Blogg: Ta bedre beslutninger i usikre tider

I dette andre blogginnlegget i serien om forretningsutvikling i krevende tider vil vi dele vår innsikt om hvordan du som leder kan sikre deg et godt underlag for beslutninger. 

Vi vil fokusere på hvordan du best mulig kan forstå de endringene som påvirker ditt selskap. Dette handler om å sikre at beslutningsunderlag er relevant og at dette bidrar til å gi økt innsikt i din situasjon. 

I en periode preget av økonomisk usikkerhet og rask endring, står selskap overfor den utfordrende oppgaven å tilpasse seg skiftende markedsforhold, opprettholde posisjon og lønnsomhet, mens en samtidig minimerer risiko. Vi ser likevel at mange selskap gjør viktige avgjørelser basert på magefølelsen, gamle tommelfingerregler eller «vedtatte sannheter».

Forstå markedets dynamikk 

For å kunne ta gode beslutninger i usikre tider, er det viktig å forstå hvordan endringer i markedet og økonomiske rammebetingelser henger sammen og hvordan dette påvirker ditt selskap. Uten denne forståelsen, blir det vanskelig å legge en strategi for hvor man skal og krevende å planlegge fremover. Det er mange markedsmessige faktorer som påvirker et selskap, men for å forenkle noe, er det vanlig å gruppere risiko etter type basert på hva som er hoveddriveren.

For markedsrisiko snakker man ofte om tre hovedtyper:

•    Markedsvolatilitet

Dette gjelder endringer i tilbud, etterspørsel, prisvolatilitet og konkurranseintensitet. For eksempel ser vi de siste årene at press i energimarkedene har ført til økte energikostnader, men også gode tider i olje-, gass- og kraftmarkedene. Svakere reallønnsvekst har bidratt til redusert etterspørsel på mange produkter, noe som har ført økt konkurranse hos disse leverandørene. Disse endringene har en direkte effekt på selskapet. 

•    Makroøkonomiske svingninger

Økningen i rentenivået har gjort ny kapital dyrere og mindre tilgjengelig, samt gitt redusert investeringsevne for både selskaper og forbrukere. Høyere inflasjon har redusert kjøpekraften til folk flest. En svak norsk krone har økt kostnadene for selskaper som er avhengige av å importere råvarer. Samtidig har eksportbedrifter forbedret sin konkurransekraft. Disse makroøkonomiske effektene er ofte indirekte og merkes primært gjennom endringer i tilgjengeligheten av importerte varer og tilgangen til eksportmarkeder.

•    Geopolitiske forhold

Politisk ustabilitet kan medføre drastiske endringer, som brudd i forsyningskjeder og handelsrestriksjoner. Konflikten i Ukraina har medført store omveltinger i energimarkedet som følge av bortfall av russisk olje og gass. Dette har også ført til handelsrestriksjoner som har påvirket tilgjengeligheten av mange produkter. Endringer i handelsavtaler og tollsatser kan raskt endre et selskaps operative miljø og kreve tilpasning av strategier. 

Geopolitiske endringer kan medføre store forandringer på kort sikt, og påvirker selskap både direkte og indirekte. Det kan medføre alt fra direkte effekter som prisendringer på enkeltprodukter til langvarige effekter som gjenspeiles i renter, inflasjon og valutakurser.  

Ha oppdaterte kalkyler

Et av de mest kritiske aspektene ved forretningsdrift i usikre tider er å sikre at finansielle kalkyler er oppdaterte og reflekterer rådende forhold, som rentenivå, prisstigning og valutakurser. Gode kalkyler og kontroll på eget kostnadsbilde kan bidra til å gi ditt selskap et konkurransefortrinn, og sette selskapet i stand til å justere strategi, aktiviteter og priser.

Seks nøkkelstrategier her kan være:

•    Proaktiv risikostyring

Det første steget er å identifisere hvilke økonomiske faktorer som utgjør størst risiko for virksomheten. Om det avdekkes faktorer som medfører stor risiko for selskapet bør det etableres rutiner for overvåkning av disse, samt at selskapet bør vurdere om risikodempende tiltak kan iverksettes.

•    Effektiv intern kommunikasjon og samarbeid

Økonomiavdelingen bør ha tett samarbeid med andre avdelinger som salg, markedsføring, og produksjon for å få realistiske og aktuelle data til sine modeller. Dette samarbeidet sikrer at finansielle prognoser og kalkyler reflekterer både interne driftsforhold og eksterne markedsforhold.

•    Hyppig revisjon av finansielle modeller

I perioder med høy volatilitet er det essensielt at finansielle modeller revideres oftere enn under stabile forhold. Dette inkluderer analyse av hvordan eksterne faktorer som endringer i rentenivået, prisstigninger og valutasvingninger påvirker bedriftens drift og lønnsomhet. Scenarioanalyser hjelper ledere til bedre å forstå de mulige finansielle konsekvensene av endringer i makroøkonomiske forhold.

•    Fokus på fleksibilitet i kalkyler

For selskaper er det avgjørende å ha fleksible strategier som raskt kan tilpasses nye geopolitiske realiteter for å sikre kontinuitet og vekst. Fleksibilitet i kalkyler betyr at de lett kan tilpasses nye strategier og justeres etter økonomiske endringer og geopolitiske realiteter. Dette inkluderer å ha modeller som enkelt kan oppdatere seg med nye variabler; som prisendringer eller rentejusteringer. 

•    Scenarioanalyser

Bedrifter bør regelmessig utføre scenarioanalyser for bedre å forstå potensielle fremtidige utfall under ulike økonomiske forhold. Dette innebærer å modellere alternative scenarioer basert på variabler som renteendringer, inflasjonssvingninger, og endringer i valutakurser. Scenarioanalyse hjelper selskap å forberede seg på mulige fremtidsbilder, og til å vurdere effekten av disse på selskapets finansielle helse.

•    Integrering av sanntidsdata

Integrering av sanntidsdata i finansielle modeller sikrer at beslutningstakere har tilgang til de mest aktuelle og relevante dataene. Dette kan omfatte oppdatert informasjon om rentesatser, råvarepriser og valutakurser. Strukturert bruk av data fra ERP-systemer og andre interne datakilder kan automatisere innsamling og analyse av data, noe som øker nøyaktigheten og reduserer tidsforbruket for finansiell planlegging.

I tider preget av økonomisk usikkerhet står virksomheter overfor komplekse utfordringer som krever en omhyggelig og dynamisk tilnærming til finansiell planlegging og kalkyler. Ved å adoptere en proaktiv tilnærming til oppdatering av finansielle modeller og integrere sanntidsdata kan bedrifter bedre navigere i usikkerheten. Samtidig vil vektlegging av risikostyring og strategisk planlegging sikre at virksomheter ikke bare overlever, men også har potensial til å vokse og utvikle seg i skiftende økonomiske landskap. Selskapet må derfor sørge for at økonomiavdelingen og beslutningstakere forstår viktigheten av å justere modeller i takt med endringene i markedet.

Nøkkelen til å sikre en god posisjon er å få oversikt over det fullstendige bildet, og ikke se seg blind på detaljer. En kan her ta med seg følgende ord fra makroøkonomiens far, John Maynard Keynes: 
 

"Det er bedre å være omtrent riktig, enn nøyaktig feil."


BDO er her for å støtte din virksomhet gjennom usikre tider. Enten det er gjennom våre tjenester, seminarer og artikler, er vårt mål å dele kunnskap og gi verdi. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller trenger bistand.

Les mer om våre tjenester innen strategi og forretningsutvikling

 
Les også vår første blogg i serien:

Skaff deg et forsprang i usikre tider