Kun 2 av 10 handelsbedrifter rapporterer på bærekraft

Kun 2 av 10 handelsbedrifter rapporterer på bærekraft

 

- Handelsbransjen har flere utfordringer knyttet til bærekraft, hvor overforbruk og bruk-og-kast-mentalitet kanskje er de største. Når det nå kommer stadig flere lovpålagte krav til rapportering, i tillegg til de allerede stigende forventningene fra banker, leverandører, kunder og ansatte, må bærekraft i langt større grad bli en integrert del av forretningsstrategien skal bedriftene overleve, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder handel i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO. 

 

Kun halvparten har bærekraftstiltak 

BDO har i det årlige SMB-barometeret spurt 1200 små og mellomstore bedrifter landet rundt om deres markedsutsikter, bærekraftige utvikling og digitaliseringsarbeid. Av disse er nær 400 innen handelsbransjen. Resultatene levner liten tvil om at bransjen har et betydelig potensial for bærekraftig utvikling. 

- 64 prosent av de spurte sier at de kjenner til at det finnes lovpålagte krav til bærekraftstiltak eller rapportering, mens kun 53 prosent sier at de har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre bærekraftstiltak, sier Kristiansen. Blant de som har tiltak, sier 29 prosent at de måler effekten av tiltakene, mens kun 18 prosent rapporterer på bærekraft. 

- Av de som ikke gjennomfører tiltak, oppgir nær halvparten at bærekraft ikke er behov for eller relevant i deres virksomhet. Nær 25 prosent oppgir at de ikke har økonomi til å gjennomføre bærekraftstiltak. I en vanskeligere økonomiske situasjon for mange i 2023, er det grunn til å tro at bærekraft blir nedprioritert, sier BDOs bransjeleder.  

Kristiansen påpeker at de mest fremtidsrettede bedriftene fort kan kapre både markedsandeler, ansatte og finansering fra aktører som ikke greier å henge med på utviklingen. Han forteller at også i rekruttering til egne rekker merkes arbeidstakeres forventninger til bærekraftig drift og utvikling. 

-  BDO ansatte i høst 200 nyutdannede regnskapsførere, rådgivere og revisorer. Mange av disse har forventinger og krav til bærekraft både internt i virksomheten og i kunderelasjoner, som de gir tydelig utrykk for i intervjuer. Virksomheter med en helhetlig og forankret bærekraftig profil står best rustet for å tiltrekke seg de beste hodene, slår han fast. 

- Vår oppfordring er at enda flere SMBer ser på mulighetene for økonomisk vekst og verdiskaping som ligger i godt og troverdig bærekraftsarbeid, sier Kristiansen.  

 

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021 og trådte i kraft 1. juli 2022. Den nye loven krever at større virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten.  

Åtte måneder etter ikrafttredelsen har svært mange ikke kommet i gang med arbeidet

- Vi tror dette skyldes en stor usikkerhet om hva man må gjøre for å etterleve loven. En utskrift fra Lovdata gir kun 6 sider lovtekst, men nesten 90 sider internasjonale konvensjoner, sier Andreas Farstad Moe, revisormedarbeider i BDO, og legger til: 

- Utviklingen med økt vekt på de sosiale sidene av bærekraft, som åpenhetsloven er et eksempel på, vil neppe stoppe opp. Jo lenger du venter, dess vanskeligere blir det å komme à jour. 

 

Økt modenhet 

SMB-barometeret viser at det klare flertall fortsatt tenker klima og miljø når de hører bærekraft. Imidlertid har andelen som fremhever arbeidet med sosiale forhold og virksomhetsstyring, de to øvrige pilarene i bærekraftig utvikling, steget betraktelig siden fjorårets undersøkelse. Andelen små og mellomstore handelsbedrifter som retter tiltakene mot sosiale forhold har steget fra 9 prosent i 2022 til 25 prosent i 2023, mens virksomhetsstyring har steget fra 13 prosent i 2022 til 42 prosent i 2023. 

- Resultatene fra SMB-barometeret tyder på at modenhet og kunnskapsnivå på bærekraft blant små og mellomstore bedrifter har økt. Flere er oppmerksomme på at bærekraftig utvikling handler om tre dimensjoner som henger sammen. Du lykkes ikke med en grønn strategi dersom selskapet har svak økonomi eller ikke tar godt vare på folkene sine, sier Gro Hovde Fiksdahl, leder for bærekraftig forretningsutvikling i BDO. 

Dersom du er usikker på om åpenhetsloven og andre bærekraftskrav gjelder for din virksomhet, kan du sjekke i BDOs bærekraftskompass her.