Blogg: Vedtatte endringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

Den 18. juni 2021 vedtok Stortinget revidert nasjonalbudsjett 2021. Vi gir deg en oppdatert oversikt over de viktigste endringene som nå er vedtatt for tiltakspakkene, skatt og avgift.

 

Tiltakspakker

Tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020.

 

Ny kompensasjonsordning 3

Dagens kompensasjonsordning har frem til mars 2021 vært hjemlet i EØS-avtalen artikkel 61 (2) b, som åpner for at det kan gis støtte til foretak som lider tap på grunn av en eksepsjonell hendelse. Som følge av innstramminger fra EU-kommisjonen, vil det kun være bedrifter som kan påvise at tap skyldes pålegg om nedstengning som kan støttes etter denne hjemmelen. Siden regjeringen fortsatt ønsker en bred kompensasjonsordning, vil kompensasjonsordningen fra mars 2021 bli hjemlet i EØS-avtalen artikkel 61 (3) b, som åpner for støtte ved alvorlige forstyrrelser i økonomien.  

Mer om den nye kompensasjonsordningen kan lese her.

 

Inkludering av flyselskap

Regjeringen foreslo å innlemme flyselskap i kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai 2021. Det gir bedrifter som har hatt stort omsetningsfall som følge av Covid-19 en økonomisk kompensasjon. Flyselskap inkluderes nå i ordningen fra og med juli 2021.

 

Tilskuddsordning for å ta tilbake ansatte fra permittering

Forlenget støtteperiode

Våren 2020 ble det innført en ordning med tilskudd ved avbrutt permittering. Etter de siste måneders strenge nasjonale smitteverntiltak foreslo Regjeringen å utvide tilskuddsordningen med ytterligere to måneder, slik at juli og august 2021 nå også omfattes. Departementet foreslo at endringen trer i kraft straks. Stortinget vedtok forslaget.

 

Begrensning i totalt støttebeløp

Forutsatt at ovennevnte ordning om forlenget støtteperiode ble vedtatt av Stortinget, foreslo Regjeringen å innføre en øvre grense på maksimalt tilskudd for juli og august 2021. Selve begrensningen i totalt støttebeløp gjelder per selskap som tar tilbake sine permitterte ansatte.

Under gjeldende ordning er maksimal støtte i perioden 15. mars til 30. april 2021 på 9,4 millioner kroner, og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai til 30. juni 2021. For de to nye månedene dvs. 1. juli til 31. august 2021, foreslo Regjeringen et tak på 12,5 millioner kroner. Samlet sett kan maksimalt tilskudd utgjøre 21,9 millioner kroner for perioden 15. mars til 31. august 2021 sett under ett.

Stortinget vedtok forslaget.

Se blogginnlegget med oversikten over viktigste endringer for tilleggspakker i revidert nasjonalbudsjett 2021 før stortingsvedtakene her.

 

 

Skatt

Vedtatte endringer for skatteområdet.

 

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Regjeringen foreslo at enslige minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale skatt. Forslaget gikk ut på å øke satsen i minstefradrag fra 32 % til 37 %. Stortinget vedtok forslaget. Endringen trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2021.

 

Boligsparing for ungdom (BSU)

Regjeringen ønsket å åpne opp for at sparebeløpet på konto for boligsparing for unge (BSU-konto) også kan brukes til påkostninger på og vedlikehold av egen bolig. Stortinget vedtok forslaget og endringen får virkning fra 1. januar 2021.

 

Unntak fra kildeskatt for norske deltakere i NOKUS-selskaper

Stortinget har tidligere vedtatt å innføre kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatt på renter og bruk av, eller retten til å bruke immaterielle rettigheter, som får virkning fra og med 1. juli 2021. Fra 1. oktober innføres kildeskatt på bruk av, eller retten til å bruke visse fysiske eiendeler. Kildeskattesatsen er 15% og ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland, såkalte NOKUS-selskaper (Norsk Kontrollerte Utenlandske Selskap).

Departementet foreslo nye regler om skattefradrag for norske deltakere i NOKUS-selskaper. Fradraget skal tilsvare norske deltakeres andel av den kildeskatten på renter og royalty mv. som NOKUS-selskapet allerede har betalt til Norge i inntektsåret.

