• Borevisjon

Borevisjon og andre tjenester ved konkurs

Ved en konkurs er det svært viktig at boet tilføres midler til kreditorenes beste. Derfor bør det alltid engasjeres en borevisor, eller en revisor som bomedhjelper, som kan hjelpe til med nettopp dette.

I tillegg til å bistå i arbeidet med å tilføre boet midler, vil borevisor bistå bostyrer i hans/hennes oppgaver etter konkursloven § 85, som å gjennomgå debitors regnskaper og forretningsførsel. Dette vil øke kvaliteten på boets arbeid og også svært ofte medføre at boet faktisk tilføres midler.

Ofte er det stor mengde informasjon borevisor skal gå gjennom i et konkursbo. Typiske forhold som borevisor vil undersøke: 

  • Er det noen forhold som kan medføre at boet blir tilført midler? Det inkluderer mulige omstøtelige og/eller erstatningsbetingende forhold, og om det foreligger eiendeler utover hva som er oppgitt ved boets åpning.
  • Er det øvrige forhold rundt skatter og avgifter som kan tilføre boet midler? Det kan ofte være tilbakeføring av underskudd eller tilbakeføring av innbetalt merverdiavgift.
  • Har det vært transaksjoner med debitors nærstående?
  • Hva er årsakene til konkurs?
  • Har selskapets tillitsmenn opptrådt forsvarlig?
  • Finnes det eventuelle erstatningsbetingende forhold, herunder om det foreligger ulovlige uttak av noe slag, som kan tilbakeføres boet eller kreditorfellesskapet?
  • Er det eventuelle straffbare forhold knyttet opp til driften?

Borevisor bistår også ofte bostyrer i boarbeidet for øvrig, for eksempel med vurdering av hvilke krav som kan godkjennes som dividendeberettiget.

BDO har betydelig kompetanse og erfaring innenfor området. Vi kan håndtere alt fra mindre konkursboer til større, komplekse boer. Ta kontakt med en av oss for å se hvordan vi kan hjelpe dere.