Styrearbeid

Rådgivning og veiledning for godt styrearbeid

Din utførelse av arbeidet som styreleder eller som styremedlem har betydning for utviklingen av din virksomhet, enten du er i en næringsvirksomhet, en organisasjon, et lag eller en forening.

Godt styrearbeid dreier seg om å forstå styrets rolle, om å forstå sitt og styrets ansvar og ikke minst om å forstå hvordan rollen skal utøves for å være til inspirasjon for daglig leder og administrasjonen på den ene siden, og være et tillitsorgan for ivaretakelse av selskapets og eiernes interesser på den andre siden. Det hviler et stort ansvar på styret og styrets medlemmer. I utvidet forstand gjelder dette ansvaret ovenfor ansatte, eiere, kreditorer, samfunnet, kunder, samarbeidspartnere, myndighetene og andre interessegrupper.


BDO tilbyr rådgivning for styrearbeid

BDO ønsker å bidra til godt styrearbeid. BDO har utviklet et sett av tjenester som er særlig relevante for deg og ditt styre:

 • Styreevaluering, digital basisundersøkelse med etterfølgende rapportering, eller utvidet evaluering ved bruk av intervjuer og presentasjon av  vurderinger og råd
 • Coaching av styremedlemmer
 • Introduksjon til styremedlemmer i deres arbeid og ansvar
 • Opplæring og dilemmatrening for styret i ulike fagtemaer
 • Rådgivning knyttet til Corporate Governance, herunder organisering av utvalg rundt styret, med rolle- og ansvarsavklaringer
 • Bistå med utvikling av styrende dokumenter, f.eks. styreinstruks, fullmaktssystemer o.l.
 • Bistå med faglige råd og utredninger og analyser som støtte for styrets beslutninger, f.eks. knyttet til organisering eller restrukturering
 • Evaluering av virksomhetens måloppnåelse
 • Evaluering av virksomhetens styring og kontroll
 • Etablering av internrevisjonsfunksjon
 • Utførelse av internrevisjon
 • Sammen med ledelsen og styret identifisere virksomhetens risikoområder og utarbeide forslag til tiltak for å kontrollere risiko
 • Styrets egenevaluering


Et godt sammensatt styre kan bidra til at en virksomhet drives godt og lykkes i å nå sine mål. Styreevaluering er viktig for å sikre at styret er satt sammen og jobber på en god måte, og er en naturlig del av styrearbeidet. BDO har utviklet et verktøy for styrets egenevaluering, som ofte er en årlig evalueringsprosess.

En styreevaluering tar for seg viktige tema for godt styrearbeid; både allmenne tema for styrearbeid og særskilte fokusområder for ditt styre. Formålet er å gi eier, styret og ledelsen et godt grunnlag for korreksjon og forbedring av styrets arbeidsmåter, sammensetning og funksjon.


Tema som dekkes i en styreevaluering:


 • Styrets kontroll med virksomhetens drift og utvikling
 • Styrets saksbehandling
 • Styrets bidrag til virksomhetens drift og utvikling
 • Forberedelse og gjennomføring av styrets møter
 • Styrets samarbeid med daglig leder
 • Styrets samarbeid med evt. andre utvalg og funksjoner
 • Styrets sammensetning


Styreevalueringen er basert på gjennomarbeidede tema og spørsmål, og er rask enkel og lite ressurskrevende. Innledningsvis gjør BDO en avstemming med oppdragsgiver, hvor det eventuelt kan gjøres justeringer av spørsmål og tema ut ifra ønske og behov. Selve gjennomføringen er nettbasert, individuell spørreundersøkelse utviklet av BDO for våre kunder og tar normalt 15-30 minutter per styremedlem. Resultatene fra undersøkelsen presenteres i møte og i en skriftlig rapport. Styreevalueringen gjennomføres til et forhåndsavtalt fast honorar.


Tilleggsleveranser til styreevaluering

Mulighet for tilleggstemaer og skreddersydde spørsmål til ditt behov.

 • Mulighet for at BDO intervjuer styremedlemmer, med dybdeanalyse på utviklingsområder.
 • Mulighet for bistand fra BDO til å identifisere utviklingstiltak og følge opp at disse realiseres.
 • Foredrag fra BDO med ulike temaer knyttet til styrets arbeid og ansvar.
 • Introduksjon til nye styremedlemmer gjennom kurs i styrearbeid.
 • Coaching av styreleder i styreledelse.
 • Publikasjonen BDO Innsikt - Styrets arbeid og ansvar inneholder relevante temaer for deg. Denne gir en dypere praktisk innsikt i ditt ansvar og dine oppgaver som styreleder og styremedlem.


Spør oss om hvordan vi kan støtte deg og ditt styre.Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Vi kan hjelpe deg med å møte krav til bærekraft.