Blogg: Omtvistede krav må bokføres av begge parter

Selv om et krav er omtvistet, plikter selger å fakturere leveransen og bokføre fakturaen på fakturadato. På samme måte plikter kjøper å bokføre den omtvistede fakturaen på fakturadatoen. Begge parter må rapportere transaksjonen i mva-meldingen.
I en prinsipputtalelse 18. august 2022 har Skattedirektoratet presisert hvordan reglene om fakturering, bokføring og rapportering skal forstås når det gjelder omtvistede krav.

 

Selger må utstede og bokføre en utgående faktura

Selger må utstede faktura og kreve opp merverdiavgift for et omtvistet krav hvis selger mener å ha et krav på kjøper. Fakturering kan ikke unnlates ved å fremme kravet på andre måter. 

Selger må bokføre den utgående fakturaen i sitt regnskapssystem på fakturadatoen.

 

Også kjøper må bokføre den inngående fakturaen

Forutsatt at fakturaen er et resultat av en avtale mellom partene og det faktisk har skjedd en levering av varer og/eller tjenester, må også kjøper bokføre den inngående fakturaen i sitt regnskapssystem på fakturadatoen.

Dette gjelder uavhengig av om kjøper bestrider enkelte deler av fakturaens innhold.


Begge parter må rapportere fakturaen i mva-meldingen

Både selger og kjøper må rapportere transaksjonen i sine respektive mva-meldinger for den perioden (terminen) som fakturadatoen tilhører.

Det er ikke anledning til å utsette innrapporteringen til tvisten er løst eller å redusere det vederlaget som innrapporteres.


Senere kreditering dokumenteres, bokføres og rapporteres særskilt

Hvis tvisten i ettertid avgjøres i kjøpers favør, må selger utstede en kreditnota som korrigerer opprinnelig fakturering.

Kreditnotaen utstedes med egen dato og skal bokføres i både selgers og kjøpers regnskapssystemer på denne kreditnotadatoen.

Kreditnotaen skal rapporteres i begge parters mva-meldinger for den perioden (terminen) som kreditnotadatoen tilhører.


Særregler i bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Vi minner om at foretak i bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri har anledning til å kreditere gjennomført delfakturering på prosjekter hvis det i ettertid viser seg at kunden ikke betaler, for eksempel på grunn av en tvist.

Når arbeidet er fullført må selger uansett fakturere hele vederlaget, uavhengig av eventuelle tvister.

Disse særreglene er omtalt i bloggen Mer fleksible faktureringsregler i bygg og anlegg.


Egne regler om regnskaps- og skattemessig periodisering

Kjøper kan ikke legge de bokførings- og avgiftsmessige vurderingene til grunn for skattemeldingen for inntekts- og formuesskatt og årsregnskapet. 

Hvis kjøper har holdt tilbake hele eller deler av vederlaget fordi kjøper mener å ikke ha plikt til å betale det, kan denne delen av vederlaget ikke fradragsføres med skattemessig virkning før tvisten er løst.

Regnskapsmessig må kjøpers usikre forpliktelse overfor selger vurderes til beste estimat.