Blogg: Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer ute på høring

Kompensasjonsordningen foreslås videreført med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer foreslås: kortere kompensasjonsperioder, økt kompensasjonstak til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer og økt kompensasjonstak til musikkfestivaler.


Ordningen som er lagt ut for høring, vil kunne gjelde for arrangement som skulle vært arrangert mellom 1. juli til 31. oktober 2021. Formålet med ordningen er som tidligere å kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer, som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Ordningen foreslås videreført med enkelte mindre endringer og oppdateringer:

Kortere kompensasjonsperioder

Maksimal kompensasjon som kan utbetales settes til 3,5 mill. kroner per kompensasjonsperiode. Kompensasjonsperiodene er nå én måned kortere enn i første halvår, og dette utgjør dermed en økning sammenlignet med forrige periode.

Kompensasjonstak på 7 mill. kroner til musikkfestivaler

Arrangører av musikkfestivaler som avholdes årlig eller annethvert år og varer i minst to dager, og som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, vil kunne motta inntil 7 mill. kroner i kompensasjon i én av kompensasjonsperiodene.

Kompensasjonstak for artisthonorar ved nedskalerte arrangementer

Maksimal kompensasjon for artisthonorar økes fra 45 000 kroner til 50 000 kroner ved nedskalerte arrangementer. Taket på 45 000 kroner skal fortsatt gjelde for avlyste og stengte arrangementer.

Maksimalt tillatt positivt resultat for ENK og ansvarlige selskaper

Maksimalt tillatt positivt resultat for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper reduseres med en tredjedel til 72 161 kroner, som følge av at kompensasjonsperiodene går fra tre til to måneder

Kontroll og oppfølging

Norsk kulturråd vil føre kontroll med at vilkårene for å motta kompensasjon etter ordningen er oppfylt. Det skal gjennomføres etterhåndskontroll basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, av søkere som får kompensasjon etter denne forskriften.

Kompensasjonsordningen vil måtte godkjennes av ESA før den kan iverksettes.

Les mer om hvordan vi kan bistå virksomheter innen kultur og underholdning her.