1:
Blogg:

Compliance i krisetid - Hvorfor tenke etterlevelse nå?

20. mai 2020

Emilie Hallerud, Associate rådgivning |

Koronakrisen og de inngripende tiltakene som følge av denne har ført til stor økonomisk usikkerhet. Dette har direkte innvirkning på risikobildet mange virksomheter står ovenfor.

 

Hvorfor øker risikoen under kriser?

Kriser øker risikoen for misligheter og korrupsjon. Nedenfor er tre hovedfaktorer oppsummert: økt økonomisk press, mulighetsrommet for misligheter utvides og holdninger kan endres. Faktorene henger sammen og påvirker hverandre. 

 

Økt økonomisk press skaper incentiver

 

  
 
Ved økt økonomisk press som følge av en krise, kan virksomheter være nødt til å ta ekstraordinære beslutninger for å overleve. Økonomiske kriser vil også kunne føre til press på individers privatøkonomi, som kan være en grobunn for misligheter.
 

 

Forebyggende aktiviteter får lavere prioritet og skaper et mulighetsrom for misligheter

 

  
 
Det er flere årsaker til at forebyggende aktiviteter kan få lavere prioritet som følge av en krise. Endringer i prioriteringer og behov for raske beslutninger er to eksempler. Dette kan skape et mulighetsrom for aktører med incentiv til å begå kriminelle handlinger.
 

 

Holdninger kan endre seg i en ekstraordinær situasjon

 

  
 
Som følge av en usikker situasjon kan holdninger knyttet til etterlevelse av rutine og prosedyrer svekkes. Krisen kan føre til at individer utnytter den spesielle situasjonen til å rettferdiggjøre uetiske handlinger og beslutninger, selv om man vet det er galt.
 

 

Hva kan du gjøre?

Det viktigste tiltaket man kan gjøre er å sørge for at man forstår hvordan krisen kan ha påvirket risikoen for din virksomhet. BDO compliance og gransking har utarbeidet en sjekkliste med noen enkle spørsmål for å identifisere potensielle nye risikoer. Listen er ikke uttømmende, men er eksempler på spørsmål virksomheter kan stille seg nå.

  • Har virksomheten endret eller anskaffet nye leverandører?
  • Har virksomheten etablert varslingskanal som kan fange opp uregelmessigheter?
  • Er det gjort endringer i kontrollrutinene?
  • Er det blitt etablert nye roller for de ansatte?
  • Er det blitt gjort endringer i fullmakter?
  • Har virksomheten endret prioriteringer?
  • Er det tatt ekstraordinære beslutninger som vanligvis ville fulgt en spesifikk rutine?
  • Har virksomheten mottatt eller søkt om kompensasjon eller tilskudd fra myndighetene?

Dersom risikoen er endret bør man vurdere om man har tilstrekkelige kontroller og forebyggende tiltak tilpasset det nye risikobildet.  

 

Spørsmål eller ønsker du bistand til å vurdere risikoen? Ta gjerne kontakt med oss.

 

Se også compliance på bdo.no.