samt hva regelendringene betyr for din virksomhet. 

Dersom du ønsker å vite hva som er de nye innleiereglene, kan du lese om dette i en tidligere blogg ved å klikke her

 

Hvem omfattes – og hvem omfattes ikke – av de nye innleiereglene? 

Arbeidsmiljøloven skiller mellom innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive med utleie (såkalte «produksjonsbedrifter»). 

Det er viktig å skille mellom disse bestemmelsene blant annet fordi vilkårene for innleie fra bemanningsforetak er strenge (og enda strengere etter 1. april 2023), mens det ved innleie fra produksjonsbedrifter ikke er noen begrensninger (så lenge dere regnes som en produksjonsbedrift i lovens forstand). 

De nye reglene gjelder ved innleie fra bemanningsforetak. Her er det imidlertid mange som trår feil og tror at de ikke er et bemanningsforetak fordi de for eksempel ikke er registrert som det, eller selv ikke identifiserer virksomheten som et bemanningsforetak. Mange har en oppfatning av at det kun er de tradisjonelle bemanningsforetakene, som Manpower og Adecco, som er bemanningsforetak. Så enkelt er det imidlertid ikke. 

Arbeidsmiljøloven er bygd opp slik at dersom vilkårene for innleie fra produksjonsbedrift ikke er til stede, vil utleien fra virksomheten bedømmes etter reglene for bemanningsforetak. Arbeidsmiljøloven definerer hva som regnes som en produksjonsbedrift. Dette er kravene: 

1.    For det første kreves det at den utleide er fast ansatt i utleieselskapet

2.    For det andre må utleien skje innenfor de samme fagområder som utleiers hovedbeskjeftigelse

3.    For det tredje kan ikke utleieaktiviteten kan ikke omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. 

Selv om disse tre minstevilkårene er oppfylt, vil utleievirksomheten likevel ikke regnes som en produksjonsbedrift dersom utleievirksomheten etter en helhetsvurdering anses for å ha utleie til formål. Utleievirksomheten vil da måtte ha grunnlag i de strengere vilkårene for innleie fra bemanningsforetak etter arbeidsmiljøloven § 14-13. 

 

Risiko og konsekvenser ved ulovlig innleie/feilklassifisering

Dersom utleievirksomheten ikke er en produksjonsbedrift og heller ikke har grunnlag for innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (innleie fra bemanningsforetak), risikerer du som innleier at den innleide ansatte fremmer krav om fast ansettelse og erstatning. Da kan utleievirksomheten også risikere erstatningskrav fra innleievirksomheten. Det må i så fall avgjøres på grunnlag av rettsforholdet mellom utleie- og innleievirksomheten. 

Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet for dette regelverket. Arbeidstilsynet fører et register over bemanningsforetakene, og fører tilsyn med at innleie fra bemanningsforetak kun skjer fra virksomhet som er registrert. Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og treffe vedtak som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelsen. De kan benytte sine ordinære virkemidler, dvs. veiledning, tilsyn, pålegg, stans og tvangsmulkt, med unntak av overtredelsesgebyr, ved brudd på plikten til for bemanningsforetak til å være registrert. 

Dersom utleievirksomheten i realiteten er et bemanningsforetak, og dermed har plikt til å registrere seg, risikerer utleievirksomheten at Arbeidstilsynet må bruke virkemidlene nevnt over. 

Fra 1. januar 2024 vil registreringsordningen gjøres om til en godkjenningsordning for bemanningsforetak. Her er det verdt å merke seg at med de nye regelendringene vil Arbeidstilsynet kunne benytte overtredelsesgebyr opp mot 1,7 millioner kroner som reaksjonsmiddel ved brudd på regelverket. Arbeids- og inkluderingsministeren ber Arbeidstilsynet om å prioritere tilsyn med at virksomhetene overholder innleiereglene. Dersom du ønsker å vite mer om den kommende godkjenningsordningen, kan du lese om dette i vår blogg ved å klikke her.    

Videre kan også innleievirksomheten ved alvorlige brudd på innleieregelverket risikere overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet. 

 

Hvilke muligheter har dere for å skaffe ekstra arbeidskraft? 

De nye innleiereglene betyr at mulighetsrommet for å skaffe arbeidskraft snevres inn. Etter 1. april 2023 er det adgang til innleie fra bemanningsforetak ved behov for 

  • vikarer

  • praksisarbeid 

  • arbeidsmarkedstiltak 

  • ved arbeid innen idrett

  • etter skriftlig avtale med tillitsvalgte (dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett)

  • helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester 

  • arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt

  • innleie for avløsning i jordbruksforetak*

  • og innleie for kortvarig arrangement*. 

I noen tilfeller kan det være at arbeidskraften kan skaffes ved hjelp av entrepriseavtaler/tjenestekontrakter, men her må virksomheten være oppmerksom på at det er realiteten som er avgjørende og at grensen mellom innleie og entreprise blir noe justert med de nye innleiereglene. 

Et siste tips er at behovet for arbeidskraft kan dekkes med en avtale om gjennomsnittsberegning med de ansatte eller/og ved bruk av overtid innenfor lovens grenser. 

 

Hva betyr regelendringene for din virksomhet? 

Dersom din virksomhet driver med inn- eller utleie av arbeidskraft, bør virksomheten foreta en vurdering av om de vil bli berørt av de nye, skjerpede innleiereglene. 

Innleievirksomheter bør undersøke grunnlaget for innleien, og innhente dokumentasjon fra utleievirksomheten dersom den hevder å være en produksjonsbedrift. 

Dersom virksomheten etter en vurdering viser seg å være et bemanningsforetak, må de registreres som et bemanningsforetak (og etter 1. januar 2024 søke om godkjenning som for dette). De må følge reglene for bemanningsforetak, herunder likebehandlingsreglene. 

Dersom virksomheten allerede er registrert som et bemanningsforetak, bør virksomheten sette seg godt inn i de nye innleiereglene og vite hvilke (begrensede) muligheter den har for å leie ut arbeidskraft etter 1. april 2023, se nærmere om de nye innleiereglene her.  

*For innleie til avløsning av jordbruksforetak og for innleie til kortvarig arrangement, utsettes ikrafttreden for endringen i arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd (opphevelsen av adgangen til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet er av midlertidig karakter) inntil videre.