Blogg:

Er du klar over rapporteringskravet for likestilling og mangfold?

23. februar 2022

Maud Drange, Manager, rådgivning |

En kvinne og en mann står foran en bygning

 

I 2020 ble aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven forsterket. Kravet innebærer at alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt for likestilling og ikke-diskriminering, men hvem som skal rapportere på dette eksternt avhenger av størrelse på virksomheten.  

 

Hva innebærer loven? 

Hovedmålet med aktivitets- og redegjørelsesplikten er å sikre at norske selskaper jobber systematisk med likestilling og mangfold i virksomheten. I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven har alle virksomheter i Norge en aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Det innebærer at arbeidsgivere – uavhengig av størrelse – er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig med dette: 

  • Aktivt – Virksomheten skal iverksette konkrete tiltak 
  • Målrettet – Virksomheten skal definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig 
  • Planmessig – Virksomheten skal utarbeide og følge en bevisst strategi 

Hensikten er å avdekke eventuelle utfordringer som finnes i virksomheten slik at det kan settes i verk tiltak for å hindre diskriminering og fremme likestilling. Arbeidet skal dokumenteres.

 

Hvem skal rapportere? 

Alle offentlige virksomheter – uavhengig av størrelse - og private virksomheter med mer enn 50 ansatte skal rapportere i henhold til kravene i ARP. Det er viktig å merke seg at det er antall ansatte og ikke antall årsverk som er styrende for redegjørelsesplikten. Redegjørelsesplikten følger også den juridiske enheten og er bare knyttet opp mot antall ansatte. Den gjelder ikke på konsernnivå, men kun for det enkelte foretak. 

Private virksomheter med 20-50 ansatte skal også rapportere på dette, hvis en av partene i virksomheten krever det. Dette innebærer at lovkravet direkte innbefatter over 10 000 private virksomheter i Norge per februar 2022, og at over 20 000 norske virksomheter må rapportere på lovkravet dersom en av partene ønsker det.

 

Hva skal det rapporteres på?  

Rapporteringen er en todelt rapportering. Den første delen er en kvantitativ rapportering over den faktiske tilstanden av kjønnslikestillingen i virksomheten. Det vil si:  

  • kjønnsbalansen totalt i virksomheten (antall) 
  • midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall eller prosent) 
  • ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall eller prosent) 
  • antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn i gjennomsnitt 
  • lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper basert på «likt arbeid» og «arbeid av lik verdi» (annet hvert år) 
  • kjønnsforskjell i ufrivillig deltid (annet hvert år) 

Den andre delen er en skriftlig redegjørelse om hvordan virksomheten arbeider i henhold til aktivitetsplikten. Det gjelder blant annet hvilke retningslinjer, prinsipper og prosedyrer som benyttes for å ivareta hensynet til likestilling og ikke-diskriminering, hvordan virksomheten har arbeidet strukturert med arbeidet gjennom året, hva er resultatet av arbeidet og hvem har deltatt i arbeidet. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med representanter fra de ansatte.  

 

Hvor skal dette arbeidet rapporteres? 

Rapporteringen skal skje i årsberetning/årsrapport eller annet offentlig tilgjengelig dokument. Med offentlig tilgjengelig dokument menes et dokument som er tilgjengelig på virksomhetenes hjemmeside eller på annen måte dersom virksomheten ikke har en hjemmeside. Dersom det rapporteres i annet offentlig dokument skal det i årsberetningen henvises til hvor dette dokumentet er. Det er videre ikke tilstrekkelig å henvise i årsberetningen at det vil komme en redegjørelse på et senere tidspunkt, redegjørelsen må være utarbeidet.  

 

ARP er et godt virkemiddel for å jobbe med bærekraftig utvikling i egen virksomhet 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et godt verktøy for å jobbe med den sosiale dimensjonen i bærekraft og å vise samfunnsansvar. Plikten treffer blant annet på bærekraftsmål nummer fem «Likestilling mellom kjønnene» og bærekraftsmål nummer åtte som blant annet handler om å fremme full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Forskning har også vist positive sammenhenger mellom mangfold i virksomheter og økt medarbeidertilfredshet, bedre kundeforståelse, bedre beslutningstagning, økt lønnsomhet og tiltrekning av de største talentene. Det fordrer imidlertid at ledelsen tilrettelegger og bruker ulikhetene.

 

Hvordan starte arbeidet?  

BDO anbefaler å starte med å få en oversikt over hva dere allerede gjør i dag for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Mange gjør mye allerede, men har ikke satt dette i system. Videre anbefaler vi at dere setter dere mål og etablere en plan for å nå målene i tillegg til å etablere gode rutiner for oppfølging, evaluering og rapportering av resultatene. Arbeidet med likestilling og diskriminering er et kontinuerlig arbeid og det må stadig settes nye mål og utviklingsområder.  
 
Vil dere vite mer kan dere se BDO sitt webinar om lovkravet. Ta gjerne også kontakt om dere ønsker mer informasjon.  
 
Dere finner mer informasjon om tjenestene BDO tilbyr innenfor bærekraft her

 

Les også:  
Nye rapporteringskrav om likestilling og diskriminering