1 av 2 handelsbedrifter har ikke bærekraft på agendaen

1 av 2 handelsbedrifter har ikke bærekraft på agendaen

I en fersk undersøkelse har rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO tatt tempen på små og mellomstore bedrifter (SMB) landet over. Handelsnæringen utmerker seg med å ha kommet lengst innen digitalisering, men har fortsatt en vei å gå på bærekraft. 

1200 ledere av små- og mellomstore virksomheter har i en landsomfattende undersøkelse delt sine markedsutsikter, arbeid med digitalisering og bærekraftige utvikling. Resultatene er samlet i BDOs SMB-barometer, som ble publisert relativt nylig. I tillegg til en geografisk inndeling av besvarelsene, gjør undersøkelsen også opp status for bransjene handel, bygg- og anlegg, eiendom, overnatting- og servering, samt tjenesteytende.  

Markedsutsiktene er for alle bransjene preget av positivitet og fremtidstro. Kanskje ikke uventet er det etter to år med pandemi en mer nøktern tro på umiddelbar vekst, spesielt innen handel, men i et 3-års perspektiv tror godt over halvparten av alle SMBer at virksomhetens omsetning vil øke. I handelsbransjen tror 42 prosent på vekst i omsetning inneværende år, mens 65 prosent tror på vekst de neste tre årene. Imidlertid ble undersøkelsen gjennomført før krigen i Ukraina eskalerte. Konsekvensene av krigen både på kort og lang sikt er vanskelige å spå og ringvirkningene vil trolig påvirke også SMB-markedet innen handelsbransjen. 

15 prosent tror imidlertid omsetningen vil falle i 2022, som er helt i tråd med funnene fra BDOs Handelsundersøkelse 2021.  

 

Usikre rammevilkår og mangel på folk 

I barometeret er bedriftslederne også spurt om de ser hindre for positiv utvikling de neste tolv månedene og hvilke det i så fall er. I handelsnæringen svarer 1 av 4 at mangel på kompetanse og arbeidskraft vil være en bremsekloss, nærmere 1 av 3 opplever usikkerhet rundt rammevilkår som skatter og reguleringer som et hinder, og drøyt 1 av 5 bekymrer seg for omfattende rapporteringskrav.   

- SMB-barometeret bekrefter inntrykket vi får i dialog med våre kunder om mulige hindringer for vekst, sier partner og bransjeleder i BDO, Kjell-Fredrik Kristiansen. 

- Både mangel på arbeidskraft, uklare vilkår og høye krav til rapportering gjør små og mellomstore virksomheter sårbare og usikre på fremtidsutsiktene, sier Kristiansen.    

 

Begrenset bærekraftsfokus 

Undersøkelsen har også tatt for seg bedriftenes bærekraftige utvikling. Innen handelsbransjen svarer 53 prosent av de spurte bedriftslederne at deres virksomhet gjennomfører, skal gjennomføre eller har gjennomført bærekraftstiltak. Dette er knappe ti prosent lavere enn overnatting- og serveringsbransjen, men ellers på linje med øvrige bransjer. Det betyr likevel at nær halvparten av handelsbedriftene i landet ikke har bærekraft på agendaen.  

Barometeret har videre spurt bedriftene med tiltak om motivasjonen bak dem. Kanskje ikke overraskende utmerker handelsnæringen seg med kundeorientert drivkraft. 27 prosent svarer «forventinger fra kunder» på spørsmål om virksomhetens motivasjon for å iverksette bærekraftstiltak. Tilsvarende tall for bygg- og anleggsbransjen og eiendomsbransjen er henholdsvis 22 prosent og 9 prosent. Felles for samtlige bransjer er at ønsket om å ta sitt samfunnsansvar er den dominerende motivasjonsfaktoren.  

- SMB-barometeret tegner, sammen med Handelsundersøkelsen, et tydelig bilde av at det stilles krav til bærekraftig drift fra både ansatte, leverandører og ikke minst kunder, sier Kristiansen.  

- Nesten 9 av 10 CFOer svarte i Handelsundersøkelsen bekreftende på om de opplever at det stilles økte krav til et bærekraftig fokus fra sine kunder.  

At kun halvparten av SMBene har bærekraftstiltak, finner Kristiansen derfor overraskende. 

- Handelsbransjen har flere utfordringer knyttet til bærekraft, hvor overforbruk og bruk-og-kast-mentalitet kanskje er de største. Mitt råd er å gjøre bærekraft til en integrert del av forretningsstrategien. Det er også viktig å måle og rapportere på tiltakene, både for å se om de har effekt, men også for å kunne dokumentere en bærekraftig utvikling i møte med finansieringsinstitusjoner, leverandører, kunder og ansatte, sier BDOs bransjeleder.   

 

Dyktige på digitalisering 

Det tredje målepunktet i SMB-barometeret er virksomhetenes digitaliseringsarbeid. Digitalisering er å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å øke effektiviteten, redusere risikoen og forbedre kundeopplevelsen. 7 av 10 SMBer har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre digitaliseringstiltak, men kun 13 prosent har tiltak det rapporteres på. Tallene er ikke uventet gjennomgående høyere for de større virksomhetene og lavere for de minste virksomhetene. 

Handelsbransjen gjennomfører digitaliseringstiltak på linje med SMB-snittet, men er bedre på måling og rapportering. Til sammenligning leverer eiendomsbransjen dårligere enn snittet på alle parameterne.  

 

 

Om SMB-barometeret

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opp til 500 millioner i omsetning. 

Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. Antall handelsbedrifter i undersøkelsen er 243. 

Undersøkelsen ble gjennomført i november – desember 2021. Se hele barometeret her