Blogg: Ta kontroll over eget fotavtrykk

Verdens miljødag ble markert 5. juni i regi av FN. Årets miljødag hadde fokus på et bærekraftig naturmangfold. I BDO jobber vi med bærekraftig utvikling av næringslivet, og her står miljøledelse helt sentralt. 


Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på det indre og ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert med bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. 

 

Økt lønnsomhet med et miljøledelsessystem

Med et velfungerende miljøledelsessystem vil en oppnå bedre oversikt og styring av kostnadsdriverne innenfor det indre og ytre miljø. Det gjelder blant annet kostnader knyttet til avfall, innkjøp, energi og transport. Bedre styring av kostnadsdriverne vil igjen gi lavere produksjonskostnader og mer kostnadseffektiv drift. Innføring av et miljøledelsessystem vil i tillegg gi et bedre arbeidsmiljø som kan føre til mer effektive og motiverte ansatte. Summen av dette vi bidra til økt lønnsomhet.

 

Strengere krav til ivaretakelse av miljøet

Siden 1880-tallet er verden blitt om lag én grad varmere og hvert av de siste tre tiårene har vært varmere enn det forrige. Slike klimaendringer får alvorlige konsekvenser. For å redusere klimautslippene har EU satt i gang Europas «Green Deal» hvor visjonen er å lage verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Denne forsterkede klimapolitikken i EU påvirker Norge og norsk næringsliv. Norske myndigheter har forpliktet seg til å redusere klimautslippene med 50-55% innen 2030, og norske virksomheter kan forvente strengere myndighetskrav framover. For å nå målene trenger vi et grønnere næringsliv, og at alle tar et ansvar for fremtidens generasjoner.   

I tillegg til strengere myndighetskrav har også konkurransemarkedet endret seg det siste tiåret. Det er økt bevissthet om etikk, strengere krav om sikrere og mer miljøvennlige varer og tjenester fra kundene, og økt negativ medieoppmerksomhet for virksomheter som ikke tar miljøansvar. Det stilles også strengere krav fra banker, forsikringsselskaper og investorer om at virksomheter skal delta i arbeidet med å nå klimamålene. Ved å innføre et miljøledelsessystem vil virksomheten kunne posisjonere seg sterkere i markedet og få et bedre omdømme. 

 

Innføring av miljøstyringssystem

Vi har positiv erfaring med å innføre et miljøstyringssystem gjennom følgende enkle steg:

  1. Kontekst/interessentkartlegging
  2. Miljøvurdering 
  3. Lønnsomhetsanalyse
  4. Utarbeide mål og handlingsplan
  5. Utvikle, implementere, måle, evaluere og forbedre

Innføring av miljøstyringssystem kan også gjøres gjennom sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn og ISO 14001:2015. Grunnen til å velge en, eller begge sertifiseringene, er fordi det er et effektivt verktøy for å systematisere arbeidsmetoder og forankring av miljøarbeidet i virksomheten. Et sertifikat er også enkelt å dokumentere overfor kunder, leverandører, investorer og andre samarbeidsparter, som bevis på at virksomheten arbeider systematisk for å redusere belastningen på miljøet. Sertifikatet gir en trygghet og viser profesjonalitet. 

 

Miljøledelse er en viktig del av bærekraftsarbeidet

Ved å innføre et miljøledelsessystem vil virksomheten også jobbe med flere av FNs 17 bærekraftsmål, og ta del i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ifølge FNs klimapanel vil klimaendringene ramme fattige mennesker hardest, og vil blant annet føre til dårligere tilgang til mat og vann, helseproblemer, konflikter og flyktninger, og tap av naturmangfold.

Med innføring av et miljøledelsessystem kan virksomheten være framoverlent og ta et viktig samfunnsansvar. Det er viktig både i konkurranse om nye markeder og nye kunder, men også i konkurransen om å tiltrekke seg den beste arbeidskraften. Neste generasjons arbeidstakere er opptatt av problemstillinger knyttet til klima og miljø, og at framtidig arbeidsgiver tar ansvar på dette området. 

De store endringene i samfunn og næringsliv har gjort at fremtidens ledere er nødt til å jobbe mer bærekraftig, samtidig som de jobber med å utvikle lønnsomheten. Fremtidens ledere klarer å koble bærekraft med lønnsomhet i den tredelte bunnlinjen – people, planet, profit.  

 

Trenger du miljørådgiver? Ta kontakt. 

Du finner mer informasjon om tjenestene BDO tilbyr innenfor bærekraft her.

Les også:
Hvordan kickstarte bærekraftsarbeidet