Blogg: Ny standard for god regnskapsføringsskikk – våre betraktninger

Mens vi venter på en ny regnskapsførerlov, har det kommet et forslag til oppdatert og modernisert standard for god regnskapsføringsskikk. Vi støtter utarbeidelsen av en ny standard, men har enkelte kommentarer til innholdet.

 

God regnskapsføringsskikk er sentralt for regnskapsbransjen

Regnskapsførerloven krever at regnskapsførere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

God regnskapsføringsskikk utfyller de overordnete reglene i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften, blant annet ved å stille krav til hvordan vi skal forberede, utføre og dokumentere de regnskapsoppdragene vi tar på oss.

 

God regnskapsføringsskikk trenger en oppdatering

Når vi får en ny regnskapsførerlov (Se NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven), blir det også behov for en oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Bransjestandardutvalget (et samarbeid mellom Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening) har derfor utarbeidet et forslag til ny standard.

Gjeldende standard for god regnskapsføringsskikk er fra 2014, og har i ettertid kun blitt oppdatert ved endringer i underliggende regelverk. Det er derfor et behov for oppdatering av standarden, også utover det som er nødvendig på grunn av den nye regnskapsførerloven.

Bransjestandardutvalget har derfor benyttet anledningen til en slik nødvendig oppdatering og modernisering av standarden. Dette innebærer tilpasninger til nye måter å jobbe på og ny teknologi i regnskapsbransjen, samt forenklinger basert på kost-nytte-vurderinger.

 

BDO involverer seg i bransjens rammebetingelser

Som en av de ledende aktørene i regnskapsbransjen, involverer vi oss aktivt i utviklingen av rammebetingelsene. Vi har derfor gjort en grundig vurdering av forslaget til ny standard for god regnskapsføringsskikk og avgitt et høringssvar til Bransjestandardutvalget.

Vi i BDO støtter at det utarbeides en ny standard for god regnskapsføringsskikk, blant annet som følge av forslaget til ny regnskapsførerlov. Vi mener at forslaget til ny standard medfører et løft både i faglig presisjonsnivå og brukervennlighet. Forslaget inneholder etter vår mening nødvendige forenklinger og åpner for økt bruk av moderne arbeidsformer og teknologi.

Vi har imidlertid enkelte kommentarer til innholdet, blant annet knyttet til følgende områder:

  • Alle begreper som benyttes må defineres og ha et entydig innhold, slik at risikoen for usikkerhet og misforståelser reduseres.
  • Oppdragsansvarlig regnskapsførers ansvar på det enkelte regnskapsoppdrag bør fremkomme tydeligere, herunder ansvaret for kvalitetsstyring og kvalitetskontroll.
  • Regnskapsførers taushetsplikt bør klargjøres nærmere, herunder forholdet til kundens styre, ledelse og revisor.
  • Oppdragsavtalens rolle som et bærende element i reguleringen av det enkelte regnskapsoppdrag bør fremheves tydeligere.
  • Det bør innføres krav om at regnskapsfører skal utføre sine regnskapsoppdrag med integritet, objektivitet, profesjonalitet, tilbørlig aktsomhet og lojalitet.

 

Vil du vite mer?

Høringsdokumentene fra Bransjestandardutvalget finner du her. 

BDO sitt høringssvar til Bransjestandardutvalget finner du her.

For mer informasjon om BDO Regnskap og våre tjenester, klikk her.