1:
Blogg:

Tre tiltak for å komme i gang med åpenhetsloven

25. november 2022

Jan Høegh, Director Consulting |
Øyvind Hartvigsen, Partner BDO Advokater |

Tre personer snakker sammen på dekket til et skip

 

Dersom dere er omfattet av åpenhetsloven, men syns det er vanskelig å vite hvor dere skal begynne, har vi tre tips. Husk at hvem som helst når som helst kan spørre om hva dere gjør, og at svarfristen da er tre uker.

Åpenhetsloven skal sikre ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomhetenes leverandørkjeder. 9000 virksomheter er omfattet av loven og må kunne svare på spørsmål om hva de gjør med det. Hvem i virksomheten skal svare og hva skal svaret være? 

 

Gjelder åpenhetsloven deg?

Dersom din virksomhet er omfattet av regnskapsloven § 1-5 (se faktaboks)  eller oppfyller to av de tre kriteriene under, skal du følge loven.

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Da har dere plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og til å informere om blant annet den prosessen og resultatene på nettsidene deres. 

Dersom du er usikker på om åpenhetsloven gjelder for din virksomhet, kan du sjekke i BDOs bærekraftskompass her

Som store foretak regnes:

  1. allmennaksjeselskaper,
  2. regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, eller
  3. andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet.

 

Ha tre ting klare

Det er ikke rimelig å forvente at alle virksomheter har full kontroll over alle sine leverandørkjeder så lenge loven fremdeles er ganske ny. Men arbeidet bør være startet. Vi anbefaler at dere i hvert fall har gjort tre ting:

  1. Utpekt en ansvarlig i toppledelsen
  2. Utarbeidet en policy for hvordan virksomheten vil følge loven
  3. Gjort en innledende risikovurdering av leverandørkjedene og etterspurt informasjon fra de leverandørene dere anser som mest risikoutsatte

Dette bør det klargjøres informasjon om, også på nettsidene deres. 

I tillegg bør [email protected] eller lignende generell mailadresse følges ekstra godt med på. Det samme gjelder det fysiske postmottaket. Den eller de som følger med der, må vite hvem henvendelser om åpenhetsloven skal sendes videre til. 

 

Ingen har fasit på hva som er godt nok

Myndighetene kunne gitt klargjørende forskrifter til loven, men har så langt vært sparsomme med å tydeliggjøre krav og forventninger.

Før vi har fått retningslinjer blir det viktigste å komme i gang, så blir det spennende å se hvordan myndighetene velger å gjøre dette fremover og hvordan praksis utvikler seg. 

Vi i BDO vil følge spent med på utviklingen av hvordan åpenhetsloven praktiseres, både av myndighetene og av de som omfattes av loven. 

 

Ønsker du mer informasjon rundt åpenhetsloven?

Hør episoden om bærekraftig arbeidsliv fra BDOs bærekraftspodcast, hvor du får råd om åpenhetsloven. Du finner episoden her.  

Les mer om åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger her