Antihvitvasking

BDO bistår med antihvitvasking

Hvitvasking av utbytte som kommer fra kriminalitet påvirker den legale økonomien og utgjør en betydelig samfunnsrisiko. Slike pengestrømmer representerer en risiko for legale virksomheter først og fremst fordi det virker konkurransevridende. Men også fordi man kan risikere å utsettes for, eller knyttes til, hvitvaskingsoperasjoner og underliggende kriminalitet uten å vite det.  

Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er et samfunnsansvar vi alle må ta på alvor.  

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

Effektiv håndtering av denne type operasjonell risiko er særskilt viktig for virksomheter som er underlagt hvitvaskingsloven. BDO bistår regelmessig rapporteringspliktige virksomheter med rådgivning relatert til ulike problemstillinger innen fagfeltet.  

Vårt mål er å gi våre kunder en praktisk tilnærming til ulike behov eller problemstillinger. Slik sett kan vi bidra til å gjøre virksomheten “compliant”. Ikke bare på papiret, men også i form av konkrete tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. 

Våre nøkkelressurser har erfaring fra forskjellige funksjoner, forsvarslinjer og bransjer, og har gjennom dette inngående kjennskap til hvordan hvitvaskingsreglene skal forstås og praktiseres. I BDO er vi rådgivere for banker, forsikringsselskap, revisorer, regnskapsførere, advokater, i tillegg til internasjonale selskaper som vil tilpasse seg hvitvaskingsregelverket. 

Hva kan BDO hjelpe med? 

Vi kan hjelpe din virksomhet med å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til fagfeltet, gjennom en proaktiv og operativ tilnærming. Vi leverer rådgivning og uavhengig kontroll/internrevisjon innen følgende områder: 

Rapporteringspliktige virksomheter er pålagt å identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. En risikovurdering skal sikre tilstrekkelig dokumentert grunnlag for å etablere lovpålagte tiltak, og er blant annet utgangspunkt for valg av organisering, opplæringstiltak, rutiner/rammeverk, risikoklassifisering og overvåkning av kunder og transaksjoner. 

En risikovurdering omfatter vurdering av egen virksomhet, produkter/tjenester, kunder, geografi, transaksjon/hendelse, distribusjon og egne tiltak/sårbarheter.  

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med metodikk, fasilitering og gjennomføring av virksomhetsinnrettet risikovurdering. 

Organisering innenfor prinsippet om «de tre forsvarslinjer» er viktig for å sikre god styring og kontroll, samt uavhengighet mellom utførende og kontrollerende funksjoner. Hvitvaskingsansvarlig og etterlevelsesansvarlig er adskilte roller som normalt skal organiseres i henholdsvis første og andre forsvarslinje. 

Gode og velfungerende rapporteringslinjer og rapporter må etableres for å sikre at ledelse, styre og utvalgte ledelsesfunksjoner får relevant informasjon. 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med valg av organisering, styrende dokumenter, rapportering og uavhengige vurderinger enten som del av en internrevisjonsprosess eller som «uavhengig kontrollenhet», jfr. hvitvaskingsloven § 35 2) c).  

Vårt rammeverk omfatter policy, strategi/handlingsplan, retningslinjer og rutiner som skal sikre enhetlig etterlevelse i virksomheten. Rutinene skal være utformet med bakgrunn i den virksomhetsinnrettede risikovurderingen for å sikre at identifisert risiko håndteres.  

Rutinene skal være oppdaterte, lett tilgjengelige og forankret på øverste nivå. Gode rutiner er tilpassede, konkrete, gjennomførbare og kan etterprøves. 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med utarbeidelse eller oppdatering av rammeverk og rutiner med bakgrunn i gjeldende risikovurdering, lovkrav og beste praksis. 

Kundetiltak innebærer lovpålagte handlinger eller aktiviteter som sikrer kjennskap til kunde og dens virksomhet. Kundetiltak skal være tilpasset aktuell risiko, såkalt «risikobasert tilnærming». Kundetiltak inndeles normalt i tre nivå: forenklede-, standard- og forsterkede kundetiltak. 

Individuelt tilpassede kundetiltak vil være et effektivt virkemiddel for å kartlegge, vurdere, kontrollere og dokumentere risiko.  

Kundetiltak kan også være utgangspunkt for videre undersøkelse og rapportering. 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med utforming og gjennomføring av kundetiltak, herunder forsterkede kundetiltak, samt eventuelle undersøkelser av mistenkelige forhold.

Kundesystemer skal understøtte arbeidet med «kjenn din kunde», både i form av registrering, verifisering og oppdatering av informasjon. Informasjonen må også kunne brukes i andre funksjoner tilknyttet antihvitvaskingsarbeidet, som risikoklassifisering, transaksjonsmonitorering og listelesing. 

Banker, kredittforetak og finansieringsforetak er pålagt å ha elektroniske overvåkingssystemer som ved hjelp av ulik funksjonalitet skal avdekke forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering.  

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med analyse, parametersetting og optimalisering av systemer som ivaretar krav etter hvitvaskingsregler og sanksjonsforpliktelser.  

Opplæring av virksomhetens ansatte og eventuelle andre som utfører oppdrag på vegne av virksomheten, skal være tilpasset virksomheten, i tillegg til ansvar og funksjon. Et differensiert og oppdatert opplæringsprogram vil sikre at ansatte er i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering. 

Det er helt avgjørende at ansatte som håndterer kunder har kompetanse til å kunne vurdere risiko og forstå viktigheten av å registrere korrekte data. 

Hva kan BDO hjelpe med?

Vi kan bistå med utforming av kompetansekrav og innhold til kurs og opplæringsmateriale, tilpasset ansvar og funksjon. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.