Blogg: Ny undersøkelse: Bankene integrerer bærekraft i sin virksomhet

BDO gjennomfører årlig en undersøkelse blant norske små og mellomstore banker for å kartlegge status på bærekraftsarbeidet i sektoren. Hovedfunnene viser at norske små og mellomstore banker integrerer bærekraft i stadig større deler av sin virksomhet.

Områdene som kartlegges er strategi, produkter, anvendelse av EU-taksonomien, klimarisiko og -muligheter samt rapportering og sertifisering. Årets undersøkelse viser fremgang på samtlige punkter sammenlignet med 2020-undersøkelsen. Bankene sender med det et sterkt signal om at de tar sin rolle i den grønne omstillingen av næringslivet på alvor. 

 

Bærekraft er i økende grad et strategisk tema

Årets undersøkelse viser at fire av fem banker har innlemmet bærekraft som del av sin strategi. Dette er en markant økning sammenlignet med fjoråret og illustrerer temaets strategiske relevans for norsk banksektor. Videre observerer vi at et stort flertall velger å forankre arbeidet i valg av bærekraftsmål som er relevante for bankens drift og utvikling. Med strategisk forankring som utgangspunkt ser vi også en sterk utvikling i at bankene knytter konkrete mål og tiltak til egne handlingsplaner. Nær sagt alle bankene har definert målsetninger for reduksjon av miljø- og klimapåvirkning både i egen drift og i utlåns- og investeringsporteføljen. 

 

Bankene angriper både risikoer og muligheter i det grønne skiftet

Norske banker er eksponert mot et tverrsnitt av norsk næringsliv gjennom sine kundeporteføljer. Den drastiske omstillingen av næringslivet som kreves for at Norges ambisiøse klimamålsetninger innen 2030 skal nås, introduserer en ny risiko i bankenes porteføljer som må identifiseres og håndteres. Klimarisiko er en slik ny risiko, og har fått økt fokus i året som har gått. Det er kun 16 prosent av bankene i undersøkelsen som ikke tar hensyn til dette i kredittvurderingen i dag.

Den grønne omstillingen representerer også vesentlige muligheter for norske banker, noe bankene også selv er bevisste på. Sterk vekst i etterspørselen etter grønne produkter og investeringsobjekter danner grunnlag for utvikling av nye produktkategorier og nye markeder. Etterspørselsveksten gjenspeiles i økt tilbud og fire av fem banker tilbyr nå ett eller flere grønne utlåns- og investeringsprodukter.

 

EU-taksonomien spiller en viktig rolle i tiden fremover

EU-taksonomien, har en sentral rolle i EUs strategi for grønn omstilling, og er ventet å ha en sterk påvirkning på norsk næringsliv.

Tre av fire banker forventer at taksonomien vil påvirke ulike områder av banken og svært mange mener at den vil påvirke bankens strategi, produktutvikling, risikostyring, rapportering samt sponsor- og gavepolitikk. Blant disse ser vi også at flere har begynt å vurdere sin grønne produktportefølje opp mot kravene i taksonomien.

 

Forutsetningene for finansiering av norsk næringsliv er i endring

Bankenes økende fokus på bærekraft vil også ha innvirkning på norsk næringsliv. At det settes konkrete målsetninger i utlåns- og investeringsporteføljen betyr at bankenes kunder kan forvente å måtte rapportere på bærekraftsrelaterte faktorer i finansieringssaker. Samtidig betyr dette at de som er i forkant i arbeidet med å omstille sin virksomhet vil kunne dra nytte av mer gunstige betingelser for finansiering.

 

Du kan lese hele BDOs bærekraftsundersøkelse 2021 for bank og finans her.

 

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller les mer om bærekraft i bank- og finansbransjen her.

 

Les også artikkelen: 3 gode råd for bærekraft i norske banker.