• SkatteFUNN
Blogg:

BDO - din samarbeidspartner på SkatteFUNN

05. juni 2018

Irene Bredvold Weiby, Partner, BDO Advokater |

I flere nyhetsoppslag det siste året har vi kunnet lese om at skattemyndighetene har hatt omfattende kontroller av selskapers håndtering av skatteFUNN. Stikkprøver viser at halvparten av kontrollene har avdekket feil i tilknytning til skatteFUNN. Hva skyldes dette? Er ordningen så komplisert at det er umulig å ikke gjøre feil?

Kort om skatteFUNN-ordningen

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Gjennom SkatteFUNN kan bedriften få inntil 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Ordningen har blitt Norges største støtteordning for innovasjon. For inntektsåret 2017 var det i alt 7 628 godkjente prosjekter. Dette er en økning på 10 % sammenlignet med året før. Norske bedrifter hadde i 2017 et budsjettert skatteFUNN-fradrag på om lag 5,6 milliarder kroner. 58 % av bedriftene som hadde skatteFUNN-prosjekter i 2016, hadde færre enn 20 ansatte.

Egen kontrollgruppe i skatteetaten

Skatteetaten har nedsatt en egen spesialgruppe som kontrollerer skatteFUNN. Over halvparten av de 200 selskapene som ble utsatt for kontroll det siste året, har ifølge skattemyndighetene overrapportert timebruken, og uttaler at dette er et  gjentakende problem. Skattemyndighetene opplyser at de også har avdekket andre varianter av feil knyttet til ordningen. Som følge av funnene fra gjennomførte kontroller, varsles det om at skattemyndighetene vil fortsette sin kontrollvirksomhet.

Varsles om regelendringer

Forskningsrådet og skattemyndighetene har fremlagt flere forslag til regelendringer for Finansdepartementet. Noen av regelendringene vil trolig gjelde føring av timer for egne ansatte som jobber med prosjektet. Det er ikke gitt noen informasjon om når vi kan forvente endringene eller hva disse vil bestå i mer konkret. Ordningen er under evaluering etter oppdrag fra Finansdepartementet. Enn så lenge må vi derfor forholde oss til eksisterende regelverk.

Hva går galt?

Vår erfaring fra flere saker er at skattemyndighetene stiller strenge krav til hva som godtas som dokumentasjon. Det må kunne dokumenteres at den FoU-enkelte kostnad er knyttet til gjennomføringen av det godkjente prosjektet. Dette gjelder så vel bruk av egne ansatte som anskaffelse av utstyr og tjenester.

Ofte går kontrollperioden flere år tilbake i tid og prosjektet kan være fullført for lengst. Dessverre har ikke alle et like godt system for å følge opp et skatteFUNN-prosjekt. Det kan da være vanskelig å begrunne hvordan de ulike kostnader knytter seg til gjennomføringen av prosjektet. Spesielt kan dette være utfordrende dersom det har vært utskiftninger i ledelsen.

Etter vår oppfatning kunne flere feil ha vært unngått dersom selskapet hadde vært noe mer oppmerksomme på hvilke krav som gjelder. Manglende spesifisering og dokumentasjon kan medføre at kostnaden ikke medtas i prosjektregnskapet. Nedenfor gis en kort gjennomgang av de viktigste tingene som må være på plass for å kunne få skatteFUNN-fradrag.

Generelle vilkår for skatteFUNN

Hvilke FoU-kostnader som kan gi grunnlag for skatteFUNN-fradrag bestemmes med utgangspunkt i godkjennelsesbrevet fra Forskningsrådet. Det er kun merkostnader som bedriften har hatt som følge av det godkjente prosjektet som kan inngå i skatteFUNN-regnskapet. SkatteFUNN skal ikke finansiere ordinær drift eller investeringer i bedriften.

Listen nedenfor angir hvilke vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve fradrag etter skatteFUNN-ordningen:
• Prosjektet må være godkjent av Forskningsrådet
• Kostnadene må være fradragsberettigede i sin alminnelighet etter skattelovens kapittel 6
• Kostnadene må være direkte knyttet til prosjektet
• Kostnadene må tidfestes til prosjektgodkjenningsperioden
• Kostnadene må være attestert av revisor

Krav til prosjektregnskap

Skattyter plikter å ha et prosjektregnskap som på oppfordring skal legges frem for skattemyndighetene. Prosjektregnskapet må dokumentere både faktiske og beregnede kostnader. Det er ikke gitt noen spesielle formkrav til prosjektregnskapet, men det må tilfredsstille generelle krav til bokføring.

