Toll og særavgifter

BDO bistår med toll og særavgifter

Mange importører og produksjonsbedrifter blir berørt av toll og særavgifter. Særavgiftene kan være kompliserte og kan derfor utgjøre en stor risiko når deklareringen ikke er i samsvar med gjeldende regelverk. I BDO har vi lang erfaring med å bistå med kvalitetssikring av avgiftene, samtidig som vi vil se på muligheter til å få redusert eller oppnå helt fritak for den enkelte avgift.

Det er stort potensiale i å forbedre vareflyten og kvalitetssikre importavgiftene. Vi kan gi råd om hvilke tiltak dere kan gjøre for å oppnå så lave avgifter som mulig, både ved import til Norge og eksport til kunder i utlandet. 

Det er viktig å vite hvilke frihandelsavtaler som gjelder for å redusere tollbeløpet ved både import/eksport, hva slags tollager som vil være hensiktsmessig å bruke, og hvilke opprinnelsesregler som gjelder for varene.

I BDO Advokater har vi rådgivning på toll og særavgifter som en del av vår kjernekompetanse og våre rådgivere dekker hele dette feltet. Vi er alltid helt oppdatert på de nyeste endringer og praksis. Våre jurister har alle lang erfaring både fra advokatbransjen og fra skattemyndighetene. 

Vi bistår med: 

Generell tollbehandling 

Vi kan bistå med å forbedre vareflyten og kvalitetssikre importavgiftene. Vi kan gi råd om hvilke tiltak dere kan gjøre for å oppnå så lave avgifter som mulig, både ved import til Norge og eksport til kunder i utlandet. Vi hjelper kunder med korrekt forståelse og bruk av leveringsbetingelser (Incoterms), prosedyrekoder og søknad om eksportlisenser for spesielle varer. 

Tollager 

Tollager er et lagringssted som er godkjent av Tolletaten hvor virksomheter kan lagre varer som ikke er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering, innenfor de fristene og betingelsene som Tolletaten bestemmer.  

Vi kan bistå i søknadsprosess om godkjent tollager, regodkjenning eller bistand og informasjon om de forskjellige typene tollager.  Vi kan også gi råd om hva som tillates gjort med en vare som ikke er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering og som befinner seg på et tollager. 

Tollkreditt 

Tollkreditt kan gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet, og er en ordning som gjør det enklere å betale toll og avgifter. Virksomheter som har fått innvilget tollkreditt får utsatt betalingsfrist fordi tollavgift og øvrige avgifter som påløper i en måned, har forfallsdato den 18. i neste måned. Uten tollkreditt må virksomheten betale avgiftene på deklarasjonstidspunktet, og det vil si ved grensepassering. 

Våre rådgivere kan bistå både med søknad om tollkreditt, samt gjenåpning av tollkreditt. 

Tollverdi 

Tollverdien er det du betaler eller som skal betales for varen i utlandet, inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende. Royalties og agentprovisjoner skal også medregnes i tollverdien, og egne regler gjelder dersom selskapene er nærstående. 

Vi kan bistå med vurderinger knyttet til de forskjellige elementene tollverdien består av og fastsettelse av korrekt tollverdi. 

Tollfritak og refusjoner 

Vi har inngående kjennskap til Norge sine frihandelsavtaler, og kan bistå med å oppnå reduserte tollsatser og tollfritak for opprinnelsesvarer, korrekt utstedelse av opprinnelsesbevis, gjennomgang av opprinnelsesregler og søknad om godkjent eksportør.  

Vi kan også bistå med vurdering og søknad til Landbruksdirektoratet om redusert råvaretoll (RÅK-sats) for bearbeidede landbruksvarer. 

Klassifisering 

Klassifisering av varer handler om å finne riktig varenummer slik at varen blir belastet med bl.a. korrekt tollavgiftsats, og for å se om det er nødvendig med tillatelse for å importere eller eksportere varen.   

Våre tolleksperter bistår ofte selskaper med kvalitetssikring av klassifisering, og søknad om bindende klassifiserings uttalelser hos Tolletaten. 

Særavgifter 

Særavgifter treffer spesielt mange importører og produksjonsbedrifter. Særavgiftene kan være kompliserte og derfor utgjøre en stor risiko når deklareringen ikke er i samsvar med gjeldende regelverk. 

Vi kan bidra i registreringsfasen, samt å kvalitetssikre avgiften. I tillegg kan vi bistå med å finne muligheter for redusert eller helt fritak for den enkelte avgift. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.