• Konkurranse på like vilkår - Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser har dette for kommunesektoren?

Konkurranse på like vilkår - Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser har dette for kommunesektoren?

14. desember 2018

Dyrere offentlige tjenester og i verste fall bortfall av tjenester kan bli resultatet av Hjelmeng-utvalgets foreslåtte konkurransevilkår for private og offentlige aktører. Det viser en fersk FoU-rapport som er gjennomført for KS.

Regjeringen nedsatte i 2016 en arbeidsgruppe (Hjelmengutvalget) for å gi myndighetene et grunnlag for å iverksette tiltak som skal sørge for at reguleringen av økonomisk aktivitet utøvd av offentlige aktører er i tråd med EØS-avtalens regler for offentlig støtte, og at offentlige og private aktører for øvrig har like konkurransevilkår.

Hjelmengutvalget skulle også gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse for å klarlegge gevinster og kostnader forbundet med tiltakene, herunder konsekvensene for det offentliges tjenestetilbud til befolkningen og det offentliges mulighet til å organisere og styre sin egen virksomhet. KS mener at denne delen av mandatet i liten grad er svart ut i Hjelmengutvalgets rapport. KS har derfor fått gjennomført et FoU-prosjekt for å forestå den samfunnsøkonomiske analysen. Arbeidet er utført av økonomiprofessorene Tommy Staahl Gabrielsen og Kjell Erik Lommerud, begge fra Universitet i Bergen, sammen med BDO sin avdeling for offentlig utredning og analyse, ledet av statsautorisert revisor Morten Thuve, og advokat Per Andreas Bjørgan fra Advokatfirmaet Lund & Co.

Hjelmengutvalget foreslår å regulere offentlig tjenestetilbud enda strengere enn det allerede gjeldende EØS-rettslige statsstøttereglementet, med formål å sikre konkurranse på like vilkår for privat og offentlig sektor. Rapporten viser at de tiltakene som Hjelmengutvalget foreslår vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomme i mange kommuner. Rapporten har analysert en rekke tjenester i kommunene og viser at dersom tiltakene som er foreslått av flertallet i Hjelmengutvalget innføres vil innbyggerne i særlig de mindre kommunene kunne oppleve at offentlige tjenester blir dyrere og i verste fall bortfaller fordi betalingsviljen ikke er stor nok, samtidig som det etableres mer eller mindre private monopoler. I stedet for like vilkår, foreslår flertallet i Hjelmengutvalget tiltak som vil medføre at kommunene gis vanskeligere vilkår enn hva en privat aktør har. Dette gjelder særlig der det er snakk om salg av såkalt restkapasitet. Det vil si blant annet utleie av kommunale bygg på kveldstid, svømmebasseng og kinoer. 

Les mer om dette i rapporten.