Videre foreslo departementet en rett til fremføring for kildeskatt for de fem påfølgende årene, som ikke kommer effektivt til fradrag i inntektsåret. I tillegg gikk forslaget ut på en avgrenset subsidiær rett til å tilbakeføre kildeskatt i fastsatt skatt i det foregående året. Departementet foreslo også et generelt unntak fra kildeskatteplikt for NOKUS-selskaper der alle deltakerne er gjenstand for NOKUS-beskatning på betalingstidspunktet. Stortinget vedtok forslagene. Disse trer i kraft 1. juli 2021.

 

Overgangsregler vedrørende nærstående

For at en betaling skal være gjenstand for kildeskatt, må betalingen skje mellom nærstående selskap. Departementet foreslo en overgangsregel som tydeliggjør at kravene til eierskap eller kontroll for nærstående selskaper må være oppfylt på, eller etter ikrafttredelsestidspunktet, for reglene om kildeskatt dvs. henholdsvis 1. juli 2021 og 1. oktober 2021. Forslaget gikk ut på at endringen skulle tre i kraft straks. Stortinget vedtok forslaget med virkning fra og med 1. juli 2021.

 

Skatteordning ved erstatning i forbindelse med forbudet mot hold av pelsdyr.

Departementet foreslo at det skulle åpnes for skattefritak i forbindelse med lov om forbud mot hold av pelsdyr etter ordningen om betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon, herunder ekspropriasjon. Forslaget gikk ut på at erstatning skulle utmåles etter reglene i ekspropriasjonserstatningsloven og ble vedtatt av Stortinget. Gevinst ved erstatning for selskap med deltakerfastsetting er heller ikke skattepliktig for deltakerne ved utdeling.

 

Omtalesaker

 

Strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav

En foreløpig ordning med utsettelse på betaling av skatte- og avgiftskrav, som ble vedtatt i juni 2020, er forlenget til juni 2021. Ordningen skal dempe likviditetsbelastningen for virksomheter rammet av Covid-19, og åpner for en forenklet behandling av søknader med mindre strenge krav enn etter ordinære regler for betalingsutsettelse.

Regjeringen foreslo at det utarbeides en strategi for å avvikle den foreløpige ordningen, og   departementet foreslo at den foreløpige ordningen blir faset ut for alle nye krav fra og med 30. juni 2021. Forslaget gikk ut på at det fremdeles kan søkes om utsettelse etter ordinære regler, samt at oppstart av innbetaling av gamle, utsatte krav utsettes med ytterligere 3 måneder. Det ble ikke foreslått endringer i selve rentestørrelsen.

Stortinget vedtok forslaget om å utsette og forlenge betalingsperioden med virkning fra og med 21. juni 2021. Finansdepartementet fastsatte i forskriftsform at innbetaling av utsatte skatte- og avgiftskrav kan starte 31. oktober 2021, og at betalingen kan skje over 12 måneder. Endringene ble gjennomført i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet.

 

Høring om nye regler for opsjonsskatteordning for selskaper i oppstarts- og vekstfasen

Regjeringen varslet at nye regler om opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen skal sendes på høring. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 6.august 2021. Vi vil holde deg oppdatert på saken.

 

Ordningen med frivillig retting på skatteområdet (skatteamnesti)

Om en skattepliktig frivillig gir opplysninger til skattemyndighetene, kan det foretas såkalt frivillig retting. Det innebærer at den skattepliktige slipper tilleggsskatt og straff for ikke å ha rapportert inn formue og inntekt.

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett 2021 at Finansdepartementet vurderte endringer i den nåværende ordningen om frivillig retting. Bakgrunnen var at risikoen for at skjulte formuer og inntekter oppdages har økt som følge av åpenhet og informasjonsutveksling mellom land på skatteområdet.

I en pressemelding datert 25. juni 2021 uttalte regjeringen at Skattedirektoratet har utarbeidet et notat hvor de beskriver hovedpunktene i et mulig forslag til en fremtidig ordning.

Skattedirektoratet foreslår at adgangen til frivillig retting videreføres med innstramminger i form av justering av bevisreglene, reduksjon av antall år en kan foreta frivillig retting for, samt innføring av en ordning hvor Skatteetaten gis myndighet til å beslutte konkrete tidsbegrensede skatteamnesti. Finansdepartementet skal vurdere innstrammingene og sende et forslag på høring. Forslaget er ikke sendt per nå.


Se blogginnlegget med oversikten over viktigste endringer for skatt i revidert nasjonalbudsjett 2021 før stortingsvedtakene her.

 

Avgift

Vedtatte endringer for avgiftsområdet.

