1:
  • Ekspertutvalg foreslår enklere merverdiavgift med én sats
Blogg:

Ekspertutvalg foreslår enklere merverdiavgift med én sats

16. mai 2019

Et ekspertutvalg oppnevnt av Finansdepartementet med mandat om å utrede en enklere merverdiavgift med færre satser la den 15. mai 2019 frem sin utredning.

Utvalgets foreslår at dagens satser og fritak avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats. Utvalget foreslår at omleggingen bør skje i to skritt over en periode på maksimalt tre år. Første skritt er å innføre merverdiavgift med lav sats på 12% på varer og tjenester som i dag er fritatt fra merverdiavgift. I tillegg foreslås det å slå sammen den alminnelige satsen og den reduserte satsen for næringsmidler til en felles sats. Siste skritt er å avvikle også den lave satsen på 12%, og at det innføres én felles sats. Det er foreslått å sette av et beløp på 5 mrd. kroner som skal brukes til målrettede støtteordninger og kompenserende tiltak. Når overgangen til én felles merverdiavgiftssats er fullt innfaset, vil forslagene gi netto merinntekter på om lag 25 milliarder kroner årlig. Dette gir rom for enten å redusere den alminnelige merverdiavgiftssatsen fra dagens 25 prosent til 23 prosent, eller til å redusere andre skatter og avgifter. Utvalgets flertall tilrår at den alminnelige satsen reduseres, mens utvalgets mindretall tilrår å prioritere reduksjon av andre, mer vridende skatter.

Utvalget har bestått av Vibeke Hammer Madsen (tidligere administrerende direktør i Virke), Vidar Christiansen (professor emeritus ved UIO) og Anders Mikelsen (førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI).

Utvalgets forslag har allerede møtt sterk motbør i næringslivet og hos ulike andre aktører. Finansminister Siv Jensen har signalisert at hun ikke ser for seg at Regjeringen vil fjerne alle lav- og nullmomssatser som utvalget foreslår. Utredningen blir nå sendt på høring.

Her kan du lese hele NOU 2019:11.