Kostnader knyttet til egne ansatte

Ved beregning av lønnsutgiftene tas det utgangspunkt i medarbeidernes normale årslønn. Timesatsen settes til 1,2 promille av årslønnen. Timelønn over NOK 600 vil ikke kunne gi grunnlag for skatteFUNN-fradrag. For en heltidsansatt som jobber full tid på prosjektet, kan maksimalt 1 850 timer per år inngå i beregningen. Ulønnet arbeidsinnsats vil ikke kunne inngå i fradragsgrunnlaget.

Vi minner om at den beregnede lønnskostnaden også skal dekke en del av kostnadene knyttet til det å ha ansatte. Foruten lønn, skal sjablongen blant annet dekke arbeidsgiveravgift, pensjoner, forsikringer knyttet til den ansatte, husleie, telefon, data, kantine og generelle administrative funksjoner etc.

Det er kun hvis kostnaden kan tilordnes prosjektet spesifikt, at administrative kostander kan komme i tillegg til beregningen. Dersom det for eksempel er nødvendig å leie egne lokaler hvor uttesting skal foregå, vil kostnadene kunne inngå i prosjektregnskapet i sin helhet. Hvis man kun bruker egne eksisterende lokaler, vil ikke husleiekostnader kunne belaste prosjektet.

Timelister skal kunne legges frem for skattemyndighetene dersom de etterspørres. Disse skal dokumentere hvem som har jobbet på prosjektet fordelt per dag, antall timer og hvilke delmål som er bearbeidet. Skattedirektoratet og Norges Forskningsråd har utarbeidet en mal for føring av prosjektregnskap og timelister som kan benyttes. Timelisten skal signeres av den ansatte og prosjektleder/leder.

Andre driftskostnader

Begrensningene i timekostnad og antall timer gjelder bare for egne ansatte og ikke innkjøpte tjenester. Kostnader knyttet til innkjøpte tjenester kan inngå i fradragsvilkåret selv om timekostnaden overstiger NOK 600.

Ved kjøp av konsulenttjenester fra selskap i samme konsern, skal prisingen være i samsvar med markedspris. Av fakturagrunnlaget bør det fremgå hvor mange timer det dreier seg om, hvem som har utført dem og hva de gjelder.

Selv om kostnaden har vært nødvendig for å få skatteFUNN-fradrag, er ikke dette tilstrekkelig for at kostnaden skal kunne inngå i fradragsgrunnlaget. Kostnaden må i tillegg være knyttet til selve prosjektgjennomføringen. Dette innebærer at bistand til søknaden, revisorattestasjon, føring av prosjektregnskap e.l ikke vil kunne inngå i fradragsgrunnlaget.

Feil i prosjektregnskap kan medføre tilleggsskatt

I utgangspunktet skal beskatningen skje på bakgrunn av de reelle forhold. Kan ikke selskapet dokumentere kostnaden og at den er fradragsberettiget etter de alminnelig regler i skatteloven kapittel 6, er ikke kostanden fradragsberettiget i det hele tatt.  Hvis ikke skattyter kan sannsynliggjøre at kostnaden er knyttet til selve gjennomføringen av skatteFUNN-prosjektet, vil ikke kostnaden kunne gi skatteFUNN-fradrag.

Dersom man har inkludert kostnader i prosjektregnskapet uten at det kan godtgjøres at kostnadene er FoU-kostnader, skal kostnadene tilbakeføres. SkatteFUNN-fradraget må beregnes på nytt og eventuelt for mye mottatt fradrag må tilbakebetales. Selskapet risikerer tilleggsskatt. Det er derfor viktig at prosjektregnskapet er egnet til å dokumentere både beregnede og faktiske kostnader slik lovverket krever.

Sørg for skikkelig dokumentasjon i god tid

Bedriften må kunne dokumentere at kostnadene er knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet. Dette innebærer at det må kunne dokumenteres at det kun er de merkostnader som selskapet har hatt som inngår i fradragsgrunnlaget. Det må med andre ord være sporbarhet mellom prosjektregnskapet og den aktuelle kostnaden.

Dersom du har eller planlegger et skatteFUNN-prosjekt for 2018, ikke vent med å få på plass prosjektregnskap, timelister og gode rutiner. Vi anbefaler at du forbereder dette allerede nå, slik at du ikke risikerer å miste fradrag som følge av for dårlig dokumentasjon.

Vår erfaring

I BDO har vi over tid hatt fokus på skatteFUNN-ordningen. Vi har etablert et eget tverrfaglig team som har kompetanse på hele skatteFUNN-prosessen fra begynnelse til slutt. BDO har kan bistå med å utforme søknader, system for prosjektoppfølging og regnskap, revisjon/attestasjon. I tillegg har vi solid skattejuridisk kompetanse. Med BDO får du en trygg og kompetent samarbeidspartner.
 
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til skatteFUNN.