1:
  • Varslingsrutiner

Varslingsrutiner

Arbeidsmiljøloven krever at virksomheter med mer enn fem ansatte skal utarbeide skriftlige varslingsrutiner. Rutinene skal utarbeides i samråd med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. ​Formålet med varslingsrutinene er blant annet å gi en beskrivelse hvordan man kan varsle i din virksomhet og hvordan varsler skal behandles. 

 

Hva bør en varslingsrutine omfatte? 

Formålet med en varslingsrutine er blant annet å beskrive hvordan man kan varsle i egen virksomhet og hvordan varsler skal behandles.  

En dekkende varslingsrutine bør tydeliggjøre roller og ansvar ved mottak, håndtering og en eventuell oppfølging av varsler. Dette omfatter gjerne blant annet ledelsen i virksomheten, et internt og/eller eksternt varslingsmottak, hovedansvarlig for varslingsordningen, verneombud og tillitsvalgt.  

Varslingsrutinene bør presisere fremgangsmåten for intern varsling og interne behandlingsrutiner for innkomne varsler. Viktige momenter å hensynta er anonymitet, prinsipper for håndtering av varsler, og kommunikasjon med relevante parter i saken. 

 

Hva kan vi bistå med? 

BDO bistår med å utarbeide varslingsrutiner som oppfyller krav i arbeidsmiljøloven, og som gir grunnlag for en god og etterprøvbar behandling av varsler. Ved behov vurderer vi eksisterende rutiner ut fra erfaring og vår forståelse av beste praksis.  

Varslingsrutinen må gjøres kjent for de som skal bruke den. Brukerne må få tilstrekkelig informasjon om virksomhetens rutiner for at de skal kjenne seg trygge med å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. ​BDO bistår din virksomhet med medarbeiderinvolvering og bevisstgjøring av varslingsrutinene og varslingsordningen i din virksomhet.  

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen varsling? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.   

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code