BDO har bistått i unikt FN-prosjekt på bærekraft

BDO har bistått i unikt FN-prosjekt på bærekraft

Møre og Romsdal er landets første bærekraftsfylke, og er sammen med Molde, Kristiansund og Ålesund sterkt engasjert i FNs nettverk for smarte, bærekraftige byer. BDO er partner til FNs byprogram for smart og bærekraftig byutvikling, United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC), og har bistått fylkeskommunen i utarbeidelse av en egen bærekraftsrapport.

 

«Rapporten om bærekraftsstatus» ble lansert 28.mai, og er den første av sitt slag i verden. BDOs rådgivere har bistått i arbeidet med innsamling og analysering av 3.000 kommunale data knyttet opp mot FNs 17 bærekraftsmål. 

 

Bærekraftsarbeid satt i system 

- Dette er definisjonen på et foregangsprosjekt. Møre og Romsdal er den første og eneste regionen i verden som har benyttet denne metodikken. Rapporten gir et unikt og svært godt utgangspunkt for å jobbe systematisk med bærekraftig utvikling, forteller Morten Thuve, partner og leder for rådgivning i BDO. 

Den fylkeskommunale rapporten, som omfatter metodisk kartlegging av data fra samtlige 21 kommuner i fylket, gir kommunene og fylkeskommunen et solid utgangspunkt for å jobbe videre med bærekraftig utvikling i årene fremover. Metodikken er utviklet av FN, og BDO har bistått de 21 kommunene, samt fylkeskommunen, i arbeidet med innhenting og vurdering av den omfattende datamengden. 

Kommunene har kartlagt status og rapportert på over 100 indikatorer, på felt som miljøutslipp, transport, utdanning, vann og avløp, innovasjon og sysselsetting. Indikatorene som er brukt er laget av ITU/FN for å gi et fullstendig utgangspunkt for å utvikle smartere og mer bærekraftige samfunn. De samme indikatorene danner grunnlaget for den fylkeskommunale rapporten. 

 

Overraskende og verdifulle resultater

Ole Helge Haugen er prosjektleder for bærekraftssatsingen i Møre og Romsdal. Han forteller i en pressemelding at fylkeskommunen møtte flere overraskende resultater under arbeidet med kartleggingen i kommunene og den fylkeskommunale rapporten. 

Selv om Møre og Romsdal totalt sett rangerer godt, forteller Haugen imidlertid at de scoret lavere enn de hadde forventet på forhånd. På noen parametere, blant annet knyttet til digital infrastruktur og innenfor helse og utdanning, scorer fylkeskommunen særlig godt. På indikatoren for fattigdom får imidlertid fylkeskommunen lav score. Fylket scorer også lavt på indikatorene knyttet til sirkulærøkonomi og systeminnovasjon. 

 

Vil påvirke hvordan Norge jobber med bærekraft

Thuve er ikke i tvil om at arbeidet med dette prosjektet, og fylkesrapporten, vil få store ringvirkninger. Både for kommunal og offentlig sektor forøvrig, og for hvordan fremtidens samfunns- og næringsliv jobber med bærekraftig utvikling. 

- Dette pilotprosjektet er et godt eksempel på betydningen av å sette bærekraftarbeidet i system. Ved å analysere og vurdere tilgjengelig innsikt og data har Møre og Romsdal nå et unikt utgangspunkt for både å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes når – og ikke minst; mulighet for å måle reell effekt og progresjon, sier Thuve.  

Du finner fylkeskommunens bærekraftsrapport her.  

Her finner du mer informasjon om vår bærekraftsrådgivning og våre kontaktpersoner.