• Dokumentasjonskrav
Blogg:

Derfor er det viktig å overholde dokumentasjonskravene ved omsetning av varer for eksport

06. oktober 2017

Krav om skriftlig bestilling fra kjøper og eksportør før salg av varer uten mva

Skatteklagenemnda publiserte nylig et vedtak som gjaldt omsetning av varer innad i Norge som igjen skal eksporteres til utlandet. For slik omsetning foreligger det et fritak i merverdiavgiftsloven. Det vil si at omsetningen kan skje uten at det beregnes merverdiavgift. Det stilles for øvrig strenge krav til dokumentasjon i forbindelse med slik omsetning. Selskapet saken gjaldt hadde ikke overholdt kravet til dokumentasjon.

Fordi klager ikke hadde oppfylt kravene til dokumentasjon, fastholdt Skatteklagenemnda vedtak om beregning av utgående merverdiavgift på salg av varer som ble videresolgt ut av landet. Saken illustrerer viktigheten av å overholde dokumentasjonskravene ved omsetning av varer for eksport.

Bestilling av varer må være skriftlig og utstedt før en faktura sendes

Klager hadde ved fire tilfeller fakturert omsetning av fiskeprodukter uten mva til en kjøper som videresolgte varene ut av Norge. Salg uten å beregne merverdiavgift til en norsk kjøper som skal eksportere varen, kan kun skje dersom en rekke formelle krav er oppfylt. Blant annet er det et krav om at kjøper må bestille varen skriftlig, og bestillingen må inneholde flere opplysninger som for eksempel hvilke land varene skal videreselges til.

Klager hadde kun mottatt muntlige bestillinger og hevdet at krav til skriftlig bestilling kun gjaldt der det praktisk var mulig. Bestillingen skjedde muntlig over telefon fordi det var usikkert hvor mye fisk klager kunne levere. Eksporten måtte skje raskt på grunn av kravet til høy kvalitet på det europeiske markedet, og fakturaen ble utstedt for å kunne sendes sammen med fisken som en nødvendig del av eksportdokumentasjonen. Klager hevdet at kravet om skriftlig bestilling i praksis ville innebære at klager etter fullført pakking måtte sende en melding til kjøper om hvilket kvantum som ville bli levert, og at kjøper deretter måtte utstede en skriftlig bestilling. Siden fisken ble slaktet og pakket sent på dagen medførte dokumentasjonskravet at bestilling måtte skrives dagen etter, noe som igjen forsinket utkjøringen av varene. Videre mente klager at det ikke forelå et krav om at skriftlig bestilling må være utstedt før en faktura.

Skattekontoret var av den oppfatning at en naturlig språklig forståelse av bestemmelsen tilsa at skriftlig bestilling måtte foreligge før utstedelse av faktura. Videre mente skattekontoret at reglene om dokumentasjonskrav ved fritak ble håndhevet strengt for å unngå omgåelser av regelverket. Skatteklagenemnda opprettholdt vedtaket.

Virkning av manglende skriftlig bestilling

Selv om reelle hensyn taler for at det må være tilstrekkelig å dokumentere at varene faktisk er eksportert, viser saken at kravene til dokumentasjon tolkes strengt av skatteetaten.

Varer som skal videreselges til utlandet må omsettes med merverdiavgift dersom de formelle kravene ikke er i orden. Dette innebærer en likviditetsmessig ulempe for klager som reglene er ment å forhindre.

Dersom dokumentasjonen er mangelfull og selger ikke beregner merverdiavgift av salget, vil skattekontoret etterberegne den utgående merverdiavgiften. Hvis selger ikke får etterfakturert merverdiavgiftsbeløpet til kjøper, medfører etterberegningen et tap.

Klager ble ikke ilagt tilleggsavgift i saken. Det antas at grunnen til dette var fordi kjøper ville hatt full fradragsrett dersom omsetningen hadde skjedd med merverdiavgift. Staten var derfor ikke i fare for å lide noe tap. Saken ble vurdert etter de gamle reglene om tilleggsavgift, men det skal heller ikke ilegges tilleggsskatt i slike saker etter de nye reglene om tilleggsskatt. Hvorfor ble det slik, når Skatteklagenemnda opprettholdt vedtaket? Hva gjorde at de likevel slapp unna? Hva innebærer gråsonen?

Kontakt oss gjerne om dere ønsker bistand for å sikre at formelle krav er overholdt ved eksportsalg.