Sikkerhet og beredskap

To personer jobber sammen

BDO bistår innen sikkerhet og beredskap

Uønskede hendelser vil kunne ramme alle virksomheter, og det er viktig å være godt forberedt på å håndtere disse hendelsene. Det finnes ulike måter å forebygge og håndtere uønskede hendelser, og det finnes ulike måter å styre sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet. Det finnes ikke én løsning som passer for alle virksomheter. Virksomheter må også forholde seg til ulike lover og forskrifter, krav fra samarbeidspartnere, eller ulike standarder innenfor sin sektor og bransje. Dette kan være krevende å forholde seg til på en god måte.

Vi i BDO er opptatt av å se sikkerhets- og beredskapsarbeidet i et helhetlig perspektiv. Våre konsulenter har operativ erfaring fra en rekke ulike bransjer, og forstår hvilken risiko nye trusler og sårbarheter kan innebære for din virksomhet. Vi finner gode løsninger som både fungerer i praksis, og er i tråd med krav og forventninger fra myndigheter, kunder og samfunnet for øvrig. 

BDO tilbyr følgende tjenester: 

 • Rådgivning knyttet til etterlevelse av sikkerhetslovens bestemmelser  
 • Utarbeidelse av skreddersydde risikovurderinger 
 • Beredskapsplanlegging og øvelser 
 • Etablering av styringssystem for sikkerhet (sikkerhetsstyring) 
 • Fagmentorordning 

Våre konsulenter har både strategisk, operasjonell og taktisk erfaring fra en rekke bransjer. Vi forstår hvordan dagens risikobilde kan påvirke din virksomhet. BDO har bidratt til å løse morgendagens utfordringer innen en rekke ulike sektorer. I tett dialog med kundene finner vi skreddersydde løsninger som fungerer i praksis, og samtidig svarer ut krav og forventninger fra myndigheter, kunder og samfunnet for øvrig. 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om BDO sine sikkerhet- og beredskapstjenester? Da vil vi gjerne at du kontakter oss, enten ved at du ringer en av oss direkte eller fyller ut kontaktskjemaet. Vi svarer deg så fort vi kan.  

Kontaktpersoner:

Sikkerhetsloven

BDO har rådgivere med mange års arbeidserfaring innen lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med forskrifter, som også har deltatt i utviklingen av regelverket. Dette innebærer alt fra å utvikle komplette styringssystemer, utarbeide skadevurderinger og definere forsvarlig sikkerhetsnivå, til å utarbeide risikovurderinger og tiltak innen beskyttelse av informasjon, informasjonssystem, objekt og infrastruktur.  

BDO har erfart at kunder opplever utfordringer knyttet til sikkerhetslovens funksjonelle krav. Loven krever at virksomheten gjør egne og konkrete vurderinger av hva som er forsvarlig sikkerhetsnivå. BDO har i mange år gitt råd om dette innen norsk vannforsyning, kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon og romfart, samt i finanssektoren, justissektoren og forsvarssektoren. Denne erfaringen kan vi bruke til å forenkle vurderingsprosesser og forbedre arbeidet med etterlevelse av kravene i sikkerhetsloven for andre kunder. Våre rådgivere er opptatt av å finne løsninger som gir forsvarlig sikkerhet, på en risikobasert måte, slik at løsningene blir kostnadseffektive.  

Hva kan vi tilby? 

BDO tilbyr e-læringskurs i sikkerhetsloven, bestående av 6 moduler. Kurset er rettet mot personer i styrende, utførende eller kontrollerende funksjoner i virksomheter som er, eller kan bli, underlagt sikkerhetsloven. Eksempler er personer i sikkerhetsfaglige stillinger (stab/andrelinje/rådgivere), samt personer med sentrale roller innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance, internrevisjon, eiendom, IKT eller innkjøp. BDO kan også bistå med fysiske kurs på sikkerhetsloven, tilpasset din virksomhet eller av mer generell karakter.  

BDO kan fylle ulike roller knyttet til etterlevelse av sikkerhetsloven, herunder: 

 • Prosjektsikkerhetsleder  
 • Rådgivere i sikkerhetsgraderte anskaffelser  
 • Sikkerhetsrevisor (for å sikre uavhengighet fra styrende roller)  

Videre kan vi utføre oppgaver som tilligger den styrende rollen (ofte benevnt som sikkerhetsleder). 

Kontaktpersoner:

Risikovurdering

Norske virksomheter har behov for å identifisere risiko og beskytte seg mot uønskede hendelser. Ofte står hendelser forbundet med ulykker, naturkatastrofer, vinningskriminalitet, terrorisme, spionasje, sabotasje og lignende, høyt på agendaen. BDO har rådgivere med spisskompetanse og erfaring fra arbeid med risikovurderinger og risikostyring i ulike kontekster. Vi har i flere år hjulpet små- og store virksomheter i offentlig og privat sektor med å identifisere og håndtere uakseptabel risiko. Bredden i rådgivningsmiljøet vårt gjør oss i stand til å løse ulike utfordringer innen risikofaget, men spisskompetansen vår vil fortsatt være vurderinger av tilsiktede uønskede handlinger.  

Når vi bistår norske virksomheter med å vurdere risiko baserer vi arbeidet på anerkjente tilnærminger, eksempelvis Norsk Standard 5814:2021 og Norsk Standard 5832:2014. Typisk tilpasser vi tilnærmingen til krav og føringer i norske lover og forskrifter, og ytterligere til virksomheters interne rammeverk for sikkerhetsstyring og/eller risikostyring. Vårt fokus er å fasilitere en prosess hvor vi identifiserer og beskriver usikkerhet forbundet med verdiene i virksomheten, trusselbildet verdiene står overfor og sårbarheter i virksomheten som kan utnyttes av uvedkommende.  

