Blogg: Planlegger du å gjennomføre et generasjonsskifte?

Vi hjelper deg på veien.

Regjeringen har ikke lagt opp til at det skal innføres arveskatt med det første, og det uvisst om dette vil endre seg i fremtiden. Etter dagens regler kan generasjonsskifte gjennomføres uten å utløse skatt. Vi ser at det er mange som benytter seg av dette nå.

Når man planlegger et generasjonsskifte, er det lurt å tenke nøye gjennom hvordan dette vil se ut om en eller flere generasjoner. De fleste familier forgrener seg, og det vil derfor være hensiktsmessig å legge til rette for en struktur som vil stå seg over tid.
 

Vi har samlet noen punkter som man kan ta utgangspunkt i, dersom man vurderer å gjennomføre et generasjonsskifte:
 

  • Har virksomheten en hensiktsmessig eierstruktur? 

For det første kan det være nødvendig å gjøre noen grep med dagens struktur for å kunne gjennomføre et generasjonsskifte. Driver man et enkeltpersonforetak, gjør man lurt i å omdanne til et AS. Dersom flere ulike virksomheter drives i samme selskap som skal deles mellom flere, kan det være aktuelt å fisjonere selskapet slik at mottaker får et eget selskap. Det bør også vurderes om mottaker skal eie selskapet personlig eller gjennom et holdingselskap.   
 

  • Når skal generasjonsskifte gjennomføres? 

Du bestemmer selv når du vil gi fra deg bedriften. Om dette skal skje med en gang eller som en mer gradvis overføring. Overføringen kan skje som en gave. Fordi du gir fra deg verdiene mens du lever omtales dette gjerne som en livsdisposisjon. Et annet alternativ er å fastsette i et testament hvordan fordelingen skal være. Mottaker vil da få verdiene når du dør. Dette er arv. 

Det er også en mulighet å gi forskudd på arv. Da vil mottaker få verdiene før du dør, men det må inngås en avtale om at overføringen skal være forskudd på arv. Husk regler for pliktdelsarv for livsarvinger dersom overføringen skjer som arv.
 

  • Hvem skal ta over, hva og hvor mye skal hver enkelt motta? 

Her kan det være lurt å lage seg en oversikt over de eiendelene man har. Er det ønskelig at en person skal overta hele virksomheten eller skal eierskapet deles på flere? Hvordan skal andre verdier fordeles?

Dersom selskapet skal deles på flere, kan det være lurt å tenke nøye gjennom hvordan mottakerne skal være involvert i virksomheten fremover. Skal alle være aktive i virksomheten og hvilken rolle skal de ha? Hvis noen kun skal være passive eiere, mens andre er aktivt involvert i driften, hvordan skal utbytte og belønning fordeles?
 

  • Hvilke roller og ansvar skal de nye eierne ha?

Noen ønsker å gi fra seg alt på en gang, mens andre fortsatt ønsker en rolle i virksomheten fremover. Hvor mye ønsker du fortsatt å være involvert? Skal du fortsette å være eier, skal du ha kontroll over selskapet en periode, vil du sitte i styret? I hvilken grad de nye eierne er klare til å ta over vil også ha betydning. For å sikre god kontinuitet, velger noen at arvingene/barna gradvis involveres i bedriften gjennom styreverv, eierskap og/eller andre roller i virksomheten.

I utgangspunktet gir hver aksje like rettigheter. Det er ikke uvanlig at man bruker ulike aksjeklasser for å fordele ulike rettigheter på en annen måte. Typiske eksempel på dette er at man oppretter aksjeklasser for en annen fordeling av stemme- eller utbytterettigheter. 
 

  • Overføringen har realitet

Når du har gitt fra deg aksjene i selskapet, har du ikke lenger myndighet til å bestemme. Da er de den/de nye eierne som overtar som har kontroll over selskapet. Det er ikke uvanlig at stemmerettigheter begrenses til et fåtall dersom aksjer overføres til flere aksjonærer for å sikre en stabil og robust drift av selskapet. All stemmerett kan være samlet på en A-aksje. Det er ikke gitt at den som sitter med kontrollen ønsker å gi denne fra seg. Vær da oppmerksom på at det skal svært mye til for å få endret på en slik struktur.
 

  • Husk egen økonomi

Hvis du gir fra deg alle aksjene i selskapet, vil du ikke lenger motta utbytte. Dersom du ikke jobber i selskapet, vil du ikke motta lønn. Hvordan ønsker du å sikre egen økonomi fremover? Alternativer kan være en pensjonsordning., Du kan også velge å ta ut et større utbytte i forkant av overføringen eller beholde en aksjepost som gir utbytterettigheter.

 

Vi anbefaler uansett at dere involverer neste generasjon i planleggingen, både for å avklare fremtidsplaner og ønsker til neste generasjon, men også for å sikre felles forankring for overføring av virksomheten. Generasjonsskifter reiser følelsesmessige problemstillinger, og ved å involvere neste generasjon kan man forhindre en eventuell konflikt senere.

Vi har laget et gratis webinar der vi går nærmere gjennom generasjonsskifter. Dette finner du her.