Hva er aktsomhetsvurderinger?

En virksomhet kan ikke forholde seg passiv til åpenhetsloven. Det er et handlingskrav. Hvor mye som må gjøres kan variere fra selskap til selskap. Her er en oversikt over hva du bør gjøre og hvordan.

 

Hvor starter du?

Vi mener det er fornuftig å starte arbeidet med aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge virksomhetens underleverandører og forretningsforbindelser, type bransje og hvor de befinner seg i verden. Dersom dette er for omfattende kan man starte med å kartlegge deler av virksomheten. Dersom det er bransjeaktører som bruker samme underleverandør, er det også mulig å samarbeide om dette. 

Når kartleggingen er foretatt vil man ha behov for bransjekunnskap i kombinasjon med informasjon om hvor i verden risiko for menneskerettighetsbrudd er størst. Dette gjør at virksomheten er i stand til å prioritere hvor man skal foreta ytterliggere tiltak for å avdekke eventuelle brudd. I denne vurderingen må også virksomheten prioritere å avdekke brudd som kan medføre størst skade først.

 

Hva vil være omfanget?

Det er vanskelig å angi omfanget av hvor mye en virksomhet må legge ned i dette. Dette kommer an på virksomhetens størrelse, virksomhetens art, og den kontekst virksomheten befinner seg i. Dersom man finner holdepunkter for at det er begått grove brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold så må virksomheten prioritere å forfølge disse. Aktsomhetsvurderinger er en «levende» prosess som gjør at virksomhetene må være fleksible i forhold til hvor innsatsen legges ned. Noen ganger må pågående arbeide settes på pause for å vurdere andre forhold, og senere gjenopptas når dette er håndtert.

Det vil være i virksomhetens egeninteresse å avdekke brudd selv, i stedet for å utsette seg for negativ omtale i media.

 

Hvilke virksomheter omfattes av åpenhetsloven? 

Det er såkalte «større virksomheter» som omfattes av åpenhetsloven. For å falle inn under denne kategorien må to av tre vilkår være oppfylt:  

  1. Salgsinntekt på minimum 70 millioner kroner 
  2. Balansesum på minimum 35 millioner kroner  
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret tilsvarende minimum 50 årsverk  

Der mor- og datterselskap til sammen oppfyller to av de tre vilkårene gjelder loven også for disse. 

De nye reglene gjelder virksomheter som er hjemmehørende i Norge, eller utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og som i tillegg er skattepliktige til Norge. Det er i underkant av 9000 norske selskaper som vil bli omfattet av de nye reglene. Etter hvert som disse begynner å stille krav til egne underleverandører vil imidlertid en langt større del av norsk næringsliv påvirkes. 

 

Hva skal rapporteres?

Virksomheter skal redegjøre for aktsomhetsvurderingene som er gjennomført foregående år innen 30. juni hvert år, eller om det har skjedd vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettside, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3.  


 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.