1:
  • Sikkerhetsrevisjon

Sikkerhetsrevisjon

Sikkerhetsrevisjoner, gap-analyser og evalueringer er effektive verktøy for å kartlegge virksomhetens internkontroll innen informasjonssikkerhet. 

Virksomheter er i dag underlagt en rekke krav og føringer som kommer fra ulike hold. Dette kan være seg regulatoriske krav som er vedtatt i lov og forskrift, standarder eller bransjenormer virksomheten skal følge, krav fra kunder og samarbeidspartnere, eller interne retningslinjer og føringer virksomheten har satt seg. 

Å sikre etterlevelse av krav og overholdelse av regelverk er en viktig del av virksomhetsstyringen. Det skal bidra til å sikre at virksomheten beskytter sine verdier og når sine strategiske og operative mål. Revisjoner og evalueringer er effektive verktøy for å kartlegge tilstanden innenfor ulike områder i virksomheten og avdekke eventuelle behov for å iverksette tiltak. 

 

Hvilken type revisjon passer for din virksomhet?

I BDO har vi lang erfaring med å utføre revisjoner, gap-analyser og evalueringer for å gi en objektiv og uavhengig uttalelse av dagens situasjon og risikobilde knyttet til området i fokus. Aktiviteten skreddersys din virksomhet, og omfanget tilpasses virksomhetens størrelse og preferanser. 

 

I BDO bistår vi våre kunder med å gjennomføre: 

  • Førstepartsrevisjoner som er revisjon av interne forhold for å evaluere måloppnåelse, etterlevelse eller forbedringspotensial i virksomheten.  
  • Andrepartsrevisjoner som er revisjon av virksomhetens kontraktspart eller annen samarbeidspartner for å evaluere dennes etterlevelse av krav og plikter.
  • Tredjepartsrevisjoner som er revisjon av virksomhet for sertifisering, offentlig tilsyn eller oppfyllelse av regulative krav til særlig uavhengige revisjoner.

Våre rådgivere har erfaring med en rekke lovverk, standarder og andre rammeverk, som blant annet ISO/IEC 27001/27002, NSMs grunnprinsipper, sikkerhetsloven med forskrifter, IKT-forskriften, GDPR og ISAE 3000/3402.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester knyttet til informasjonssikkerhet? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code