1:
  • Årsregnskap og skatteskjema i ett dokument?
Blogg:

Årsregnskap og skatteskjema i ett dokument?

22. februar 2019

Jan Terje Kaaby, Director Fagavdelingen |

Nye forenklinger gjør at noen regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper fra og med regnskapsåret 2018 kan slippe å utarbeide både årsregnskap og skatteskjemaer. I stedet kan den skattemessige næringsoppgaven brukes også som foretakets årsregnskap.

 

Hvem kan benytte forenklingene?

Forenklingsreglene kan benyttes av

  • regnskapspliktige enkeltpersonforetak (ENK)
  • regnskapspliktige ansvarlige selskaper (ANS og DA) hvor ingen av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar

Foretakene må i tillegg defineres som små foretak, altså oppfylle to av tre vilkår:

  • salgsinntektene må ikke overskride 70 millioner kroner i året
  • balansesummen må ikke overskride 35 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret må ikke overskride 50 årsverk

Hva betyr forenklingene?

Regnskapsplikt innebærer at foretaket må utarbeide et årsregnskap, som sendes inn til Regnskapsregisteret og gjøres offentlig tilgjengelig. Å avlegge årsregnskapet etter reglene om begrenset regnskapsplikt, betyr at regnskapsplikten oppfylles ved rapportering av informasjon utarbeidet etter skattereglene i stedet for særskilt utarbeidet årsregnskapsinformasjon etter regnskapslovens ordinære regler.

Foretaket kan selv velge om det ønsker å benytte skatterapporteringen som sitt årsregnskap etter de nye forenklingsreglene, eller om det ønsker å utarbeide et separat årsregnskap etter ordinære regnskapsregler (som tidligere). Valget har ingen betydning for en eventuell revisjonsplikt.

Skattedirektoratet har utarbeidet en egen næringsoppgave 5 som skal benyttes av foretak som velger å benytte skatterapporteringen som sitt årsregnskap etter de nye forenklingsreglene. Den regnskapspliktige kan velge mellom å

  • benytte næringsoppgave 5 som sitt årsregnskap, slik skjemaet er utformet
  • utarbeide et separat årsregnskap med sammendratt informasjon fra næringsoppgave 5 og begrensede noteopplysninger

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om den nye forenklingsmuligheten, finner du de aktuelle reglene i  regnskapsloven § 3-2 b og NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt. Ny næringsoppgave 5 med rettledning finner du her.

Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i BDO hvis det er noe du lurer på.