Forebyggende og compliance-tjenester

Et bærekraftig arbeidsliv forutsetter anstendige arbeidsforhold, i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Ansatte må ha muligheten til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og arbeidsgiver må aktivt kunne forebygge risiko og kritikkverdige forhold. BDO bistår med etablering og drift av varslingstjenester, identifisering av tredjeparters integritetsrisiko, forebygging av korrupsjon og etterlevelse og kontroll av operasjonell risiko.

 


Varsling

Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha skriftlige rutiner for intern varsling. En velfungerende varslingsordning bidrar til at virksomheten etterlever lover, regler og retningslinjer. Den kan forebygge omdømmetap og økonomisk skade, og bidra til et bedre arbeidsmiljø.

Vi kan bistå med:

 • Etablering og drift av ekstern varslingstjeneste for kunder
 • Mottak og håndtering av varslingssaker, ev. oppfølging/gransking av varslingssaker
 • Varslingsråd, utarbeidelse av varslingsrelatert dokumentasjon, herunder varslingsrutiner

Les mer om varslingstjenester her. 

 

Bakgrunnssjekk/Integrity Due Diligence (IDD)

Formålet med en IDD er å belyse forhold vedrørende en tredjepart. Det kan dreie seg om informasjon om straffbare forhold, brudd på lover og regler, pålagte sanksjoner, konkurser eller andre forhold som medfører tvil om forretningspartnerens integritet. En IDD identifiserer integritetsrisikoer tilknyttet juridiske enheter, nøkkelpersoner og eiere.

Vi hjelper blant annet med:

 • Grunnleggende sjekk av compliancedatabaser, foretaksregistre og mediadatabaser
 • Grundig identifisering, kartlegging og rapportering av forhold relatert til integritetsrisikoer
 • Opplæring og kursing av ansatte og bistand til utforming av interne rutiner og prosesser
 • Strukturert kartlegging av forhold tilknyttet personer eller tredjeparter

BDOs undersøkelser er risikobaserte og tilpasses den enkelte kundes behov. Les mer her.

 

Antikorrupsjon

Korrupsjon er skadelig for både samfunnet og for virksomheter. For din bedrift kan korrupsjon føre til tap av omdømme og tillit, økonomiske tap og straffeforfølgelse.

BDO har lang erfaring med forebygging av korrupsjon.

Vi utfører blant annet følgende oppdrag for våre kunder:

 • Risikovurderinger
 • Evaluering av rutiner for å avdekke korrupsjon og misligheter
 • Forbedring av rutiner og retningslinjer
 • Integritets- og bakgrunnsundersøkelser av ansatte og samarbeidspartnere
 • Tredjepartsrevisjoner og kontroll av underleverandører
 • Kurs og opplæring rettet mot ansatte og leverandører

Les mer om antikorrupsjon her.

 

Antihvitvasking

Finanstilsynet har de senere år økt kontroll av aktører underlagt hvitvaskingsloven, og EUs hvitvaskingsdirektiv pålegger plikter. Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbytte fra straffbare handlinger. Rapporteringspliktige er blant annet banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere, advokater, revisorer og regnskapsførere. BDO bistår regelmessig rapporteringspliktige virksomheter med rådgivning relatert til ulike problemstillinger innen fagfeltet antihvitvasking og terrorfinansiering.

Vi hjelper blant annet med:

 • Metodikk, fasilitering og gjennomføring av virksomhets-innrettet risikovurdering
 • Organisering av «de tre forsvarslinjer», herunder sikre uavhengighet mellom utførende og kontrollerende funksjoner  
 • Utarbeidelse og oppdatering av styrende dokumentasjon med bakgrunn i risikovurdering/lovkrav
 • Utforming og gjennomføring av kundetiltak og eventuelle undersøkelser av mistenkelige forhold
 • Analyse, parametersetting og optimalisering av systemer som ivaretar krav etter hvitvaskingsreglene
 • Utforming av kompetansekrav og innhold til kurs og opplæringsmateriale, tilpasset ansvar og funksjon 

Les mer om antihvitvasking her.

Kontaktperson:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.