1:
Blogg:

Fastsettelse av bytteforhold ved fisjon og fusjon

27. mars 2020

Christian Reegård Dalby, Partner BDO Advokater |

 

På grunn av koronaviruset er verdiene i mange selskaper i fritt fall, noen er usikre på fremtiden og verdiene, mens andre igjen har stigende verdier. Vi erfarer at selskaper som nå er i prosess med å beslutte fisjoner og fusjoner har utfordringer med verdivurdering av selskapene og den innmat som berøres. Her er det du bør tenke på. 

Med en krisesituasjon som nå blir verden uforutsigbar og dermed blir det krevende å estimere foretaksverdier. Denne usikkerheten gjør det derfor mer utfordrende enn normalt å gjennomføre fisjoner og fusjoner. Det er i første rekke der selskapene er avhengig av virkelige verdier for å få gjennomført transaksjonene på en lovlig måte, som skal stå seg skattemessig, at utfordringene er størst.  

 

Slik er skattereglenes krav 

Det sentrale skatterettslige utgangspunktet er at bytteforhold ved fisjon og fusjon skal fastsettes basert på virkelige verdier på det tidspunktet hvor styret godkjenner fisjons- eller fusjonsplanen. M.a.o må selskapene sikre at det er markedsverdiene på det tidspunktet som ligger til grunn for eksempel for delingen av aksjekapitalen i en fisjon.  

Dette stiller skjerpede krav til selskapenes styrer som har det overordnede ansvaret for verdifastsettelsen og bytteforholdet. Det er nå særlig påkrevet at styrene ikke baserer fisjoner og fusjoner på verdivurderinger/takster som ligger litt tilbake i tid. Med korona-utbruddet kan bare en uke gamle verdsettelser nå være utdaterte og vise feil markedsverdi.  

Styret må nå ha et særskilt sterkt fokus i slike prosesser for å sikre at verdivurderingene som bytteforhold og vederlagsutstedelse skjer på bakgrunn av, er så riktige som mulig ut fra forholdene på det tidspunkt styret vedtar fisjons- eller fusjonsplanen.  

 

Verdiendringer etter generalforsamlingens godkjennelse 

Verdiene og dermed bytteforholdet «låses» senest når generalforsamlingen har besluttet fisjon eller fusjon, slik at skulle det oppstå forhold som medfører verdiendringer etter dette tidspunktet (og som ikke kan spores tilbake til forhold før generalforsamlingen og som styret og verdsetter burde ha kjent til), så skal det normalt ikke påvirke lovligheten av fisjonen eller fusjonen. 

 

Se vår samleside om korona-utbruddet her.

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.