• Slik skal flypassasjeravgiften differensieres

Slik skal flypassasjeravgiften differensieres

28. januar 2019

Skattedirektoratet sendte i midten av desember 2018 ut forslag om endringer av flypassasjeravgiften på høring.

Satsen for 2019 er fastsatt til kr 84 pr passasjer, en økning på kr 1 fra 2018, og omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Med "ervervsmessig flyging" menes all flyging unntatt militærflygning og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulanse­tjeneste. Det er også fritak for flyselskapenes ansatte på tjenestereise, barn under 2 år, transitt- og transferpassasjerer og NATO-personell. Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en avgiftspliktig flyging.

På bakgrunn av Regjeringens forslag har Stortinget vedtatt at flypassasjeravgiften skal legges om i miljøvennlig retning. Avgiften skal differensieres etter avstand slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats enn andre flyreiser. Dette betyr at dagens sats på kr 84 pr passasjer, deles i en lav sats på kr 74 og en høy sats på kr 200.

De foreslåtte endringene er som følger:

 

  • Den lave satsen skal gjelde flyginger med sluttdestinasjon i Europa dersom avstanden til hovedstaden i destinasjonslandet er nærmere enn 2 500 km fra Oslo. Dette omfatter de fleste EØS-land. Det foreslås at flyginger til alle land i EØS-området, i tillegg til Sveits (og Storbritannia etter uttreden av EU), omfattes av lav sats. Flyginger til for eksempel Tyrkia får derimot høy sats, siden Ankara ligger mer enn 2 500 km fra Oslo. (For fullstendig oversikt over land, se høringsnotates link under). Hvordan den avgiftsmessige avgrensningen knyttet til disse områdene skal forankres i det formelle regelverket, vil bli nærmere vurdert, og Skatteetaten ber særskilt om høringsinstansenes innspill til dette.

 

  • Videre foreslås en definisjon av begrepet "sluttdestinasjon" i forskriften § 3-22-1 nytt femte ledd. Med "sluttdestinasjon" menes den destinasjonen der reisen, i henhold til billett eller annet reisedokument, er planlagt å ende, uavhengig av hvor mange delflyginger reisen består av.

 

  • Når det gjelder fritaket for transfer- og transittflyginger, er gjeldende rett at den første flygingen i en transitt- eller transferreise er avgiftspliktig – forutsatt at avgangslufthavnen er norsk – mens alle påfølgende flyginger er fritatt for avgift. Dette fremgår av forskriften § 3-22-5 annet ledd. Omlegging av avgiften medfører at satsen for den første flygingen nå vil avhenge av reisens sluttdestinasjon. For transitt- og transferreiser med sluttdestinasjon i Europa (innenfor 2500 km fra Oslo) vil den første delreisen få lav sats, ettersom sluttdestinasjonen er i Europa. Dersom sluttdestinasjonen i en transfer- eller transittreise derimot ligger utenfor Europa (mer enn 2500 km unna Oslo), skal det betales høy sats selv om den første delreisen skjer til en lufthavn i Europa. Høy sats kan dermed ikke omgås ved å mellomlande i Europa underveis til sluttdestinasjonen. For en reise fra Oslo (eller en annen norsk flyplass) til Bangkok, med mellomlanding i København, skal flygingen fra Oslo til København for eksempel belastes med høy sats.

 

Med "transitt"- og "transfer"-flyginger menes henholdsvis påfølgende flyginger med samme fly, og påfølgende flyginger med annet fly. For å omfattes av transfer-fritaket, kreves det at den påfølgende flygingen må påbegynnes innen 24 timer etter den foregående. Man mister ikke fritaket ved forsinkelser.

Regjeringen mener differensiereringen kan ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter langdistansereiser.

Omleggingen skal etter planen skje fra 1. april 2019, og alle flighter fra og med denne dato vil da bli belastet den nye avgiften. Det betyr at billetter som allerede solgt fra flyselskaper vil bli etterberegnet i henhold til ny sats.

Omleggingen krever forskriftsendring er nå på høring, og kan leses i sin helhet på Skatteetatens sine hjemmesider: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/horinger/flypassasjeravgift-differensiering/.

Høringsinnspill må sendes Skatteetaten innen 1. februar 2019.