Hva kan vi tilby? 

Vår ambisjon er alltid at risikovurderingsprosessen skal resultere i et gjennomsiktig beslutningsgrunnlag som gir virksomheten mulighet til å ta informerte beslutninger om rett prioritering av de ressursene man har til rådighet. 

Våre rådgivere har oppdatert kunnskap om trender og utviklingstrekk i trusselbildet, noe som gjør oss i stand til å gi tilpassede råd om sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategier og spesifikke anbefalinger om forebyggende sikkerhetstiltak for å redusere risiko. Ofte gir vi slike råd i tilknytning til risikovurderingsprosessen, hvor vi søker å balansere både forventet sikkerhetseffekt og forholdsmessighet i de tiltakene vi anbefaler.  

Kontaktpersoner:

Beredskap

Vårt mål er at virksomheter skal bli selvhjulpne, og dermed best mulig i stand til å takle uønskede hendelser dersom de inntreffer. Noen ganger kan det likevel være nyttig eller nødvendig å få støtte, og da stiller vi opp som rådgiver og bidragsyter, også i selve krisehåndteringen. Vi søker å dekke den enkelte virksomhets behov, med rådgivere som har strategisk, operasjonell og taktisk erfaring. 

Typiske oppdrag vi utfører: 

 • Beredskapsrådgivning, beredskapsanalyser og evalueringer 
 • Beredskapsplanlegging, utarbeidelse av beredskapsplanverk  
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser 
 • Opplæring av personell som har en rolle i virksomhetens beredskapsarbeid 
 • Evaluering av håndteringen etter konkrete hendelser  
 • Kontinuitetsplanlegging og konsekvensanalyser 

Flere av våre rådgivere har operativ erfaring fra større beredskapsorganisasjoner, mens andre har bred erfaring fra analyse-, utrednings- og utviklingsarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.  

Beredskapsøvelser  

BDO bistår kunder med alt fra planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike former for beredskapsøvelser. Beredskapsøvelser er en viktig del av beredskapsarbeidet. Formålet med øvelser kan variere, men vil i hovedsak ha som formål å teste ut om den teoretiske tiltenkte handlemåten (beredskapsplanverket) samsvarer med slik man i praksis håndterer en uønsket hendelse. I tillegg avholdes beredskapsøvelser som et ledd i kompetanse- og kulturbygging.  

Ved planlegging av beredskapsøvelser har BDO særlig fokus på  

 • Ledelse 
 • Roller og ansvar  
 • Koordinering av oppgaver  
 • Samarbeid med eksterne aktører  

BDO har lang erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser. Vi har bistått offentlige og private virksomheter innen ulike sektorer. Våre rådgivere hjelper deg med å velge øvelsesformen som passer din virksomhet best. 

Kontaktpersoner:

Sikkerhetsstyring

Formålet med et styringssystem for sikkerhet er å understøtte de sikkerhetstiltakene som virksomheten er avhengig av for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Sikkerhetsstyring omfatter ulike sikkerhetsdisipliner, som for eksempel informasjonssikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet, beredskap og driftskontinuitet, som til sammen er avgjørende for en god måloppnåelse. Et velfungerende styringssystem for sikkerhet sørger for at både proaktive og reaktive sikkerhetselementer og øvrige krav til god virksomhetsstyring blir ivaretatt, på en helhetlig måte. 

Vi anbefaler at sikkerhetsstyring integreres i den øvrige virksomhetsstyringen, i en struktur som tilrettelegger for regelmessige tilpasninger og kontinuerlig forbedring. BDO kan bistå store og små virksomheter i de ulike fasene av sikkerhetsarbeidet. 

Hva kan BDO bistå med? 

Planleggingsfasen  

 • å identifisere eksterne krav og forpliktelser samt interne målsetninger 
 • å vurdere risiko og foreslå risikoreduserende tiltak (les mer om dette under risikovurderingsfanen)  
 • å identifisere hensiktsmessige roller og ansvarsområder 

Gjennomføringsfasen  

 • å implementere organisatoriske sikkerhetstiltak  
 • å videreutvikle sikkerhetskompetanse og bevissthet 

Evalueringsfasen  

 • måling, øving og revisjon for å evaluere styringssystemet, sikkerhetsnivå og effekten av etablerte sikkerhetstiltak  

Forbedringsfasen 

 • å forberede og fasilitere ledelsens årlige gjennomgang  
 • å identifisere behov for endringer i virksomhetens styringssystem for sikkerhet  

Kontaktpersoner:

Fagmentor for sikkerhet og beredskap

Vi vet at sikkerhetspersonell kan mangle en samtalepartner for å diskutere hvordan de kan drive sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet. Med en fagmentor vil du få en uavhengig part å diskutere med. Mentorordningen i BDO er designet for at du skal ha en samtalepartner når det kommer til planlegging av arbeidet, strategi og valg av tiltak, oppfølging og kontroll, samt rapportering.   

Målgruppen for denne ordningen er personell som savner retning eller gjennomslagskraft i møte med sikkerhetsutfordringer i egen virksomhet. Dette kan være ledere som har et ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet, eksempelvis CSO, CISO, sikkerhetsleder, eller beredskapsleder. En fagmentorordning kan gi mange fordeler på det personlige plan, men virksomheten som helhet vil også dra nytte av ordningen. Fagmentorordningen kan bidra til en positiv utvikling av kulturen og kompetanseutviklingen i virksomheten.  

God faglig utvikling av ansatte innenfor sikkerhet og beredskap vil gjøre virksomheten bedre rustet til å møte fremtidens sikkerhetsutfordringer. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.