IntegrityScan - Relasjonsanalyser fra BDO

Hva er Relasjonsanalyser?

BDOs relasjonsanalyser tilbyr bedrifter dyptgående innsikt i ansattes mulige habilitetskonflikter ved å kartlegge deres relasjoner i form av roller, engasjement og eierskap knyttet til virksomhetens nettverk av leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere. 

Ved å identifisere og analysere disse forbindelsene, kan bedrifter proaktivt håndtere risikoer som kan påvirke virksomhetens integritet og omdømme. 


Hva kan våre relasjonsanalyser bidra med?  

  • Forebygging av interessekonflikter: Analyser avdekker direkte og indirekte relasjoner som ikke tidligere har vært kjent, noe som er essensielt for å forhindre potensielle interessekonflikter og økonomiske misligheter. 
  • Forbedret overvåking og compliance: Relasjonsanalyser gir ledelsen presise verktøy for å overvåke og håndtere integritetsrisikoer, og sikrer at virksomheten oppfyller lovmessige og etiske krav.


Hvilke aktiviteter inngår i en relasjonsanalyse?  

  • Datainnsamling: Innsamling av detaljert informasjon om ansattes økonomiske interesser, roller og engasjement  
  • Analyse: Bruker avanserte algoritmer for å identifisere og vurdere risikonivået forbundet med hver relasjon. 
  • Rapportering og tiltak: Presenterer funn i oversiktlige rapporter og anbefaler spesifikke tiltak for å adressere og mitigere identifiserte risikoer.


Hvem bør gjennomføre relasjonsanalyser?

  • Store selskaper: Med mange ansatte og komplekse strukturer, hvor det er større sjanse for skjulte interessekonflikter. 
  • Selskaper i regulerte bransjer: Hvor habilitet, integritet og åpenhet er spesielt viktige for å møte regulatoriske standarder og opprettholde tillit blant interessenter. 
  • Selskaper i konkurranseutsatte markeder: Relasjonsanalyser vil bidra til at beslutninger ikke påvirkes av nære, ulovlige eller uetiske avtaler med konkurrenter, herunder prissamarbeid. 
  • Små og mellomstore bedrifter (SMB-er): Selv om SMB-er kanskje ikke har samme grad av kompleksitet som større selskaper, kan de fortsatt dra nytte av relasjonsanalyser. Dette er særlig relevant knyttet til oppkjøp eller når nøkkelmedarbeidere har betydelige eksterne forpliktelser eller forbindelser. 

Relasjonsanalyse er et verktøy for organisasjoner som sikter mot å kultivere en organisasjon preget av åpenhet, etikk og ansvarlighet. BDOs tjenester bidrar til å forsterke ikke bare selskapets internkontroll, men også dets omdømme og tilliten hos investorer, kunder og andre interessenter.