 

Merverdiavgiftsområdet

Den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssatsen blir forlenget

Regjeringen foreslo å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave satsen fra 12% til 6% frem til 1. oktober 2021. Den lave satsen gjelder for tjenester som persontransport mv., transport av kjøretøy på fartøy, overnatting, allmennkringkasting samt tilgang til kino, museer, underholdningssteder og store idrettsarrangement. Stortinget vedtok forslaget.

 

Viderefører unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati

Fra 1. januar 2021 ble det innført avgiftsplikt for omsetning og formidling av alternativ behandling. For osteopati og naprapati ble innføringen gitt utsatt iverksetting frem til 1. juli 2021, og for akupunktur frem til 1. oktober 2021. Regjeringen foreslo å videreføre utsettelsene frem til 1. januar 2022 i påvente av arbeidet med at akupunktører, naprapater og osteopater blir autorisert og dermed blir unntatt fra mva. som helsetjenester. Stortinget vedtok forslaget .

 

Toll- og særavgiftsområdet

Avgift på viltlevende marine ressurser

Regjering foreslo å innføre avgift på viltlevende marine ressurser, dvs. fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller på eller under havbunn. Forslaget innebar en fiskal særavgift på førstehåndsomsetning. Loven gjelder imidlertid ikke førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser som er høstet med utenlandsk fartøy, selv om fangsten blir landet i norsk havn.. Stortinget vedtok forslaget og endringen får virkning fra og med 1. juli 2021.

 

Avgift på nye nikotinvarer

Regjering foreslo at e-sigaretter og nikotinsnus uten tobakk blir avgiftspliktige. Stortinget vedtok at det innføres avgift for e-sigaretter og andre nye nikotinprodukter, samt at produktene innlemmes i tax free-kvoten mv. Endringen får virkning fra 1. juli 2021.

 

Andre endringer

Endringer av reglene for registrering av britiske avgiftssubjekter

Regjeringen foreslo endringer av reglene i merverdiavgiftsloven for registrering av britiske avgiftssubjekter. Forslaget innebar at avgiftssubjektene registreres i Merverdiavgiftsregisteret uten å benytte en representant slik som EØS-land gjør i dag. Stortinget vedtok forslaget og endringene trer i kraft fra og med 1. juli 2021.

 

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Stortinget vedtok å avvikle avgiften på alkoholfrie drikkevarer med tilsetning av sukker og/eller kunstig søtningsstoff fra og med 1. juli 2021. Avviklingen innebærer at avgiften på en liter brus reduseres med 2,09 kroner når en tar hensyn til at det er 15% merverdiavgift på alkoholfrie drikkevarer. Det vil fremdeles oppkreves grunnavgift og miljøavgift for drikkevareemballasjen, beregnet per emballasjeenhet.

 

Omtalesaker

Merverdiavgiftskompensasjon for private virksomheter

Finansdepartementet jobber med en bred gjennomgang av kompensasjonsretten for private aktører innen undervisningssektoren, helse- og omsorgssektoren og sosialsektoren. Bakgrunnen er en dom der Høyesterett ga uttrykk for en noe videre adgang til kompensasjon enn det som har vært lagt til grunn i forvaltningspraksis. Eventuelle forslag til endringer i regelverket vil bli sendt på høring. Forslaget er ikke sendt per nå.

 

CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon mv.

Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, gjeninnføres med virkning fra 1. april 2020. Fritaket vil gjennomføres som en refusjonsordning, ettersom virksomheter må kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen.

Etter planen skal avgiften trappes opp igjen til dagens nivå over en periode på fire år. Avgiftssatsen vil øke med en prosentsats av avgiftsnivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG, i følgende intervall:

  • 2021 – 25 pst. Utsatt til tidligst 1. juli 2021.
  • 2022 – 50 pst.
  • 2023 – 75 pst.
  • 2024 – 100 pst.

 

Forslag om endring i solkraftfritaket i el-avgiften sendes på høring

Solkraft er i dag fritatt for elavgift når kraften er til eget bruk, produsert ved egne solcelleanlegg og går direkte via internt ledningsnett fra solcelleanlegget til bygningen til forbrukeren.

For å legge til rette for de varslede endringene i plusskundeordningen, hvor blant annet borettslag og sameiere enklere skal komme inn under fritaket, vil forslag om endringer i elavgiften så snart som mulig bli sendt på høring. Endringene vil ikke vil ikke bli gjort gjeldende før i 2022.

 

Se blogginnlegget med oversikten over viktigste endringer for avgift i revidert nasjonalbudsjett 2021 før stortingsvedtakene her

 

Du finner alt om revidert nasjonalbudsjett 2021 her.