Blogg: Starte holdingselskap – hvorfor og hvordan?

Beskatningen av aksjeinntekter er stadig under endring og det kan aktualisere behovet for å starte et holdingselskap. Hvorfor bør man opprette et holdingselskap og hvordan går man frem?

 

Utsatt beskatning 

Den kanskje største fordelen med å starte holdingselskap, er at du kan oppnå utsatt beskatning av aksjeinntekter. Eier du aksjer i et driftsselskap personlig, må du betale 37,8 prosent i skatt når du tar ut utbytte eller selger aksjene. Et holdingselskap er imidlertid fritatt fra skatt på aksjeutbytter og -gevinster, slik at aksjeutbytte fra eller gevinst ved realisasjon av driftsselskapet først kommer til beskatning ved utbetaling av utbytte fra holdingselskapet til deg personlig. 

 

Uttak etter behov 

Ved flere eiere i et driftsselskap, vil det å opprette hvert sitt holdingselskap åpne for en fleksibilitet når det kommer til utbytte. Hver av de personlige eierne kan utbetale utbytte til seg selv fra sine egne holdingselskaper etter behov. Som regel er selskapets utbyttepolitikk styrt av personlige interesser, og konflikter rundt dette kan unngås ved bruk av holdingselskaper. 

 

Spredning av risiko 

Driver du virksomhet på flere områder, vil det å skille ut virksomhetsområdene i separate selskaper under samme holdingselskap, forhindre at økonomiske problemer i et av selskapene påvirker de andre selskapene. Nedsiden sammenlignet med direkte personlig eierskap, er at holdingselskapet ikke får fradrag for tap på aksjer. 

 

Konsernbidrag reduserer total skattebelastning 

Har du flere aksjeselskaper, og du samler eierskapet til disse i et felles holdingselskap, kan du nyttiggjøre deg av konsernbidragsreglene. Konsernbidrag er fradragsberettiget for giverselskapet og skattepliktig for mottakerselskapet. Den totale skatteregningen i konsernet kan altså minkes ved at overskudsselskaper gir konsernbidrag til underskuddsselskaper. 

 

Lønn eller utbytte 

Hvis du arbeider i driftsselskapet og eier aksjene personlig, har du større muligheter til å velge om du vil ta ut penger som lønn eller utbytte. Hvis du jobber i driftsselskapet, men tar ut «lønnen» i form av utbytte fra holdingsselskapet, vil skattemyndighetene kunne tilordne utbyttet til deg som lønn. En mulighet er å ta ansettelse i holdingselskapet og fakturere driftsselskapet for dine tjenester. Det er viktig at tjenestene faktureres til markedspris. Hvis det faktureres for mer enn kr 50 000 i løpet av tolv måneder, vil holdingselskapet som hovedregel bli merverdiavgiftspliktig. 

 

Hvordan gå frem? 

Det er ikke mange som tenker holdingstruktur ved oppstart av virksomhet. Situasjonen er gjerne at man har stiftet driftsselskapet direkte med personlig eierskap, og er godt i gang med virksomheten. Kanskje er det også slik at du fortsatt driver virksomheten din i et enkeltpersonforetak, eventuelt som et ansvarlig selskap (ANS/DA) hvis det er flere eiere. Da må foretaket først omdannes til et aksjeselskap for å kunne etablere en holdingstruktur. 

Eier du et aksjeselskap, kan du overføre aksjene til et holdingselskap gjennom et salg eller som tingsinnskudd (mot aksjer). Du blir da personlig skattepliktig for gevinst på aksjene. Det er flere eksempler på at slik overføring har gitt en betydelig uønsket skattebelastning. Hvis det er en latent gevinst på aksjene i driftsselskapet, bør du i stedet vurdere å etablere en holdingstruktur ved å gå veien om skattefrie fusjoner. Da utløses ingen skatteplikt ved selve overføringen. 

Det er mange hensyn å ta i vurderingen av om du bør starte holdingselskap og hvordan du ellers bør organisere virksomheten din. En omorganisering innebærer kostnader knyttet til selve prosessen, og det innebærer også administrasjon av flere selskaper. Imidlertid kan det være lønnsomt på sikt å ta denne regningen. 

Ta kontakt med oss i BDO hvis du ønsker å diskutere om en holdingstruktur kan være noe for din virksomhet. Du finner oss over hele Norge, blant annet i Oslo, Trondheim og Stavanger. Oversikt over alle våre 74 kontorer finner du her.

Du kan lese også mer om oppstartsselskap på våre bransjesider her.