Statskartet

Oversikt over statsforvaltningen

BDOs analyseteam for utredning og analyse i offentlig sektor har utviklet statskartet. Dette er en fullstendig oversikt over statens oppbygging som skal gjøre det lettere for både bedrifter og folk flest å få oversikt. ​

Statskartet er en visuell og oversiktlig presentasjon av de ulike departementene, underliggende virksomheter og assossiasjoner og koblinger på tvers av statsforvaltningen.​

Statskartet er et verktøy utviklet for våre egne ansatte, som vi nå deler med ønske om at statskartet skal være en informasjonskilde hvor presse, politikere, byråkrater, akademia søker informasjon om og kan analysere styringen, organiseringen og utviklingen av staten, og hvordan dette påvirker rammebetingelsene til samfunns- og næringsliv.​

Vi har tro på å dele kompetanse om ulike løsninger som kan bidra til bredere kunnskapsgrunnlag om offentlig sektor.​

Statskartet 2023

Se oversikten over statsforvaltningen i 2023.

Tidligere statskart 

BDO har siden 2015 utarbeidet en årlig kartlegging av statens organisering. I tillegg til å gi en oversikt over statens organisering, gir det oss også mulighet til å identifisere og vurdere den historiske utviklingen i statsforvaltningen.

Våre kartlegginger viser at det har vært en økning i underliggende etater fra 2015 til i dag. Fra 2017 til 2018 var det en økning fra 332 til 360, med størst oppgang i permanente nemnder, styrer, råd og utvalg. I tillegg til å være en reell oppgang i denne kategorien, kan dette også skyldes tidligere manglende oppdateringer på regjeringens side.

Under kan du laste ned statskart fra tidligere år.

Utdrag av interessante endringer i statsforvaltningen siden 2015

Fra 2015 og frem til i dag har det skjedd en rekke endringer i statsforvaltningen. 

Fra 2016 til 2017 ble statsforvaltningen redusert med nesten 6400 ansatte grunnet store omorganisering. 70 prosent av de som ble flyttet ut av statsforvaltningen, ble flyttet til foretak som er heleid av staten. 25 prosent ble flyttet til den norske kirke, som fortsatt finansieres av staten og kommunene. Bare 5 prosent ble overført til private selskaper.

  • Jernbaneverket, et forvaltningsorgan underlagt samferdselsdepartementet ble avviklet i 2016, og størsteparten av deres oppgaver ble flyttet til det statlige foretaket Bane Nor SF, med om lag 4300 ansatte.
  • 1700 ansatte i Den norske kirke ble ført ut av staten, da Den norske kirke ble opprettet som et eget rettssubjekt.
  • Folkehelseinstituttet overførte om en del ansatte til Oslo universitetssykehus HF og det statlige foretaket Norsk helsenett.

I 2020 ble Nikolai Astrup utnevnt som bærekraftsminister hvor han har fått ansvaret for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene. Han får et særlig ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med å sørge for at Norge når målene innen 2030. I Jonas Gahr Støres regjering fra 2021 er det ikke utnevnt en bærekraftsminister. 

I 2018 omorganiserte regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapsektoren. Bakgrunnen for omorganisering var ønsket om en bedre arbeidsdeling og mer samordning.

  • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) ble opprettet høsten 2018, er underlagt kunnskapsdepartementet, og er et resultat av en fusjon mellom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. De skal fremme utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.
  • Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning forskning (Unit) ble opprettet 1. januar, etter en sammenslåing av BIBSYS, Ceres og deler av Uninett. Direktoratet ble opprettet som et viktig grep for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk.
  • Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen ble slått sammen. Hensikten med sammenslåing var at arbeidet med digitalisering måtte sees i sammenheng med arbeidet for å utvikle bedre barnehager og skoler.

Kontaktperson:

Morten Thuve, BDO

Morten Thuve

Partner Consulting | Leder for Consulting og bærekraft i BDO
personKontakt

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid.