Blogg: Salg av bil – fakturering, bokføring, regnskap og skatt

Ved fakturering og bokføring av bilsalg legges registreringsdatoen til grunn som leveringstidspunkt for bilen. Regnskaps- og skattemessig legges som hovedregel fysisk overleveringstidspunkt til grunn for periodisering av inntekten.

Vi har tidligere omtalt Skattedirektoratets avklaring om hva som i avgiftsmessig forstand regnes som leveringstidspunkt ved salg av bil. Se Elbil mva - Skattedirektoratet med nyttig avklaring

Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert til kunde i avgiftsmessig forstand, er den dagen bilen er registrert på kunden i Statens vegvesens kjøretøyregister (heretter kjøretøyregisteret) – altså registreringsdatoen. 

Skattedirektoratets uttalelse påvirker tidspunkt for fakturering og bokføring, men ikke tidspunkt for regnskaps- og skattemessig inntektsføring.

 

Fakturering og bokføring

Når en bil avgiftsmessig anses som levert på registreringsdatoen, legges det samme til grunn for faktureringen. Dette betyr at fakturering av bilsalg skal skje snarest mulig og senest en måned etter registreringsdatoen. Angivelsen av leveringstidspunkt i salgsdokumentet skal vise registreringsdatoen, ikke datoen for fysisk overlevering av bilen, og det er merverdiavgiftssatsen på registreringsdatoen skal benyttes ved faktureringen. Forbudet mot forskuddsfakturering av avgiftspliktig omsetning gjør at fakturering normalt ikke kan skje før registreringsdatoen.

Bokføringen av salget i regnskapssystemet og innrapporteringen i mva-meldingen skal skje på fakturadatoen, som normalt er den datoen fakturaen faktisk utstedes, og som ikke trenger å være den samme som registreringsdatoen. 

Skatte- og regnskapsmessig tidfesting er uten betydning for fakturering og bokføring, men hensyntas gjennom senere periodisering av nettobeløp (ekskl. mva) i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding.

 

Regnskapsmessig inntektsføring

Uttalelsen fra Skattedirektoratet om at registreringstidspunktet er avgjørende for mva-behandlingen, påvirker ikke den regnskapsmessige vurderingen av tidspunkt for inntektsføring. Regnskapsmessig skal inntektsføring skje når risiko og kontroll over bilen i hovedsak har gått over på kjøper. Både registrering av bilen på kjøper og fysisk levering av bilen er viktige hendelser i forbindelse med kontrollovergang. Kun registrering uten fysisk overlevering vil imidlertid som hovedregel ikke medføre tilstrekkelig overføring av risiko og kontroll til at inntektsføring kan skje. Fysisk overleveringstidspunkt skal derfor fortsatt som hovedregel legges til grunn som tidspunkt for inntektsføring av bilsalget. Det finnes enkelte unntak fra dette, f.eks. der bilen står ferdig klargjort hos forhandler og kunne vært hentet av kjøper på balansedagen. 

Konsekvensen av at salg av bil ikke inntektsføres på registreringstidspunktet, er at bilene inngår i bilforhandlers varelager. Der vesentlig del av varebeholdningen ved årsskiftet er registrert på kunde, må det etter vår vurdering som minimum gis noteopplysninger om balanseført verdi av varelageret som er biler registrert på kunde per årsslutt. Det må i tillegg vurderes om dette er så vesentlig at biler som er registrert på kunde må presenteres på egen linje i balansen. Dette kan ha betydning for panterett og er derfor en viktig opplysning for å bedømme foretakets stilling og resultat.

 

Skattemessig periodisering

Skattemessig er det tidspunktet for overføring av risiko og kontroll som må legges til grunn for periodisering av inntekt ved salg av bil. Utgangspunktet for dette vil være fysisk overlevering, med mindre man har avtalt noe annet. Det er ikke noe i uttalelsen fra Skattedirektoratet om avgiftsmessig leveringstidspunkt som tilsier at den skulle påvirke den skattemessige periodiseringen.