1:
 • Offentlige foretak og selskaper

Offentlige foretak og selskaper

Foretak og selskaper som er helt eller delvis eid av det offentlige opplever de samme utfordringer som enhver annen virksomhet. Samtidig opplever ledelsen utfordringer ved å skulle manøvrere innenfor virksomhetens mål og strategier på den ene siden og politiske målsettinger og regulatoriske krav på den andre siden.

Krav til stadig effektivisering av drift og målrettet utvikling setter ledelsen på prøve. Ledelseutfordringene er komplekse og krevende, og det er avgjørende at endringene skjer gjennom gode forankrings-, involverings- og beslutningsprosesser som skaper trygghet for riktige valg og motivasjon for endring - i hele organisasjonen.

BDOs tjenester kombinerer vår unike erfaring både fra offentlig og privat sektor. Våre revisorer og rådgivere kan hjelpe med bedre styring og kontroll på den ene siden, og gode utviklingsprosjekter på den andre siden.

Innenfor styring og kontroll kan vi hjelpe med blant annet kvalitetskontroller, budsjettering og økonomistyring, revisjon, internrevisjon, varslingskanal, intern kontroll og gransking. Innenfor utviklingsprosesser kan vi hjelpe med blant annet strategi og organisasjonsutvikling, effektivisering, utvikling av styringsmodeller, restrukturering og kvalitetsutvikling. BDO gjennomføre utredninger og analyser tilpasset akkurat deres behov.

Spør oss om blant annet:

 • Virksomhetsstrategi, eierstrategi og eierstyring
 • Styring og ledelse
 • Selskaps- og tilknytningsform
 • Styrings- og kontrollsystemer
 • Analyse av kapitalbehov og egenfinansieringsevne
 • Verdivurderinger og lønnsomhetsvurderinger
 • Lov om offentlige anskaffelser og egenregiunntaket
 • Tilskudd og regler om statsstøtte
 • Regnskap, rapportering
 • Regnskapsrevisjon
 • Transaksjons- og prosjektledelse ved restruktureringer
 • Skatter og avgifter
 • Internrevisjon
 • Økonomiledelse og controlleroppgaver
 • Revisjon av EU-prosjekter
 • Forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet
 • Forebygging av arbeidslivskriminalitet og kontroll med leverandører