Blogg: Nye regler om privat konsum - utilsiktet skattesmell for vanlige virksomheter og aksjonærer?

Regjeringen har foreslått nye regler for skattlegging av såkalt privat konsum i selskaper som eier bolig, hytter, båter, fly eller helikopter. Forslaget har vært på høring, og BDO Advokater er i vårt høringssvar kritisk til reglene slik de nå er utformet. Blir reglene innført bør mange virksomheter vurdere store endringer i løpet av høsten 2022.

 

Kort om høringsforslaget

Det nye forslaget omtales som «stoppregler» for anskaffelse av formuesobjekter i selskap til privat konsum og medfører en betydelig innstramming sammenlignet med utgangspunktet i gjeldende rett som også innebærer utbytte- og uttaksbeskatning ved privat konsum i selskaper.

Etter forslaget anses en eier (ev. sammen med nærstående) med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap eller ansvarlig selskap som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året.

Den skattepliktige fordelen skal fastsettes sjablongmessig. Sjablongene foreslås satt høyt:

 • Boligeiendom og fritidseiendom: 0,5 prosent per uke (inntil 26 % årlig) av det høyeste av omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.
 • Båt, fly og helikopter: 2 prosent per uke (inntil 104 % årlig) av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.

Perioder der skattyter dokumenterer at formuesobjektet er benyttet i selskapets inntektsgivende aktivitet medregnes ikke ved beregningen av fordelen. Dersom eier eller eiers nærstående har betalt vederlag for faktisk bruk mv., reduseres den sjablongberegnede fordelen krone for krone.

Selskapet uttaksbeskattes og eier beskattes etter reglene om utbytte eller utdeling for den sjablongberegnede fordelen.

I tillegg foreslås særregler ved overdragelse av nevnte formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående. 

Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra inntektsåret 2023.

 

Hovedpunktene fra BDO Advokater sitt høringssvar

Vi mener at forslaget rammer uforholdsmessig bredt og langt utover det reelle formålet om å hindre privat konsum av enkelte verdifulle eiendeler i selskap. Slik forslaget er utformet vil det gjennom selskap bli vanskelig å drive f.eks. familieeide campingplasser, hytteutleie, båtutleie mv. som opplagt er sesongbasert og ikke er inntektsgivende i mer enn en begrenset periode i året. Det samme vil gjelde for utleie av leiligheter dersom man risikerer at f.eks. behov for oppussing eller tørke i leiemarkedet medfører en stor skattebelastning for eierne. Det fremstår uheldig at legitim familievirksomhet som drives gjennom ansvarsbegrensende aksjeselskapsform kan måtte avvikles grunnet risiko for uventet og utilsiktet ekstrabeskatning etter forslaget til nye regler. 

Vi anbefaler at departementet i større grad konsekvensutreder forslaget og de mulige negative virkninger det kan medføre utover at det gir mindre kontrollarbeid for skattemyndighetene og ev. økt proveny.

Videre påpekte vi blant annet at:

 • Eierkravet bør ikke settes lavere enn 50% 
 • Begrepet «egnet til privat bruk» bør klargjøres og i større grad eksemplifiseres
 • Det bør innføres en nedre beløpsgrense slik at mindre verdifulle boliger, hytter, båter mv. unntas
 • Dokumentasjonskravene bør tydeliggjøres
 • Sjablongnivået både for bolig og båt er for høyt og at det må hensyntas sesongvariasjoner, bransjer, geografi og topografi
 • Nedetid, rehabilitering av eiendom og opplag av båt skal ikke medføre beskatning etter reglene
 • Det bør vurderes et «hovedsakelig»-vilkår for å kunne oppfylle kravet til bruk i inntektsgivende aktivitet
 • Fordeling av fordel bør gjøres etter faktisk eier- eller kontrollandel
 • Det bør innføres unntaksregler
 • Utsatt ikrafttredelse til tidligst 2024

Du kan lese hele BDOs høringssvar her. 

 

Konsekvenser av forslaget – hva bør du gjøre nå?

Det antas at regjeringen vil behandle forslaget i forbindelse med statsbudsjettet 2023 senere i høst. Da det er veldig mange høringssvar som er negative til forslaget og påpeker manglende konsekvensutredning, vil forhåpentligvis regjeringen gjennomføre ytterligere utredning og utsette ikrafttredelse.

Dersom ikrafttredelse fra 2023 opprettholdes bør alle selskap som omfattes av reglene vurdere å selge ut eiendeler som ikke fullt ut brukes i inntektsgivende aktivitet i løpet av 2022. Videre bør dokumentasjon på bruk av eiendeler samles og kategoriseres, det bør lages rutiner og retningslinjer som beskriver bruk av eiendeler og hvorfor eiendeler ev. ikke har blitt brukt. 

BDO følger utviklingen vedrørende forslaget løpende og vil oppdatere dere med nyheter om endringer og ikrafttredelse. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 

Se også:

Webinar om skatt på privat konsum - webinaret er gratis og tilgjengelig med en gang etter registrering.