• E-læringskurs i sikkerhetsloven

E-læringskurs i sikkerhetsloven

Endringer i samfunnets verdier, digitalisering, sikkerhetstrusler og sårbarheter påvirker nasjonale sikkerhetsinteresser. Som svar på utviklingen i risikobildet ble ny sikkerhetslov vedtatt og trådte i kraft 1.januar 2019. I e-læringskurset vil du få presentert sentrale bestemmelser i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, med eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Du kan velge å ta alle fire moduler eller plukke ut de modulene som passer best for deg og din virksomhet.  

 

Hvem passer kurset for?

Hovedmålgruppen for kurset er personer i styrende eller kontrollerende funksjoner i virksomheter som er, eller kan bli, omfattet av sikkerhetsloven. Eksempler er personer i sikkerhetsfaglige stillinger (stab/andrelinje/rådgivere), samt personer med sentrale roller innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance, internrevisjon, eiendom, IKT eller innkjøp.  

 

Velg mellom flere moduler


Modul 1 – Introduksjon til hva sikkerhetsloven går ut på

I denne modulen redegjøres det for bakgrunnen for at vi fikk en ny sikkerhetslov, formålet med loven, hvem og hva loven gjelder for, samt tilsyn og sanksjoner hjemlet i loven. I tillegg vil  de viktigste endringene fra forrige sikkerhetslov (lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 1998) gjennomgås.

Pris kr 1000,-


Modul 2: Styring av sikkerhetsarbeidet etter sikkerhetsloven

Denne modulen viser til styringssyklusen som bestemmelsene i sikkerhetsloven legger opp til, de ulike fasene og hvilke komponenter som må inngå i hver av fasene.

Pris kr 1000,-

 

Modul 3: Sikkerhetslovens krav til sikkerhetstiltak for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå

I denne modulen gjennomgås kravene til gradering/klassifisering av informasjon, informasjonssystem, objekt og infrastruktur, samt mange av kravene om hvordan slike verdier skal beskyttes.

Pris kr 1500,-

 

Modul 4: Sikkerhetslovens krav om sikkerhet i anskaffelser

Denne modulen utdyper kravene til sikkerhet i anskaffelser til skjermingsverdige verdier eller som kan påvirke slike verdier på annen måte, samt det loven kaller sikkerhetsgraderte anskaffelser. 

Pris kr 1000,-

 

Modul 5: Avsluttende prøve

Dersom du ønsker å teste kunnskapen din om sikkerhetsloven og virksomhetsikkerhetsforskriften, kan du ta vår avsluttende prøve. I prøven er det spørsmål fra alle de fire læringsmodulene. Du behøver imidlertid ikke å ha gjennomført noen av læringsmodulene for å ta prøven, f.eks. hvis du bare vil teste kunnskapen du har fra før.

Pris kr 500,- (gratis for deltakere som har gjennomført modul 1-4).

 

Som del av kurset gis alle kursdeltakere mulighet til å delta på en samling for dialog med en våre fremste fageksperter i sikkerhetsloven. Samlingen legges opp som en spørsmål/svar-sesjon der vi svarer på spørsmål fra kursdeltakerne, og varer en time. Meld deg på en av de månedlige samlingene under ved å sende en e-post til [email protected]. Du vil deretter få tilsendt lenke til samlingen. Datoene frem til jul er følgende:

  • Torsdag 26.august fra klokken 10:00 til 11:00
  • Onsdag 22.september fra klokken 09:00 til 10:00
  • Tirsdag 12.oktober fra klokken 12:00 til 13:00
  • Onsdag 17.november fra klokken 13:00 til 14:00
  • Torsdag 09.desember fra klokken 10:00 til 11:00.

 

Bestill kurset

Bestill de modulene du ønsker her og du vil få tilsendt link til kurset innen 24 timer. Faktura sendes til samme e-postadresse. Ved behov for bestilling til flere personer samtidig, ta kontakt med oss på [email protected]

I uke 28 og 29 vil det ikke sendes ut linker til kurs i sikkerhetsloven. Det er allikevel mulig å bestille i denne perioden, men da vil du motta kurslinker først i uke 30. Ha en fin sommerferie!